กันดารวิถี 28 TNCV - Nombres 28 BDS

กันดารวิถี
Select chapter 28

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 28

เครื่องบูชาประจำวัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘จงใส่ใจที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเราตามเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่เราพอใจ’ จงบอกเขาว่า ‘เครื่องบูชาด้วยไฟที่เจ้านำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นประกอบด้วยลูกแกะอายุหนึ่งขวบซึ่งไม่มีตำหนิ วันละสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน ตัวหนึ่งถวายตอนเช้า อีกตัวหนึ่งถวายตอนพลบค่ำ และถวายธัญบูชาควบคู่คือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 2 ลิตร[a]เคล้าน้ำมันมะกอกประมาณ 1 ลิตร[b] นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่กำหนดไว้ที่ภูเขาซีนาย ให้ถวายเป็นประจำ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เครื่องดื่มบูชาที่ถวายควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวนั้นคือเหล้าประมาณ 1 ลิตร ให้รินเครื่องดื่มบูชานี้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสถานนมัสการ จงถวายลูกแกะตัวที่สองในตอนพลบค่ำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาอย่างเดียวกับในตอนเช้า เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

เครื่องบูชาสำหรับวันสะบาโต

“ ‘ในวันสะบาโต จงถวายลูกแกะอายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนิสองตัว ควบคู่กับเครื่องดื่มบูชาและธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 4.5 ลิตร[c]เคล้าน้ำมัน 10 เป็นเครื่องเผาบูชาสำหรับทุกวันสะบาโต นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามปกติ

เครื่องบูชาประจำทุกเดือน

11 “ ‘ทุกวันต้นเดือนจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยใช้วัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 12 เจ้าต้องถวายธัญบูชาคือ ถวายแป้งโม่ละเอียดเคล้าน้ำมันประมาณ 6.5 ลิตร[d]ควบคู่กับวัวหนุ่มแต่ละตัว ถวายประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 13 และถวายประมาณ 2 ลิตร[e]ควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว นี่เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 14 เครื่องดื่มบูชาควบคู่กับวัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 2 ลิตร[f]ควบคู่กับแกะคือ เหล้าองุ่นประมาณ 1.2 ลิตร[g]และควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 1 ลิตร นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่ถวายทุกเดือนในวันขึ้นหนึ่งค่ำตลอดทั้งปี 15 และถวายแพะผู้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาตามปกติควบคู่กับเครื่องดื่มบูชา

เทศกาลปัสกา

16 “ ‘ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง จงถือเทศกาลปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 17 ในวันที่สิบห้าของเดือนเดียวกันเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลโดยการรับประทานขนมปังไม่ใส่เชื้อตลอดเจ็ดวัน 18 ในวันแรกของเทศกาล จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงานในวันนั้น 19 เจ้าต้องถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาคือวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 20 ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว แป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 21 และแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 22 จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาปของเจ้าด้วย 23 เครื่องบูชาเหล่านี้จะถวายเพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาประจำวันที่ถวายตอนเช้า 24 ทุกวันตลอดสัปดาห์ของเทศกาลนี้ จงเตรียมอาหารเหล่านี้ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาประจำวัน 25 ในวันที่เจ็ดให้จัดประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน

เทศกาลแห่งสัปดาห์

26 “ ‘ในวันถวายผลแรก เมื่อเจ้านำเครื่องบูชาที่เป็นเมล็ดข้าวใหม่ในช่วงเทศกาลแห่งสัปดาห์มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน 27 จงถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 28 พร้อมด้วยธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 29 และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 30 และจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับเจ้า 31 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาที่ถวายเป็นประจำและธัญบูชา จงถวายเครื่องดื่มบูชาด้วย เจ้าต้องแน่ใจว่าสัตว์ที่นำมาถวายนั้นไม่มีตำหนิใดๆ เลย

Footnotes

 1. 28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 21 และ 29
 2. 28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสี่ฮิน เช่นเดียวกับข้อ 7 และ 14
 3. 28:9 ภาษาฮีบรูว่า สองในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 12,20 และ 28
 4. 28:12 ภาษาฮีบรูว่า สามในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 20 และ 28
 5. 28:13 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์
 6. 28:14 ภาษาฮีบรูว่า ครึ่งฮิน
 7. 28:14 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสามฮิน

La Bible du Semeur

Nombres 28

Mesures prises dans les steppes de Moab

La loi sur les sacrifices consumés par le feu

Introduction

1L’Eternel parla à Moïse en disant: Ordonne aux Israélites ce qui suit: Ayez soin de m’apporter au temps fixé l’offrande qui me revient, c’est-à-dire ces aliments qui sont consumés pour moi par le feu et dont l’odeur est apaisante.

