Tagalog Contemporary Bible

Genesis 4:1-26

Si Cain at si Abel

1Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, “Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya.”4:1 Cain: Maaaring ang ibig sabihin, nakaangkin. 2At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya.

Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. 3Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya. 4Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, 5pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. 6Kaya tinanong siya ng Panginoon, “Ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? 7Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka4:7 maligaya ka: o, tinanggap ko ang iyong handog. sana. Pero mag-ingat ka! Dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito.”

8Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, “Halika, pumunta tayo sa bukid.” Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel.

9Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, “Nasaan ang kapatid mo?” Sumagot si Cain, “Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit, ako ba ang tagapagbantay niya?” 10Sinabi ng Panginoon kay Cain, “Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid moʼy parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. 11Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. 12Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. At wala kang pirmihang matitirhan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan.”

13Sinabi ni Cain sa Panginoon, “Napakabigat ng parusang ito para sa akin. 14Itinataboy ninyo ako ngayon sa lupaing ito at sa inyong harapan. Wala na akong matitirhan, kaya kahit saan na lang ako pupunta. At kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako.”

15Pero sinabi ng Panginoon kay Cain, “Hindi iyan mangyayari sa iyo! Sapagkat ang sinumang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng pitong beses.”4:15 pitong beses: Ang ibig sabihin, pitong beses ang tindi ng ganti. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sinong makakakita sa kanya. 16Pagkatapos, lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod,4:16 Nod: Maaaring ang ibig sabihin, kahit saang lugar na lang pumupunta. sa bandang silangan ng Eden.

Ang mga Lahi ni Cain

17Sumiping si Cain sa asawa niya. Nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan nila siyang Enoc. Nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya itong Enoc kagaya ng pangalan ng kanyang anak. 18Si Enoc ay may anak ding lalaki na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Mehujael; si Mehujael ang ama ni Metusael; at si Metusael ang ama ni Lamec. 19Si Lamec ay may dalawang asawa na sina Ada at Zila. 20Ipinanganak ni Ada si Jabal na siyang pinagmulan ng mga tao na nakatira sa mga tolda, na nag-aalaga ng mga hayop. 21May kapatid si Jabal na lalaki na ang pangalan ay Jubal, na siyang pinagmulan ng lahat na tagatugtog ng alpa at plauta. 22Si Zila ay nagkaanak din ng lalaki na ang pangalan ay Tubal Cain. Si Tubal Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na si Naama.

23Isang araw, sinabi ni Lamec sa dalawa niyang asawa,

“Ada at Zila, mga asawa ko, pakinggan nʼyo ako. Pinatay ko ang isang binatilyo dahil sinaktan niya ako.

24Kung pitong beses ang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain,

77 beses ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin.”

Ang mga Lahi ni Set

25Sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Set.4:25 Set: Maaaring ang ibig sabihin, ibinigay. Sinabi niya, “Muli akong binigyan ng Dios ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain.” 26Nang bandang huli, si Set ay nagkaroon din ng anak na lalaki na pinangalanan niyang Enosh.

Nang panahong isinilang si Enosh, ang mga taoʼy nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 4:1-26

Si Cain ug si Abel

1Pagkahuman niadto, nakighilawas si Adan sa iyang asawa nga si Eva ug namabdos kini. Sa dihang nakapanganak na si Eva, miingon siya, “Nakaangkon ako ug anak nga lalaki pinaagi sa tabang sa Ginoo, busa nganlan ko siya ug Cain.4:1 Cain: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nakaangkon.2Nanganak pag-usab si Eva ug lalaki ug ginganlan niya kini ug Abel.

Sa dihang nanagko na sila, si Abel nahimong magbalantay sa mga karnero ug mga kanding, ug si Cain nahimong mag-uuma. 3Usa niadto ka adlaw, nagadala si Cain ug halad ngadto sa Ginoo gikan sa abot sa iyang uma. 4Nagkuha usab si Abel ug pipila sa unang anak sa iyang mga kahayopan. Giihaw niya kini, ug gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, 5apan wala siya malipay kang Cain ug sa iyang halad. Ug tungod niini, nasuko pag-ayo si Cain ug nagamug-ot. 6Busa gipangutana siya sa Ginoo, “Nganong nasuko ka ug nagamug-ot? 7Kon maayo lang ang imong ginabuhat, magmalipayon ka4:7 magmalipayon ka: o, gidawat ko ang imong halad. unta. Apan pagbantay! Kay kon dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mogahom kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nagatang kanimo aron tukbon ka. Busa kinahanglan duminahon mo kini.”

