มัทธิว 18 TNCV - Evanđelje po Mateju 18 CRO

มัทธิว
Select chapter 18

Thai New Contemporary Bible

มัทธิว 18

ผู้เป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์

1ครั้งนั้นเหล่าสาวกมาทูลถามพระเยซูว่า “ใครเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์?”

พระองค์ทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขา และตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะไม่มีวันได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ ฉะนั้นผู้ใดถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนี้ก็เป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์

“และผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเรา แต่ผู้ที่เป็นเหตุให้เด็กน้อยเหล่านี้ที่เชื่อในเราสักคนหนึ่งทำบาป ให้เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นแล้วโยนเขาลงทะเลลึกก็ยังดีกว่า

“วิบัติแก่โลกเนื่องด้วยสิ่งต่างๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้คนทำบาป! ถึงแม้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น! ถ้ามือหรือเท้าของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตโดยที่มือเท้าด้วนหรือพิการก็ยังดีกว่ามีสองมือสองเท้าแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนิรันดร์ และถ้าตาของท่านเป็นเหตุให้ทำบาปจงควักทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนรก

คำอุปมาเรื่องแกะหลงหาย

10 “จงระวัง อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราบอกท่านว่าบรรดาทูตสวรรค์ประจำตัวของพวกเขาเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระบิดาของเราในสวรรค์เสมอ[a]

12 “ท่านคิดเห็นอย่างไร? ถ้าผู้หนึ่งมีแกะร้อยตัวและแกะตัวหนึ่งหลงหายไป เขาจะไม่ละแกะทั้งเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขาแล้วไปตามหาตัวที่หายนั้นหรือ? 13 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเขาพบแกะตัวที่หลงไป เขาจะมีความสุขเพราะแกะตัวเดียวนั้นยิ่งกว่าเพราะแกะเก้าสิบเก้าตัวที่ไม่ได้หลงหายไป 14 เช่นกัน พระบิดาของท่านในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหลงหายไป

พี่น้องที่ทำผิดต่อเรา

15 “หากพี่น้องทำบาปต่อท่าน[b]จงไปชี้แจงแก่เขาสองต่อสอง ให้เขาเห็นความผิดของตน หากเขารับฟัง ท่านจะได้พี่น้องนั้นคืนมา 16 แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับฟัง จงพาอีกสักคนสองคนไปด้วยเพื่อว่า ‘ทุกคดีจะได้มีพยานยืนยันสองสามปาก’[c] 17 หากเขายังยืนกรานไม่ฟัง จงแจ้งแก่คริสตจักร และหากเขายังไม่ยอมฟังแม้กระทั่งคริสตจักรก็ให้ปฏิบัติต่อเขาเสมือนเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษี

18 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกท่านผูกมัดสิ่งใดๆ ในโลก สิ่งนั้นจะ[d]ถูกผูกมัดในสวรรค์ และพวกท่านปลดปล่อยสิ่งใดๆ ในโลกสิ่งนั้นจะ[e]ถูกปลดปล่อยในสวรรค์

19 “เราบอกท่านอีกว่าหากท่านสักสองคนในโลกเห็นชอบร่วมกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านทูลขอ พระบิดาของเราในสวรรค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นให้แก่พวกท่าน 20 เพราะที่ไหนมีสองสามคนมาร่วมชุมนุมกันในนามของเรา เราก็อยู่กับพวกเขาที่นั่น”

คำอุปมาเรื่องข้าราชบริพารใจร้าย

21 แล้วเปโตรมาทูลถามพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องทำบาปต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ควรจะยกโทษให้เขากี่ครั้งดี? สักเจ็ดครั้งหรือ?”

22 พระเยซูตรัสว่า “เราบอกท่านว่าไม่ใช่เจ็ดครั้ง แต่เจ็ดสิบเจ็ดครั้ง[f]

23 “เหตุฉะนั้นอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งประสงค์จะสะสางบัญชีกับข้าราชบริพาร 24 เมื่อเริ่มสะสาง คนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้อยู่หลายสิบล้านเหรียญเดนาริอัน[g]ถูกนำตัวมาพบ 25 เนื่องจากเขาไม่สามารถชำระหนี้ กษัตริย์จึงสั่งให้เอาตัวเขากับภรรยาและบุตรตลอดจนข้าวของทุกอย่างไปขายเพื่อมาใช้หนี้

26 “ข้าราชบริพารคนนั้นก็คุกเข่าลงวิงวอนต่อหน้าพระองค์ว่า ‘ขอทรงผัดผ่อนให้ข้าพระองค์เถิด แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ให้จนครบ’ 27 กษัตริย์ทรงสงสารจึงยกหนี้ให้และปล่อยตัวไป

28 “แต่เมื่อข้าราชบริพารผู้นั้นออกมาพบเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกันซึ่งติดหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเหรียญเดนาริอัน จึงจับคนนั้นเค้นคอและขู่เข็ญว่า ‘จงจ่ายหนี้คืนมา!’

29 “เพื่อนข้าราชบริพารนั้นก็คุกเข่าอ้อนวอนเขาว่า ‘ขอผัดผ่อนหนี้ให้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ให้’

30 “แต่เขาไม่ยอม กลับนำคนนั้นไปเข้าคุกจนกว่าเขาจะใช้หนี้ 31 เมื่อข้าราชบริพารคนอื่นๆ เห็นเหตุการณ์ก็สลดใจนัก จึงพากันไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และกราบทูลทุกอย่างที่เกิดขึ้น

32 “กษัตริย์จึงตรัสเรียกข้าราชบริพารคนนั้นมาและตรัสว่า ‘ไอ้ข้าชั่วช้า เรายกหนี้ของเจ้าทั้งหมดให้ก็เพราะเจ้าวอนขอต่อเรา 33 ไม่ควรหรือที่เจ้าจะเมตตาเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกันเหมือนที่เราเมตตาเจ้า?’ 34 กษัตริย์กริ้วนักจึงทรงมอบตัวเขาให้พัศดีไปทรมานจนกว่าจะใช้หนี้ครบ

35 “เช่นนี้แหละพระบิดาของเราในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านแต่ละคนเช่นนั้นหากท่านไม่ยกโทษให้พี่น้องจากใจของท่าน”

Footnotes

 1. 18:10 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าสวรรค์เสมอ 11 บุตรมนุษย์เสด็จมาเพื่อช่วยผู้หลงหายให้รอด
 2. 18:15 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าไม่มีข้อความว่าต่อท่าน
 3. 18:16 ฉธบ.19:15
 4. 18:18 หรือสิ่งนั้นได้
 5. 18:18 หรือสิ่งนั้นได้
 6. 18:22 หรือเจ็ดสิบคูณเจ็ด
 7. 18:24 หรือหนึ่งหมื่นตะลันต์1 เดนาริอันมีค่าเท่ากับค่าแรง 1 วัน เช่นเดียวกับข้อ 28

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 18

Tko je najveći u kraljevstvu

1U taj čas dođu k Isusu učenici te ga zapitaju: 'Tko je najveći u nebeskom kraljevstvu?'

Isus pozove malo dijete pa ga postavi među njih

i reče: 'Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne postanete poput male djece, nećete ući u nebesko kraljevstvo.

U nebeskome je kraljevstvu, dakle, najveći onaj tko se ponizi kao ovo malo dijete.

Tko zaradi mene[a] primi ovakvo dijete, mene prima.

Ali tko jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene navede da posrne u vjeri, bilo bi mu bolje da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu.

Teško svijetu jer navodi ljude na grijeh! Napast na zlo je neizbježna, ali teško čovjeku kroz kojega dolazi napast.

Navodi li te na grijeh vlastita ruka ili noga, odsijeci ju i baci. Bolje da u nebo[b] uđeš kljast ili hrom nego da s objema rukama i s objema nogama budeš bačen u vječni oganj.