Tu leur diras aussi: Voici quels sacrifices consumés par le feu vous offrirez à l’Eternel.

Les sacrifices quotidiens

Chaque jour, vous immolerez deux agneaux dans leur première année et sans défaut, à titre d’holocauste perpétuel, l’un d’eux le matin, l’autre à la nuit tombante. Vous joindrez à chacun une offrande de trois kilogrammes de fleur de farine pétrie avec deux litres d’huile d’olive vierge. Il s’agit là de l’holocauste perpétuel tel qu’il a été offert sur la montagne du Sinaï. C’est un sacrifice consumé par le feu pour l’Eternel dont l’odeur est apaisante. Vous y joindrez également une libation de deux litres de vin pur pour le premier agneau; c’est dans le lieu saint que l’on offrira cette libation de boisson fermentée à l’Eternel. Le second agneau sera offert à la nuit tombante avec la même offrande et la même libation que le matin, c’est un sacrifice consumé par le feu dont l’odeur apaise l’Eternel.

Les sacrifices pour le jour du sabbat

Le jour du sabbat, on offrira deux agneaux dans leur première année, sans défaut[a], accompagnés d’une offrande de six kilogrammes de fleur de farine pétrie à l’huile et de la libation correspondante. 10 Chaque jour du sabbat, cet holocauste s’ajoutera à l’holocauste perpétuel et à sa libation.

Les sacrifices pour le début du mois

11 Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l’Eternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux dans leur première année, sans défaut. 12 Chaque taureau sera accompagné d’une offrande de neuf kilogrammes de fleur de farine pétrie à l’huile; chaque bélier d’une offrande de six kilogrammes de fleur de farine pétrie à l’huile; 13 et chaque agneau, de trois kilogrammes de fleur de farine pétrie à l’huile. C’est un holocauste à l’odeur apaisante, un sacrifice consumé pour l’Eternel. 14 Les libations respectives seront de quatre litres de vin par taureau, de trois litres par bélier, et de deux litres par agneau. Tel est l’holocauste mensuel offert au début de chaque mois de l’année. 15 On offrira à l’Eternel un bouc en sacrifice pour le péché, en plus de l’holocauste perpétuel et de sa libation.

Les sacrifices pour la Pâque

16 Le quatorzième jour du premier mois, on célébrera la Pâque en l’honneur de l’Eternel[b].

17 Le quinzième jour de ce mois commencera la fête. Pendant sept jours, on mangera du pain sans levain[c]. 18 Le premier jour aura lieu une assemblée cultuelle. Ce jour-là vous n’accomplirez aucune tâche de votre travail habituel, 19 et vous offrirez à l’Eternel en sacrifice consumé par le feu en holocauste: deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux dans leur première année; vous les choisirez sans défaut. 20 Ils seront accompagnés d’offrandes de fleur de farine pétrie à l’huile: neuf kilogrammes[d] pour chaque taureau, six kilogrammes pour chaque bélier, 21 et trois kilogrammes pour chacun des sept agneaux. 22 Vous offrirez également un bouc en sacrifice pour le péché, pour accomplir le rite d’expiation pour vous. 23 Tout ceci viendra s’ajouter à l’holocauste perpétuel du matin. 24 Vous offrirez chaque jour, pendant sept jours, ces aliments consumés par le feu et leur odeur apaisera l’Eternel. On les offrira en plus de l’holocauste perpétuel et de sa libation. 25 Le septième jour, vous aurez une assemblée cultuelle; vous n’accomplirez ce jour-là aucune tâche relative à votre travail habituel.

Les sacrifices pour la Pentecôte

26 Au jour des Prémices, quand vous apporterez à l’Eternel l’offrande de la nouvelle récolte pour la fête des Semaines[e], vous aurez une assemblée cultuelle; vous n’accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. 27 Vous offrirez en holocauste dont l’odeur apaisera l’Eternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux dans leur première année. 28 Ils seront accompagnés d’offrandes de fleur de farine pétrie à l’huile, neuf kilogrammes pour chaque taureau, six kilogrammes pour le bélier 29 et trois kilogrammes pour chacun des sept agneaux. 30 Vous immolerez aussi un bouc, pour accomplir le rite d’expiation pour vous. 31 Tout ceci viendra s’ajouter à l’holocauste perpétuel et à l’offrande qui l’accompagne. Vous les choisirez sans défaut et vous y joindrez les libations correspondantes.

Footnotes

 1. 28.9 En plus du sacrifice quotidien.
 2. 28.16 Voir Ex 12.1-13.
 3. 28.17 Pour les v. 17-25, voir Ex 12.14-20.
 4. 28.20 En hébreu, ici et dans les versets qui suivent, les poids sont en sicles.
 5. 28.26 Voir Ex 23.16; 34.22; Lv 23.15-21; Dt 16.9-12.