8Usa niana ka adlaw, miingon si Cain kang Abel, “Dali, mangadto kita sa uma.” Ug sa dihang didto na sila, gipatay ni Cain si Abel nga iyang igsoon.

9Unya nangutana ang Ginoo kang Cain, “Hain ang imong igsoon?” Mitubag si Cain, “Ambot, wala ako masayod kon hain siya. Ngano, ako bay magbalantay kaniya?” 10Unya miingon ang Ginoo kang Cain, “Unsay imong gibuhat? Ang dugo sa imong igsoon diha sa yuta daw sa tingog nga nagapakilooy nga silotan ko ang tawo nga nagapatay kaniya. 11Tungod sa imong gibuhat, tunglohon ko ikaw. Sukad karon dili mo na matikad ang yuta nga nagasuyop sa dugo sa imong igsoon nga imong gipatay. 12Bisan magtanom ka pa, ang yuta dili na mohatag kanimo ug maayong abot. Ug wala ka nay permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw ka na lang.”

13Miingon si Cain sa Ginoo, “Bug-at ra kaayo kana nga silot. 14Giabog mo ako karon gikan niini nga yuta ug sa imong presensya. Wala na akoy permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw na lang ako. Ug kon may makakita kanako sigurado nga patyon gayod niya ako.” 15Apan miingon ang Ginoo kang Cain, “Dili kana mahitabo! Kay si bisan kinsa nga mopatay kanimo, balosan ko ug pito ka pilo.” Busa gibutangan sa Ginoo ug ilhanan si Cain aron dili siya patyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. 16Unya nagapahilayo si Cain gikan sa Ginoo ug didto mipuyo sa yuta sa Nod,4:16 Nod: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nagalatagaw. sa sidlakang bahin sa Eden.

Ang mga Kaliwat ni Cain

17Unya, nakighilawas si Cain sa iyang asawa. Namabdos ang iyang asawa ug nanganak ug lalaki ug ginganlan nila kinig Enoc. Nagtukod si Cain ug usa ka lungsod ug ginganlan niya kinig Enoc sama sa ngalan sa iyang anak. 18Unya nakabaton si Enoc ug anak nga lalaki ug ang iyang ngalan si Irad. Kini si Irad amahan ni Mehujael; si Mehujael amahan ni Metushael; ug si Metushael amahan ni Lamec. 19Si Lamec may duha ka asawa nga mao sila si Ada ug Zila. 20Si Ada nanganak kang Jabal nga mao ang katigulangan niadtong mga tawo nga nagapuyo sa mga tolda ug nagatiman ug mga kahayopan. 21May igsoon si Jabal nga lalaki nga ang ngalan si Jubal, nga mao ang katigulangan sa tanan nga nagatukar sa harpa ug plawta. 22Si Zila nanganak usab ug lalaki nga ang ngalan si Tubal Cain. Kini si Tubal Cain tigbuhat sa tanang matang sa galamiton nga puthaw ug bronsi. May igsoon siya nga babaye nga si Naama.

23Usa niadto ka adlaw, miingon si Lamec sa iyang duha ka asawa,

“Ada ug Zila, nga akong mga asawa, pamati kamo kanako.

Gipatay ko ang usa ka batan-ong lalaki tungod sa iyang pagdagmal kanako.

24Kon pito ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kang Cain,

77 ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kanako.”

Ang mga Kaliwat ni Set

25Nakighilawas si Adan kang Eva, ug nanganak si Eva ug lalaki. Miingon siya, “Gihatagan ako pag-usab sa Dios ug anak nga lalaki puli kang Abel nga gipatay ni Cain, busa nganlan ko siya ug Set.4:25 Set: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, gihatag.26Si Set nakabaton usab ug anak nga iyang ginganlan ug Enosh. Sa panahon nga natawo si Enosh, nagasugod ang mga tawo ug tawag sa ngalan sa Ginoo.4:26 Ginoo: sa Hebreo, Yahweh.