กันดารวิถี 28 TNCV - Números 28 OL

กันดารวิถี
Select chapter 28

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 28

เครื่องบูชาประจำวัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘จงใส่ใจที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเราตามเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่เราพอใจ’ จงบอกเขาว่า ‘เครื่องบูชาด้วยไฟที่เจ้านำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นประกอบด้วยลูกแกะอายุหนึ่งขวบซึ่งไม่มีตำหนิ วันละสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน ตัวหนึ่งถวายตอนเช้า อีกตัวหนึ่งถวายตอนพลบค่ำ และถวายธัญบูชาควบคู่คือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 2 ลิตร[a]เคล้าน้ำมันมะกอกประมาณ 1 ลิตร[b] นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่กำหนดไว้ที่ภูเขาซีนาย ให้ถวายเป็นประจำ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เครื่องดื่มบูชาที่ถวายควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวนั้นคือเหล้าประมาณ 1 ลิตร ให้รินเครื่องดื่มบูชานี้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสถานนมัสการ จงถวายลูกแกะตัวที่สองในตอนพลบค่ำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาอย่างเดียวกับในตอนเช้า เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

เครื่องบูชาสำหรับวันสะบาโต

“ ‘ในวันสะบาโต จงถวายลูกแกะอายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนิสองตัว ควบคู่กับเครื่องดื่มบูชาและธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 4.5 ลิตร[c]เคล้าน้ำมัน 10 เป็นเครื่องเผาบูชาสำหรับทุกวันสะบาโต นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามปกติ

เครื่องบูชาประจำทุกเดือน

11 “ ‘ทุกวันต้นเดือนจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยใช้วัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 12 เจ้าต้องถวายธัญบูชาคือ ถวายแป้งโม่ละเอียดเคล้าน้ำมันประมาณ 6.5 ลิตร[d]ควบคู่กับวัวหนุ่มแต่ละตัว ถวายประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 13 และถวายประมาณ 2 ลิตร[e]ควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว นี่เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 14 เครื่องดื่มบูชาควบคู่กับวัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 2 ลิตร[f]ควบคู่กับแกะคือ เหล้าองุ่นประมาณ 1.2 ลิตร[g]และควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 1 ลิตร นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่ถวายทุกเดือนในวันขึ้นหนึ่งค่ำตลอดทั้งปี 15 และถวายแพะผู้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาตามปกติควบคู่กับเครื่องดื่มบูชา

เทศกาลปัสกา

16 “ ‘ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง จงถือเทศกาลปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 17 ในวันที่สิบห้าของเดือนเดียวกันเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลโดยการรับประทานขนมปังไม่ใส่เชื้อตลอดเจ็ดวัน 18 ในวันแรกของเทศกาล จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงานในวันนั้น 19 เจ้าต้องถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาคือวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 20 ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว แป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 21 และแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 22 จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาปของเจ้าด้วย 23 เครื่องบูชาเหล่านี้จะถวายเพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาประจำวันที่ถวายตอนเช้า 24 ทุกวันตลอดสัปดาห์ของเทศกาลนี้ จงเตรียมอาหารเหล่านี้ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาประจำวัน 25 ในวันที่เจ็ดให้จัดประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน

เทศกาลแห่งสัปดาห์

26 “ ‘ในวันถวายผลแรก เมื่อเจ้านำเครื่องบูชาที่เป็นเมล็ดข้าวใหม่ในช่วงเทศกาลแห่งสัปดาห์มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน 27 จงถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 28 พร้อมด้วยธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 29 และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 30 และจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับเจ้า 31 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาที่ถวายเป็นประจำและธัญบูชา จงถวายเครื่องดื่มบูชาด้วย เจ้าต้องแน่ใจว่าสัตว์ที่นำมาถวายนั้นไม่มีตำหนิใดๆ เลย

Footnotes

  1. 28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 21 และ 29
  2. 28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสี่ฮิน เช่นเดียวกับข้อ 7 และ 14
  3. 28:9 ภาษาฮีบรูว่า สองในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 12,20 และ 28
  4. 28:12 ภาษาฮีบรูว่า สามในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 20 และ 28
  5. 28:13 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์
  6. 28:14 ภาษาฮีบรูว่า ครึ่งฮิน
  7. 28:14 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสามฮิน

O Livro

Números 28

Ofertas diárias

1O Senhor disse a Moisés que transmitisse ao povo estas ordens: “As ofertas que me queimaram no altar são como um alimento, são como um cheiro delicioso para mim. Portanto tenham cuidado para que sejam trazidas regularmente e de acordo com as instruções que receberam.

