Tagalog Contemporary Bible

Hageo 2:1-23

Ang Kagandahan ng Bagong Templo

1-2Noong ika-21 ng sumunod na buwan,2:1-2 sumunod na buwan: sa literal, ikapitong buwan. sinugo ng Panginoon si Propeta Hageo para sabihin kina Zerubabel, Josue, at sa iba pang mga Israelitang nakabalik sa Israel: 3“Sino sa inyo ang nakakita ng kagandahan noon ng templong ito? Ano ngayon ang tingin ninyo rito kung ihahambing sa dati? Maaaring sabihin ninyo na balewala lang ito. 4Pero magpakatatag kayo! Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo dahil kasama ninyo ako, ang Makapangyarihang Panginoon. 5Ganito rin ang ipinangako ko sa inyong mga ninuno nang inilabas ko sila2:5 sila: sa Hebreo, kayo. sa Egipto. At ngayon, ang aking Espiritu ay mananatiling kasama ninyo, kaya huwag kayong matakot.

6Ako, ang Panginoong Makapangyarihan, ang nagsasabi na hindi magtatagal ay minsan ko pang yayanigin ang langit at ang mundo, ang lupa at ang dagat. 7Yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan. Kaya mapupuno ang templong ito ng mga mamahaling bagay. 8Sapagkat ang mga ginto at mga pilak ay akin. 9Magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati. At bibigyan ko ang lugar na ito2:9 ang lugar na ito: Ang templo o ang Jerusalem. ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako, ang Panginoong Dios, ang nagsasabi nito.”

Ang Pangako ng Dios na Pagpapala

10Nang ika-24 ng ikasiyam na buwan, noong ikalawang taon ng paghahari ni Darius, sinabi ng Panginoon kay Hageo, 11“Tanungin mo ang mga pari kung ano ang sinasabi ng kautusan tungkol sa bagay na ito: 12Halimbawa, may isang tao na may dalang sagradong karne2:12 sagradong karne: Ang ibig sabihin, karneng handog sa Dios. sa kanyang damit, at nasagi ito sa tinapay, sabaw, inumin, langis, o anumang pagkain, maaapektuhan ba ang mga ito ng pagkasagrado ng karne?” Sumagot ang mga pari, “Hindi.” 13Kaya nagtanong pa si Hageo, “Kung halimbawa, ang mga pagkaing nabanggit ay nasagi ng taong itinuturing na marumi dahil nakahipo siya ng patay, magiging marumi rin ba ang mga pagkaing iyon?” Sumagot ang mga pari “Oo.” 14Sinabi ni Hageo, “Ganyan din noon ang mga mamamayan ng Israel, sabi ng Panginoon. Noon anuman ang kanilang mga ginawa at mga inihandog ay marumi sa paningin ng Panginoon. 15Mula ngayon, isipin ninyong mabuti ang mga nangyari sa inyo bago ninyo umpisahan ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. 16Sapagkat noon, kapag pumunta kayo sa mga bunton ng inyong mga trigo na umaasang makakaipon ng mga 20 takal, ang nakukuha ninyo ay sampu lang. At kapag pumunta kayo sa pisaan ng inyong ubas na umaasang makakakuha ng 50 galon, ang nakukuha ninyo ay 20 galon lang. 17Sinira ng Panginoon ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin, peste, at pagpapaulan ng yelo na parang mga bato, pero hindi pa rin kayo nagbalik-loob sa kanya. 18Ika-24 na araw ngayon ng ikasiyam na buwan, at ngayong araw na ito natapos ang pundasyon ng templo. Tingnan ninyo kung ano ang mangyayari mula sa araw na ito. 19Kahit wala nang natirang trigo, at wala nang bunga ang mga ubas at ang mga kahoy ng igos, pomegranata, at olibo, pagpapalain naman kayo ng Panginoon simula sa araw na ito.”

Ang Pangako ng Dios kay Zerubabel

20Nang araw ding iyon,2:20 Nang araw ding iyon: sa literal, Nang ika-24 na araw ng buwan na iyon. muling nagsalita ang Panginoon kay Hageo. 21Sinabi niya, “Sabihin mo kay Zerubabel na yayanigin ko ang langit at ang mundo. 22Ibabagsak ko ang mga kaharian at wawakasan ang kapangyarihan nila. Ibubuwal ko ang kanilang mga karwahe at ang mga sakay nito. Mamamatay ang mga kabayo at magpapatayan ang mga mangangabayo. 23At sabihin mo rin kay Zerubabel na aking lingkod na sa araw na iyon ay pamamahalain ko siya sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, dahil siya ay hinirang ko. Ako, ang Panginoong Makapangyarihan, ang nagsasabi nito.”

