Pahayag 2 – TCB & CARS

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 2:1-29

Ang Sulat para sa Iglesya sa Efeso

1“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Efeso:

“Ito ang mensahe ng may hawak ng pitong bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto: 2Alam ko ang mga ginagawa ninyo pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukunsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol, at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. 3Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo nanghina. 4Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo: ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. 5Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. 6Ngunit ito ang gusto ko sa inyo: kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita,2:6 Nicolaita: Tingnan sa Talaan ng mga Salita sa likod. na kinasusuklaman ko rin.

7“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.

“Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Dios.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Smirna

8“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Smirna:

“Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay: 9Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritwal na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Judio sila, ngunit ang totooʼy mga kampon sila ni Satanas. 10Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo: Ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pang-uusig sa loob ng sampung araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan.

11“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.

“Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Pergamum

12“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Pergamum:

“Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na dalawa ang talim: 13Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin, kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo na tirahan ni Satanas. 14Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo: May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga dios-diosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sekswal na imoralidad. 15At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nicolaita. 16Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo! Sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig.

17“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.

“Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito.”

Ang Sulat para sa Iglesya sa Tiatira

18“Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesya sa Tiatira:

“Ito ang mensahe ng Anak ng Dios, na ang mga mataʼy nagliliyab na parang apoy at ang mga paaʼy nagniningning na parang pinakintab na tanso: 19Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat, masigasig maglingkod at matiyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. 20Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo: Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililinlang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sekswal na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga dios-diosan. 21Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad, ngunit ayaw niya. 22Makinig kayo! Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya nang matindi pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya, kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan. 23Papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesya na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo.

24“Pero ang iba sa inyo riyan sa Tiatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang ‘malalalim na mga turo ni Satanas.’ Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. 25Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. 26-27Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok.2:26-27 Tingnan ang Salmo 2:8-9. 28At ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga.2:28 tala sa umaga: sa Ingles, “morning star.”

29“Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesya.”

Central Asian Russian Scriptures

Откровение 2:1-29

Общине верующих в Эфесе

1Напиши вестнику общины верующих в Эфесе:

«Так говорит Держащий в правой руке семь звёзд и Ходящий среди семи золотых светильников:

2Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми; ты проверил тех, кто выдаёт себя за посланников Масиха, и нашёл, что они лжецы. 3Я знаю, что ты стоек, что ради Меня перенёс трудности и не изнемог.

4Но у Меня есть нечто против тебя: ты оставил свою первую любовь. 5Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. 6Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов2:6 Николаиты— группа лжеучителей, которые, вероятно, считали приемлемыми приношение жертв идолам и сексуальную вседозволенность., которые и Я ненавижу.

7У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему Я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растёт в раю Всевышнего!»

Общине верующих в Измире

8Далее напиши вестнику общины верующих в Измире:

«Так говорит Первый и Последний, Тот, Кто умер и вернулся к жизни:

9Я знаю твои страдания и твою бедность, впрочем, ты богат! Я знаю, как тебя чернят те, кто называет себя иудеями, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. 10Не бойся предстоящих тебе страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и Я дам тебе венец жизни.

11У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему вторая смерть2:11 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8). не грозит!»

Общине верующих в Пергаме

12Далее напиши вестнику общины верующих в Пергаме:

«Так говорит Обладатель обоюдоострого меча2:12 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12.:

13Я знаю, что ты живёшь там, где трон сатаны2:13 Трон сатаны— город Пергам был в то время центром поклонения римскому императору в провинции Азия.. Но, невзирая на это, ты верен Мне. Ты не отрёкся от веры в Меня даже в те дни, когда Мой верный свидетель Антипа был убит в твоём городе, в городе, где живёт сатана.

14Тем не менее Мне есть, что сказать против тебя: там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в своё время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Исраила на грех, побудив их есть пищу, принесённую в жертву идолам, и жить развратной жизнью2:14 См. Чис. 25:1‒2; 31:16.. 15Также у тебя есть и приверженцы учения николаитов. 16Покайся! Иначе Я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из Моего рта!

17У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающего Я угощу сокровенной манной!2:17 Манна (переводится как: ‘Что это?’) — название, данное иудеями тому небесному хлебу, которым Всевышний кормил их в течение 40 лет странствования в пустыне (см. Исх. 16). Я дам ему белый камень2:17 По всей вероятности, белый камень был знаком оправдания, а белый цвет, кроме того, символизировал праведность, которую мы получаем от Всевышнего. Белые камни, в данном случае, также могут играть роль пригласительного или входного билета, как это часто бывало в древности во время праздничных пиров., на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит!»

Общине верующих в Фиатире

18Далее напиши вестнику общины верующих в Фиатире:

«Так говорит (вечный) Сын Всевышнего, глаза Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как латунь:

19Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твоё служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые.

20Тем не менее вот что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезевель2:20 См. 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 9:22, 30. Дела и учение этой женщины были на удивление схожи с тем, что делала древняя правительница. И поэтому, скорее всего, имя Иезевель здесь носит символический характер., которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих рабов и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесённую в жертву идолам. 21Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своём разврате. 22Поэтому Я брошу её на одр болезни, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли её путём. 23Я поражу её последователей2:23 Букв.: «детей». смертью, и все общины верующих узнают, что Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. 24Говорю всем остальным в Фиатире, кто не следует её учению и не узнал так называемых „глубин сатанинских“: больше Я не буду обременять вас ничем, 25но будьте верны тому, что у вас есть, до тех пор, пока Я не приду.

26Побеждающему и исполняющему Мою волю до конца Я дам власть над народами2:26 Ср. 20:4., 27как Я Сам получил её от Моего Отца, и

„он будет править ими железным скипетром

и разобьёт их на куски, как глиняный горшок“2:26‒27 См. Заб. 2:8‒9..

28Побеждающему Я дам утреннюю звезду2:28 Существует множество толкований этого стиха, например: 1) утренняя звезда — это Сам Иса Масих (см. 22:16), и только те, кто будет верен Ему до конца, увидят Его, когда Он придёт за Своими; 2) в вечности верующие в Ису будут иметь великую славу (см. Дан. 12:3); 3) утренняя звезда символизирует начало будущего правления Масиха (см. Чис. 24:14‒20)..

29У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих».