กันดารวิถี 29 TNCV - 民 數 記 29 CUVS

กันดารวิถี
Select chapter 29

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 29

เทศกาลเสียงแตร

1“ ‘ในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ดของทุกปี จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน ให้เจ้าเป่าแตรในวันนี้ จงถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย ถวายธัญบูชาคือ แป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตร[a]เคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวหนุ่ม ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตร[b]ควบคู่กับแกะผู้ และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตร[c]ควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว และจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาปของเจ้า นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชา ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่ถวายเป็นประจำทุกวันและทุกเดือน จงถวายเครื่องบูชาตามที่กล่าวมานี้ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย

วันลบบาป

“ ‘ในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดนั้น จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์ เจ้าต้องบังคับตน[d]และอย่าทำงาน จงถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวหนุ่ม ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 10 และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 11 นอกเหนือจากเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาป และเครื่องเผาบูชาที่ถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

เทศกาลอยู่เพิง

12 “ ‘ในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน จงฉลองเทศกาลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเจ็ดวัน 13 จงถวายเครื่องเผาบูชาได้แก่ วัวหนุ่มสิบสามตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 14 ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวหนุ่มแต่ละตัว ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้แต่ละตัว 15 และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 16 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

17 “ ‘ในวันที่สองของเทศกาล จงถวายวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 18 ควบคู่กับเครื่องธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 19 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

20 “ ‘ในวันที่สาม จงถวายวัวหนุ่มสิบเอ็ดตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 21 ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 22 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

23 “ ‘ในวันที่สี่ จงถวายวัวหนุ่มสิบตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 24 ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 25 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

26 “ ‘ในวันที่ห้า จงถวายวัวหนุ่มเก้าตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 27 ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 28 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

29 “ ‘ในวันที่หก จงถวายวัวหนุ่มแปดตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 30 ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 31 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

32 “ ‘ในวันที่เจ็ด จงถวายวัวหนุ่มเจ็ดตัว แกะผู้สองตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบสิบสี่ตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 33 ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 34 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

35 “ ‘ในวันที่แปด จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน 36 จงถวายเครื่องเผาบูชาคือ วัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 37 ควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามจำนวนที่กำหนดไว้ 38 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาซึ่งถวายเป็นประจำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

39 “ ‘นอกเหนือจากของถวายตามสัตย์ปฏิญาณและเครื่องบูชาตามความสมัครใจของท่าน จงถวายเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา เครื่องดื่มบูชา และเครื่องสันติบูชา จงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในเทศกาลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ด้วย’ ”

40 โมเสสจึงแจ้งพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดนี้แก่ประชากรอิสราเอล

Footnotes

  1. 29:3 ภาษาฮีบรูว่า สามในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 9 และ 14
  2. 29:3 ภาษาฮีบรูว่า สองในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 9 และ 14
  3. 29:4 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์เช่นเดียวกับข้อ 10 และ 15
  4. 29:7 หรือต้องอดอาหาร

Chinese Union Version (Simplified)

民 數 記 29

1七 月 初 一 日 , 你 们 当 有 圣 会 ; 甚 麽 劳 碌 的 工 都 不 可 做 , 是 你 们 当 守 为 吹 角 的 日 子 。

你 们 要 将 公 牛 犊 一 只 , 公 绵 羊 一 只 , 没 有 残 疾 一 岁 的 公 羊 羔 七 只 , 作 为 馨 香 的 燔 祭 献 给 耶 和 华 。

同 献 的 素 祭 用 调 油 的 细 面 ; 为 一 只 公 牛 要 献 伊 法 十 分 之 三 ; 为 一 只 公 羊 要 献 伊 法 十 分 之 二 ;

为 那 七 只 羊 羔 , 每 只 要 献 伊 法 十 分 之 一 。

又 献 一 只 公 山 羊 作 赎 罪 祭 , 为 你 们 赎 罪 。

这 些 是 在 月 朔 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 , 并 常 献 的 燔 祭 与 同 献 的 素 祭 , 以 及 照 例 同 献 的 奠 祭 以 外 , 都 作 为 馨 香 的 火 祭 献 给 耶 和 华 。