3/8 Quando fizerem ofertas pelo fogo, empregarão cordeiros, machos de um ano, sempre sem defeito. Dois deles serão oferecidos em cada dia, como uma oferta queimada regular. Um cordeiro será sacrificado em cada manhã, outro todas as noites. Com eles será apresentada uma oferta de cereais, de três litros de farinha finamente moída, misturada com 1,5 litros de azeite. Esta é a oferta queimada, ordenada no Monte Sinai, que deve ser oferecida regularmente como cheiro suave, como holocausto ao Senhor. Com ela será trazida a oferta de vinho, derramada no santuário perante o Senhor, e consistindo em 1,5 litros de vinho a acompanhar cada cordeiro. Ofereçam o segundo cordeiro e a sua oferta de vinho ao fim do dia. Trata­se igualmente de um bom cheiro para o Senhor, de uma oferta queimada.

Ofertas no sábado

9/10 Ao sábado sacrifiquem dois cordeirinhos de um ano, ambos sem defeito algum, além das ofertas regulares. Deverão ser acompanhadas de uma oferta de cereais de 6 litros de farinha fina misturada com azeite, mais a oferta usual de vinho.

Ofertas mensais

11/14 Também no primeiro dia de cada mês haverá uma oferta queimada extra, apresentado ao Senhor, consistindo em dois bezerros, um carneiro e sete cordeirinhos de um ano; todos estes animais terão de ser sem defeito. Acompanhem­nos de 9 litros de farinha finamente moída, misturada com azeite, como oferta de cereais juntamente com cada bezerro; e 6 litros de fina farinha moída, com azeite, para o carneiro; para cada cordeirinho dêem 3 litros da mesma farinha misturada com azeite. Este holocausto será apresentado pelo fogo, e dará grande prazer ao Senhor. Acompanhando cada um destes sacrifícios haverá uma oferta de vinho — 3 litros para cada bezerro, 2 para o carneiro e 1,5 para cada cordeirinho. Isto será então a vossa oferta de holocausto em cada mês, durante todo o ano.

15 Também no primeiro dia de cada mês oferecerão um bode para oferta de expiação do pecado, perante o Senhor. Isto, para além do vosso holocausto regular diário e das suas libações.

A Páscoa

16/25 No fim do mês de Março celebrarão a Páscoa. No dia seguinte começará uma grande e alegre festividade que durará sete dias; mas não será servido pão com fermento. No primeiro dia da festa chamar­se­á todo o povo a reunir­se numa santa assembleia, e não se executará nenhum trabalho pesado nesse dia. Oferecerão holocaustos ao Senhor, consistindo em dois bezerros, um carneiro e sete cordeirinhos de um ano, todos sem defeito. Para cada bezerro oferecerão também uma oferta de cereais de 9 litros de fina farinha misturada com azeite; com o carneiro ela será de 6 litros, e para cada um dos sete cordeiros, 3 litros de fina farinha. Devem também oferecer um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Estas ofertas serão feitas para além das que apresentam regularmente, todos os dias. Este mesmo sacrifício que acabei de referir­vos será apresentado em cada um dos sete dias da festividade. Será de grande prazer para o Senhor. No sétimo dia haverá de novo uma santa e solene assembleia de todo o povo, e durante esse dia não se fará qualquer espécie de trabalho pesado.

A festa dos primeiros frutos

26/30 No dia dos primeiros frutos haverá uma assembleia solene especial de todo o povo para celebrar as novas colheitas. Nesse dia deverão apresentar as vossas primeiras colheitas de cereais, como oferta de cereais ao Senhor; não se fará qualquer trabalho nesse dia. Um holocausto especial que dará grande prazer ao Senhor será oferecido nesse dia. Consistirá em dois bezerros, um carneiro e sete cordeirinhos de um ano. Serão acompanhados da vossa oferta de cereais de 9 litros de fina farinha misturada com azeite para cada bezerro, de 6 litros para o carneiro e de 3 para cada um dos cordeiros. Ofereçam igualmente um bode para fazer expiação por vocês. 31 Estas ofertas especiais são para além dos holocaustos regulares diários, das ofertas de cereais e das de vinho. Dêem atenção que cada animal oferecido seja sem mancha ou defeito.