มีคาห์ 1 TNCV – Mika 1 AKCB

มีคาห์
Select chapter 1

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 1:1-16

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาห์แห่งโมเรเชทในรัชกาลกษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ ต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาห์เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

2ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงฟังเถิด

โลกและทุกคนที่อยู่ในโลกจงฟัง

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน

องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คำพิพากษาสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

3ดูเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จจากที่ประทับ

พระองค์เสด็จลงมาและทรงดำเนินอยู่บนเบื้องสูงของโลก

4ภูเขาหลอมละลายใต้พระองค์

และหุบเขาต่างๆ แยกออก

เหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟ

และเหมือนน้ำถาโถมลงมาตามลาดเขา

5ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของยาโคบ

เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?

ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ?

สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์นั้นคืออะไร?

ไม่ใช่เยรูซาเล็มหรอกหรือ?

6“ฉะนั้นเราจะทำให้สะมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพัง

เป็นที่ทำสวนองุ่น

เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา

และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา

7รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผา

เราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้น

เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโสเภณี

มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเภณีอีก”

คร่ำครวญไว้อาลัย

8ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ

จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่า

ข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาใน

และครวญครางเหมือนนกเค้าแมว

9เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไม่ได้

และลามมาถึงยูดาห์แล้ว

มาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า

มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว

10อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท1:10 คำว่ากัทมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบอก

อย่าร้องไห้เลย1:10 ฉบับ LXX. อาจแปลว่าอย่าร้องไห้ในอัคโคคำว่าอัคโคมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าร้องไห้

อย่าบอกในเบธโอฟราห์1:10 แปลว่า บ้านฝุ่น

จงเกลือกตัวในฝุ่น

11ท่านผู้อาศัยในชาฟีร์1:11 แปลว่า น่าพอใจเอ๋ย

จงผ่านไปอย่างตัวเปล่าเล่าเปลือยและอับอายขายหน้า

บรรดาผู้อาศัยในศาอานัน1:11 คำว่าศาอานันเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าออกมา

จะไม่ออกมา

เบธเอเซลกำลังทุกข์โศก

การปกป้องคุ้มครองถูกยกไปจากท่านแล้ว

12บรรดาผู้อาศัยในมาโรท1:12 คำว่ามาโรทเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าขมขื่นดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด

รอคอยการบรรเทาทุกข์

เพราะภัยพิบัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

มาถึงประตูเยรูซาเล็มแล้ว

13ท่านผู้อาศัยในลาคีช1:13 คำว่าลาคีชเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าฝูงม้า

จงเทียมฝูงม้าเข้ากับรถม้าศึก

ท่านเป็นคนแรกที่นำธิดาแห่งศิโยน1:13 คือ ชาวเยรูซาเล็ม

ให้ทำบาป

เพราะได้พบการล่วงละเมิดของอิสราเอล

ในท่าน

14ฉะนั้นท่านจะให้ของขวัญอำลา

แก่โมเรเชทกัท

เมืองอัคซิบ1:14 แปลว่า ล่อลวงจะถูกจับได้ว่าหลอกลวง

บรรดากษัตริย์อิสราเอล

15เราจะนำผู้พิชิตมาเหนือเจ้า

ผู้ซึ่งอาศัยในมาเรชาห์1:15 คำว่ามาเรชาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าผู้พิชิต

บรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติของอิสราเอล

จะหนีไปหลบที่อดุลลัม1:15 ภาษาฮีบรูว่า ผู้เป็นสง่าราศีของอิสราเอล / จะมายังอดุลลัม

16จงโกนผมไว้ทุกข์

ให้ลูกๆ ที่เจ้าชื่นใจ

จงโกนหัวให้ล้านเหมือนนกแร้ง

เพราะลูกๆ ของเจ้าจะถูกพรากไปเป็นเชลย

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mika 1:1-16

1Awurade de saa nsɛm yi brɛɛ Moresetni Mika1.1 Mika nkyerɛase ne “Hena na ɔte sɛ Awurade,” a ɛfa Samaria ne Yerusalem ho: Saa nkuropɔn abien yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmu a Mika hyɛɛ ho nkɔm no fa aman abien no ho na ɛmfa wɔn nkuropɔn no nko ho. bere a na Yotam, Ahas ne Hesekia di ade wɔ Yuda no. Anisoade a ohu faa Samaria ne Yerusalem ho.

2Monyɛ aso, mo nnipa nyinaa,

muntie, asase ne mo a mote so nyinaa.

Otumfo Awurade redi adanse atia mo,

ɔkasa fi nʼasɔredan kronkron no mu.

Atemmu A Etia Samaria Ne Yerusalem

3Monhwɛ! Awurade fi nʼatenae reba;

ɔresian na ɔnam asase sorɔnsorɔmmea so.

4Mmepɔw nan wɔ nʼase,

aku mu paapae

te sɛ ama a aka ogya,

te sɛ nsu a ɛresian waa fi koko so.

5Eyi nyinaa yɛ Yakob nnebɔne,

ne bɔne ahorow a ɛwɔ Israel fi nti.

Yakob nnebɔne ne dɛn?

Ɛnyɛ Samaria ana?

Na he ne Yuda sorɔnsorɔmmea?

Ɛnyɛ Yerusalem ana?

6“Enti mɛyɛ Samaria kurow no nnwiriwii siw,

baabi a wɔbɛyɛ bobe turo.

Mehwie nʼabo agu obon mu

ama ne fapem ho ada hɔ.

7Wobebubu nʼahoni nyinaa mu asinasin;

wɔde ogya bɛhyew nʼasɔredan mu ayɛyɛde nyinaa.

Mɛsɛe ne nsɛsode nyinaa.

Esiane sɛ nʼakyɛde a waboa ano no nyinaa,

onya fii nguamanfo akatua mu no nti

wɔde bɛma nguamanfo.”

Osu Ne Awerɛhow

8Eyinom nti mesu atwa agyaadwo;

mede adagyaw bɛnantew na merenhyɛ mpaboa.

Mɛworo so sɛ odompo

na masu sɛ patu.

9Nʼapirakuru no wu ayɛ den;

abedu Yuda.

Abedu me nkurɔfo pon ano

mpo adu Yerusalem ankasa.

10Monnka no wɔ Gat

munnsu koraa

Mo a mowɔ Bet-Leafra de,

monyantam mfutuma mu.

11Monsen nkɔ adagyaw ne aniwu mu,

mo a mote Safir.

Wɔn a wɔte Saanan ntumi mpue.

Bet-Esel wɔ awerɛhow mu;

efisɛ, wo hɔ na onya ne bammɔ.

12Wɔn a wɔte Marot de ɔyaw nunununu wɔn mu

de twɛn mmoa,

efisɛ amanehunu a efi Awurade hɔ aba

abedu Yerusalem pon ano.

13Mo a mote Lakis,

munsiesie nteaseɛnam no.

Mone bɔne farebae

ma Ɔbabea Sion,

na mudii Israel anim kɔɔ bɔne mu.

14Enti mode ntetewmu akyɛde bɛma Moreset-Gat,

Aksib kurow bɛdaadaa Israel ahemfo.

15Mede nkonimdifo bɛtoa mo;

mo a mote Maresa.

Nea ɔyɛ Israel onuonyamfo no

bɛba Adulam.

16Munyi mo tinwi mfa nni awerɛhow,

wɔ mma a mo ani gye wɔn ho no ho;

mommɔ tikwaw te sɛ opete,

efisɛ, wɔbɛfa wɔn afi mo nkyɛn

akɔ nnommum mu.