Ang Pulong Sa Dios

Haggai 2:1-23

Ang Gisaad nga Himaya sa Bag-ong Balay

1-2sa ika beinte uno ka adlaw sa ika pito nga bulan, ang pulong sa GINOO miabot pinaagi kang propeta Haggai: “Sultihi si Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, kang Joshua anak ni Jozadak, ang pangulong pari, ug ngadto sa mga nahabilin sa katawhan. Pangutan-a sila, 3‘Kinsa man kaninyo ang nahabilin nga nakakita niining balay ug ang kanhi-ay niyang himaya? Unsa may inyong panan-aw karon? Dili ba kini alang kaninyo mura lag wa? 4Apan karon magmalig-on ka, Zerubabel,’ nagaingon akong Ginoo. ‘Magmalig-on ka, Joshua anak ni Jozadak, ang pngulong pari. Magmalig-on ka, Kamong tanan nga katawhan sa yuta,’ nagaingon ang Ginoo, ‘ug magtrabaho. Kay ako mag-uban kaninyo,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan. 5‘Mao kini ang akong pakigsaad diha kaninyo dihang miabot kamo gawas sa Ehipto. Ug ang akong Espiritu nagpabilin diha kaninyo. Ayaw kahadlok.’

6“Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Ganhanan: ‘Sa makausa sa dili madugay akong uyogon ang kalangitan ug ang kalibutan, ang kadagatan ug ang ugang yuta. 7Akong uyogon ang tanang kanasuran, ug unsa ang gitinguha sa tanang kanasuran kini muabut, ug akong pun-on kini nga balay uban sa himaya,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan. 8‘Ang plata akoa ug ang bulawan ako usab,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan. 9‘Ang himaya niini karon nga balay mas mulabaw sa himaya sa kanhing balay,’ nagaingoan ang Ginoo nga Gamhanan. ‘Ug niini nga dapit akong itugot ang kalinaw,’ nagaingon ang Ginoo nga Gamhanan.”

Panalangin sa Nahugawan nga Katawhan

10Sa ika beinte kuatro ka adlaw sa ikasiyam nga bulan, sa ikaduha nga tuig ni Darius, ang pulong sa Ginoo miabot ngadto kang propeta Haggai: 11“Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahum: ‘Pangutan-a ang mga kaparian unsay giingon sa balaod: 12“Kong may usa nga magdala ug gisagrado nga karne sa pilo sa iyang bisti, ug ang pilo nasaghid sa pipila sa tinapay o sabaw, pipila ka bino, lana nga olibo o uban nga pagkaon, dili ba kini mahimo usab nga sagrado?” ’ ” Ang mga kaparian mitubag, “Dili.” 13Unya si Haggai miingon: “Kon ang usa ka tawo nahugawan sa paghikap sa patay nga lawas nakahikap usa niining mga butanga, dili ba kini mahugawan?” “Oo,” ang mga kaparian mitubag, “kini nahimong nahugawan.” 14Unya si Haggai miingon, “ ‘Mao usab kini ang mga tawo ug kini nga nasud sa akong panan-aw,’ nagaingon ang Ginoo. ‘Bisan unsa ang ilang buhaton ug bisan unsa ang ilang ihalag kini nahugawan na. 15Karon hatagi ug maampingon nga paghunahuna alang niining adlawa ug padayon—ikonsiderar giunsa ang mga butang sa wala pa ang bato gipahiluna ngadto sa lain diha sa Templo sa Ginoo. 16Sa dihang may usa nga miabot sa tapok nga biente ka takos, diha lamay napulo. Sa dihang may usa nga miadto sa sudlanan sa bino sa pagkuha ug singkwenta ka takos, diha lamay biente. 17Akong gihapsan ang tanang buhat sa imong mga kamot sa salot, talumtom, ug yelo, apan wala kamo mubalik kanako,’ nagaingon ang Ginoo. 18‘Gikan karon ug sa, gikan sa ika beinte-kuatro nga adlaw sa ika-siyam nga bulan, hatagi ug maampingon nga paghunahuna sa adlaw sa dihang ang pondasyon sa templo sa Ginoo gipahimutang na. Hatagi ug maampingon nga paghunahuna: 19Aduna nabay binhi nahabilin sa kamalig? Hangtud karon, ang kaparasan ug ang kahoyng igos, ang granada ug ang kahoyng olibo wala makahatag ug bunga. Gikan karon ug hangtud Ako magpanalangin kaninyo.’ ”

Zerubabel ang singsing-espesyal sa Ginoo

20Ang pulong sa Ginoo miabot kang Haggai sa ikaduha ka higayonsa ika beinte-kuatro nga adlaw sa bulan: 21“Sultihi si Zerubabel gobernador sa Juda nga akong uyogon ang kalangitan ug ang kalibotan. 22Akong ilimbuwag ang mga harianong trono ug dugmokon ko ang gahum sa langyaw nga gingharian. Akong buntogon ang mga karwahi ug ang iyang tigmaneho niini; mga kabayo ug ang iyang sakay mangahagbong, tagsa-tagsa sa espada sa iyang igsoon. 23‘Niadto unyang adlawa,’ nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum, ‘Akong kuhaon kaninyo, akong sulogoon Zerubabel anak ni Shealtiel,’ nagaingon ang Ginoo, ‘ug akong himoon ikaw nga akong singsing-espesyal, kay gipili ko ikaw,’ nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum.”