七 月 初 十 日 , 你 们 当 有 圣 会 ; 要 刻 苦 己 心 , 甚 麽 工 都 不 可 做 。

只 要 将 公 牛 犊 一 只 , 公 绵 羊 一 只 , 一 岁 的 公 羊 羔 七 只 , 都 要 没 有 残 疾 的 , 作 为 馨 香 的 燔 祭 献 给 耶 和 华 。

同 献 的 素 祭 用 调 油 的 细 面 : 为 一 只 公 牛 要 献 伊 法 十 分 之 三 ; 为 一 只 公 羊 要 献 伊 法 十 分 之 二 ;

10 为 那 七 只 羊 羔 , 每 只 要 献 伊 法 十 分 之 一 。

11 又 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 赎 罪 祭 和 常 献 的 燔 祭 , 与 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

12 七 月 十 五 日 , 你 们 当 有 圣 会 ; 甚 麽 劳 碌 的 工 都 不 可 做 , 要 向 耶 和 华 守 节 七 日 。

13 又 要 将 公 牛 犊 十 三 只 , 公 绵 羊 两 只 , 一 岁 的 公 羊 羔 十 四 只 , 都 要 没 有 残 疾 的 , 用 火 献 给 耶 和 华 为 馨 香 的 燔 祭 。

14 同 献 的 素 祭 用 调 油 的 细 面 ; 为 那 十 三 只 公 牛 , 每 只 要 献 伊 法 十 分 之 三 ; 为 那 两 只 公 羊 , 每 只 要 献 伊 法 十 分 之 二 ;

15 为 那 十 四 只 羊 羔 , 每 只 要 献 伊 法 十 分 之 一 。

16 并 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 , 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

17 第 二 日 要 献 公 牛 犊 十 二 只 , 公 绵 羊 两 只 , 没 有 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 十 四 只 ;

18 并 为 公 牛 、 公 羊 , 和 羊 羔 , 按 数 照 例 , 献 同 献 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 。

19 又 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

20 第 三 日 要 献 公 牛 十 一 只 , 公 羊 两 只 , 没 有 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 十 四 只 ;

21 并 为 公 牛 、 公 羊 , 和 羊 羔 , 按 数 照 例 , 献 同 献 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 。

22 又 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

23 第 四 日 要 献 公 牛 十 只 , 公 羊 两 只 , 没 有 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 十 四 只 ;

24 并 为 公 牛 、 公 羊 , 和 羊 羔 , 按 数 照 例 , 献 同 献 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 。

25 又 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

26 第 五 日 要 献 公 牛 九 只 , 公 羊 两 只 , 没 有 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 十 四 只 ;

27 并 为 公 牛 、 公 羊 , 和 羊 羔 , 按 数 照 例 , 献 同 献 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 。

28 又 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

29 第 六 日 要 献 公 牛 八 只 , 公 羊 两 只 , 没 有 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 十 四 只 ;

30 并 为 公 牛 、 公 羊 , 和 羊 羔 , 按 数 照 例 , 献 同 献 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 。

31 又 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

32 第 七 日 要 献 公 牛 七 只 , 公 羊 两 只 , 没 有 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 十 四 只 ;

33 并 为 公 牛 、 公 羊 , 和 羊 羔 , 按 数 照 例 , 献 同 献 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 。

34 又 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

35 第 八 日 你 们 当 有 严 肃 会 ; 甚 麽 劳 碌 的 工 都 不 可 做 ;

36 只 要 将 公 牛 一 只 , 公 羊 一 只 , 没 有 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 七 只 作 火 祭 , 献 给 耶 和 华 为 馨 香 的 燔 祭 ;

37 并 为 公 牛 、 公 羊 , 和 羊 羔 , 按 数 照 例 , 献 同 献 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 。

38 又 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 。 这 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 。

39 这 些 祭 要 在 你 们 的 节 期 献 给 耶 和 华 , 都 在 所 许 的 愿 并 甘 心 所 献 的 以 外 , 作 为 你 们 的 燔 祭 、 素 祭 、 奠 祭 , 和 平 安 祭 。

40 於 是 , 摩 西 照 耶 和 华 所 吩 咐 他 的 一 切 话 告 诉 以 色 列 人 。