Pahayag 21 – TCB & NIRV

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 21:1-27

Ang Bagong Langit at ang Bagong Lupa

1Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. 2At nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Dios. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal. Handang-handa na, at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. 3Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono, “Ngayon, ang tahanan ng Dios ay nasa piling na ng mga tao! Mananahan na siyang kasama nila. Silaʼy magiging mga mamamayan niya. At siyaʼy makakapiling na nila [at magiging Dios nila.] 4Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan.”

5At sinabi ng nakaupo sa trono, “Binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay!” At sinabi niya sa akin, “Isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maaasahan.” 6At sinabi pa niya, “Naganap na ang lahat! Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin, ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sinumang nauuhaw ay paiinumin ko nang walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 7Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at akoʼy magiging Dios nila. 8Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay-tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga dios-diosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan.”

Ang Bagong Jerusalem

9Lumapit sa akin ang isa sa pitong anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan, na siyang pitong panghuling salot. Sinabi niya, “Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa Tupa.” 10Napuspos agad ako ng Banal na Espiritu, at dinala ako ng anghel sa tuktok ng napakataas na bundok. At ipinakita niya sa akin ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Dios. 11Nakakasilaw itong tingnan dahil sa kapangyarihan ng Dios, at kumikislap na parang mamahaling batong jasper na kasinglinaw ng kristal. 12Ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader, na may 12 pintuan, at bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Nakasulat sa mga pintuan ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. 13Tatlo ang pinto sa bawat panig ng pader: tatlo sa silangan, tatlo sa hilaga, tatlo sa timog, at tatlo sa kanluran. 14Ang pader ay may 12 pundasyong bato at nakasulat doon ang 12 pangalan ng mga apostol ng Tupa.

15Ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay may dalang panukat na ginto upang sukatin ang lungsod, pati na ang mga pinto at mga pader nito. 16Kwadrado ang sukat ng lungsod. Pareho ang haba at ang luwang – 2,400 kilometro.21:16 2,400 kilometro: sa literal, 12,000 stadia. Ganoon din ang taas nito. 17Sinukat din niya ang pader, 64 metro21:17 64 metro: sa literal, 144 cubits. ang taas nito. (Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad din ng panukat na ginagamit ng tao.) 18Ang pader ay yari sa batong jasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasinglinaw ng kristal. 19Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato: una, jasper; ikalawa, safiro; ikatlo, kalsedonia; ikaapat, esmeralda; 20ikalima, sardonix; ikaanim, kornalina; ikapito, krisolito; ikawalo, beril; ikasiyam, topaz; ikasampu, krisopraso; ika-11, hasinto; at ika-12, ametista. 21Perlas ang 12 pinto, dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasinglinaw ng kristal.

22Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinaka-templo ay walang iba kundi ang Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat at ang Tupa. 23Hindi na kailangan ang araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Dios ang nagbibigay ng liwanag, at ang Tupa ang ilaw doon. 24Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay-liwanag sa mga bansa. At dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. 25Palaging bukas ang mga pinto ng lungsod dahil wala nang gabi roon. 26Ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. 27Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Dios, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya, at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng Tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan.

New International Reader’s Version 2014

Revelation 21:1-27

A New Heaven and a New Earth

1I saw “a new heaven and a new earth.” (Isaiah 65:17) The first heaven and the first earth were completely gone. There was no longer any sea. 2I saw the Holy City, the new Jerusalem. It was coming down out of heaven from God. It was prepared like a bride beautifully dressed for her husband. 3I heard a loud voice from the throne. It said, “Look! God now makes his home with the people. He will live with them. They will be his people. And God himself will be with them and be their God. 4‘He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death.’ (Isaiah 25:8) And there will be no more sadness. There will be no more crying or pain. Things are no longer the way they used to be.”

5He who was sitting on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down. You can trust these words. They are true.”

6He said to me, “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give water to anyone who is thirsty. The water will come from the spring of the water of life. It doesn’t cost anything! 7Those who have victory will receive all this from me. I will be their God, and they will be my children. 8But others will be thrown into the lake of fire that burns with sulfur. Those who are afraid and those who do not believe will be there. Murderers and those who make themselves impure will join them. Those who commit sexual sins and those who practice witchcraft will go there. Those who worship statues of gods and all who tell lies will be there too. The lake of fire is the second death.”

The New Jerusalem is the Bride of the Lamb

9One of the seven angels who had the seven bowls came and spoke to me. The bowls were filled with the seven last plagues. The angel said, “Come. I will show you the bride, the wife of the Lamb.” 10Then he carried me away in a vision. The Spirit took me to a huge, high mountain. He showed me Jerusalem, the Holy City. It was coming down out of heaven from God. 11It shone with the glory of God. It gleamed like a very valuable jewel. It was like a jasper, as clear as crystal. 12The city had a huge, high wall with 12 gates. Twelve angels were at the gates, one at each of them. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. 13There were three gates on the east and three on the north. There were three gates on the south and three on the west. 14The wall of the city had 12 foundations. Written on them were the names of the 12 apostles of the Lamb.

15The angel who talked with me had a gold measuring rod. He used it to measure the city, its gates and its walls. 16The city was laid out like a square. It was as long as it was wide. The angel measured the city with the rod. It was 1,400 miles long. It was as wide and high as it was long. 17The angel measured the wall as human beings measure things. It was 200 feet thick. 18The wall was made out of jasper. The city was made out of pure gold, as pure as glass. 19The foundations of the city walls were decorated with every kind of jewel. The first foundation was made out of jasper. The second was made out of sapphire. The third was made out of agate. The fourth was made out of emerald. 20The fifth was made out of onyx. The sixth was made out of ruby. The seventh was made out of chrysolite. The eighth was made out of beryl. The ninth was made out of topaz. The tenth was made out of turquoise. The eleventh was made out of jacinth. The twelfth was made out of amethyst. 21The 12 gates were made from 12 pearls. Each gate was made out of a single pearl. The main street of the city was made out of gold. It was gold as pure as glass that people can see through clearly.

22I didn’t see a temple in the city. That’s because the Lamb and the Lord God who rules over all are its temple. 23The city does not need the sun or moon to shine on it. God’s glory is its light, and the Lamb is its lamp. 24The nations will walk by the light of the city. The kings of the world will bring their glory into it. 25Its gates will never be shut, because there will be no night there. 26The glory and honor of the nations will be brought into it. 27Only what is pure will enter the city. No one who causes people to believe lies will enter it. No one who does shameful things will enter it either. Only those whose names are written in the Lamb’s book of life will enter the city.