Navodi li te na grijeh vlastito oko, iskopaj ga i baci. Bolje da jednook uđeš u nebo nego da s oba oka budeš bačen u ognjeni pakao.

10 Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih malenih. Jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu neprestano gledaju lice mojega Oca, koji je na nebesima. (

11 A ja, Sin Čovječji, došao sam spasiti izgubljene.)'[c]

Prispodoba o izgubljenoj ovci

12 'Što mislite, da netko ima sto ovaca i da jedna od njih zaluta, neće li ostaviti onih devedeset devet u gorama i poći potražiti zalutalu?

13 Zaista vam kažem, ako ju uspije naći, više će se radovati što je pronašao tu jednu ovcu nego što ih devedeset devet nije zalutalo.

14 Tako ni vaš nebeski Otac ne želi da se izgubi i propadne ijedan od ovih malenih.'

Opomena drugim vjernicima

15 'Ako ti brat zgriješi, ukori ga nasamo. Posluša li te, zadobio si brata.

16 Ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednoga ili dvojicu braće da se svaka tvrdnja temelji na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[d]

17 Ne posluša li ni njih, reci Crkvi. Ako ne posluša ni Crkvu, smatraj ga poganinom i pokvarenim.[e]

18 Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

19 Također vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole bilo što, moj će im nebeski Otac to dati.

20 Jer gdje se dvojica ili trojica sastanu zaradi mene,[f] tu sam i ja s njima.'

Priča o okrutnom dužniku

21 Tada mu priđe Petar i upita: 'Gospodine, koliko puta da oprostim bratu koji je zgriješio protiv mene? Sedam puta?'

22 'Ne sedam puta,' odgovori mu Isus, 'već sedamdeset puta sedam![g]

23 Nebesko je kraljevstvo kao kad kralj odluči izravnati račune sa slugama.

24 Kad su počeli obračunavati, dovedu mu jednoga koji mu je dugovao tristo tona zlata[h].

25 Kako nije mogao vratiti, kralj zapovjedi da se prodaju on, žena, djeca i sve što imaju te da se tako podmiri dug.

26 Sluga nato padne ničice pred njim i zamoli: "Imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti!'

27 Kralj se sažali nad njim, oslobodi ga i oprosti mu dug.

28 Ali kad taj sluga iziđe, susretne prijatelja koji je njemu dugovao malo novca.[i] Ščepa ga za vrat i počne ga daviti govoreći: "Vrati što si dužan!'

29 Prijatelj klekne pred njega i zamoli: "Imaj sa mnom strpljenja i vratit ću ti!'

30 Ali njegov vjerovnik nije htio pričekati, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug.

31 Kad su njegovi prijatelji vidjeli što se dogodilo, silno se ražaloste te odu sve ispričati kralju.

32 Nato ga kralj pozove i reče mu: "Zli slugo! Ja sam tebi oprostio sav dug jer si me zamolio!

33 Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu prijatelju kao što sam se ja tebi smilovao?

34 I gnjevni ga kralj preda mučiteljima dok ne vrati sav dug.

35 Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama ne oprostite li svojemu bratu od sveg srca.'

Footnotes

 1. Evanđelje po Mateju 18:5 U grčkome: u moje ime.
 2. Evanđelje po Mateju 18:8 i 9 U grčkome: u život.
 3. Evanđelje po Mateju 18:11 Neki rukopisi ne sadrže taj stih.
 4. Evanđelje po Mateju 18:16 Vidjeti: Ponovljeni zakon 19:15.
 5. Evanđelje po Mateju 18:17 U grčkome: ubiračem poreza. Oni su u to doba bili omraženi jer su surađivali s okupatorskim rimskim vlastima i iznuđivali novac od stanovništva.
 6. Evanđelje po Mateju 18:20 U grčkome: u moje ime.
 7. Evanđelje po Mateju 18:22 Ili: sedamdeset sedam puta.
 8. Evanđelje po Mateju 18:24 U grčkome: deset tisuća talenata. Talenat iznosi otprilike 34 kilograma.
 9. Evanđelje po Mateju 18:28 U grčkome: sto denara.