Tagalog Contemporary Bible

Genesis 11:1-32

Ang Tore ng Babel

1Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. 2Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar, at doon sila nanirahan.

3-4Ngayon, sinabi ng mga tao, “Magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit, para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo.” Kaya gumawa sila ng mga tisa,11:3-4 tisa: sa Ingles, “brick.” at pinainitan nila ito nang mabuti para tumigas nang husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato. At aspalto ang ginamit nila bilang semento.

5Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. 6Sinabi ng Panginoon, “Ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. 7Kaya bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan.”

8Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan, at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. 9Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel11:9 Babel: o, Babilonia. Maaaring ang ibig sabihin, “ibaʼt iba.” dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao, at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo.

Ang mga Lahi ni Shem

(1 Cro. 1:24-27)

10Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem:

Dalawang taon pagkatapos ng baha, nasa 100 taong gulang na noon si Shem, nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arfaxad. 11Matapos isilang si Arfaxad, nabuhay pa si Shem ng 500 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

12Nang 35 taong gulang na si Arfaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shela. 13Matapos isilang si Shela, nabuhay pa si Arfaxad ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

14Nang 30 taong gulang na si Shela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. 15Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shela ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

16Nang 34 taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. 17Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng 430 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

18Nang 30 taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. 19Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng 209 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

20Nang 32 taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. 21Matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng 207 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

22Nang 30 taong gulang na si Serug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. 23Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng 200 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

24Nang 29 taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. 25Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng 119 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.

26Nang 70 taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Abram, Nahor at Haran.

Ang mga Lahi ni Tera

27Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera:

Si Tera ang ama nina Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. 28Namatay si Haran doon sa Ur na sakop ng mga Caldeo,11:28 Caldeo: Mga taong nakatira noon sa timog ng Babilonia. Nang bandang huli, naging Caldeo ang tawag sa mga taga-Babilonia. sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. 29Naging asawa ni Abram si Sarai, at si Nahor ay naging asawa ni Milca. Ang ama ni Milca at ng kapatid niyang si Isca ay si Haran. 30Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siyaʼy baog.

31Umalis si Tera sa Ur na sakop ng mga Caldeo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Canaan, pero pagdating nila sa Haran doon na lamang sila tumira. 32Doon namatay si Tera sa edad na 205.11:32 205: sa tekstong Samaritan, 145.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 11:1-32

Ang Tore sa Babel

1Kaniadto, usa lang ang pinulongan sa tanang mga tawo sa tibuok kalibotan. 2Sa ilang pagbalhin-balhin gikan sa sidlakan, nakaabot sila sa usa ka patag nga dapit sa Shinar, ug didto sila namuyo. 3-4Unya, miingon ang mga tawo, “Magtukod kita ug usa ka siyudad nga may tore nga sangko sa langit, aron mahimo kitang bantogan ug aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibotan.” Busa nagabuhat sila ug mga tisa,11:3-4 tisa: sa English, brick. ug gipagba11:3-4 gipagba: Usa ka ang-ang sa proseso sa paghimo ug tisa diin ibutang sa hudno ang hinulma nga tisa. nila kini ug maayo aron mogahi gayod. Tisa ang ilang gigamit imbis bato. Ug aspalto ang ilang gigamit ingon nga semento.

5Unya, gitan-aw11:5 gitan-aw: sa literal, nanaog sa pagtan-aw. sa Ginoo ang pagtukod sa siyudad ug sa tore sa mga tawo. 6Miingon siya, “Kining mga tawhana nagakahiusa ug usa ra ang ilang pinulongan. Ug kining ilang ginabuhat sinugdanan pa lang sa ilang pagabuhaton. Sa dili madugay, mahimo na nila ang tanan nga gusto nilang buhaton. 7Busa dali, manaog kita ug libogon nato sila pinaagi sa paghatag kanilag lain-lain nga pinulongan aron dili sila magkasinabtanay.” 8Busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibotan ug naundang ang ilang pagtukod sa siyudad. 9Busa gitawag kining maong siyudad ug Babel11:9 Babel: o, Babilonia. Ang pulong Babel susama paminawon sa Hebreo nga pulong nga nagakahulogan ug kalibog. kay didto gilibog sa Ginoo ang sinultihan sa mga tawo, ug gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibotan.

Ang mga Kaliwat ni Shem

(1 Cro. 1:24-27)

10Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Shem.

Duha ka tuig human sa lunop, sa dihang naga-edad na si Shem ug 100 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Arfaxad. 11Human matawo si Arfaxad, nagakinabuhi pa gayod si Shem ug 500 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

12Sa dihang naga-edad si Arfaxad ug 35 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Shela. 13Human matawo si Shela, nagakinabuhi pa gayod si Arfaxad ug 403 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

14Sa dihang naga-edad si Shela ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Eber. 15Human matawo si Eber, nagakinabuhi pa si Shela ug 403 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

16Sa dihang naga-edad si Eber ug 34 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Peleg. 17Human matawo si Peleg, nagakinabuhi pa si Eber ug 430 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

18Sa dihang naga-edad na si Peleg ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Reu. 19Human matawo si Reu, nagakinabuhi pa si Peleg ug 209 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

20Sa dihang naga-edad na si Reu ug 32 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Serug. 21Human matawo si Serug, nagakinabuhi pa si Reu ug 207 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

22Sa dihang naga-edad si Serug ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Nahor. 23Human matawo si Nahor, nagakinabuhi pa si Serug ug 200 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

24Sa dihang naga-edad si Nahor ug 29 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Tera. 25Human matawo si Tera, nagakinabuhi pa si Nahor ug 119 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

26Sa nakaabot na si Tera sa edad nga 70, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila ni Abram, Nahor, ug Haran.

Ang mga Kaliwat ni Tera

27Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Tera.

Si Tera amahan nila ni Abram, Nahor, ug Haran. Si Haran mao ang amahan ni Lot. 28Namatay si Haran didto sa Ur nga sakop sa pagdumala sa mga Kaldeanhon,11:28 Kaldeanhon: Mga katawhan nga nagapuyo kaniadto sa habagatang bahin sa Babilonia. Sa kadugayan nahimong Kaldeanhon ang tawag sa mga taga-Babilonia. Mao usab sa bersikulo 31. sa dapit mismo nga iyang natawhan. Namatay siya samtang buhi pa ang iyang amahan nga si Tera. 29Nangasawa si Abram kang Sarai, ug si Nahor nangasawa kang Milca. Si Milca ug ang iyang igsoon nga si Isca mga anak ni Haran. 30Si Sarai walay anak kay baog siya.

31Mibiya si Tera sa Ur nga sakop sa pagdumala sa mga Kaldeanhon. Kauban niya ang iyang anak nga si Abram, ang iyang umagad nga si Sarai, ug ang iyang apo nga si Lot nga anak ni Haran. Paingon unta sila sa Canaan, apan pag-abot nila sa Haran nanimuyo na sila didto. 32Ug didto namatay si Tera sa edad nga 205.11:32 205: Sa Samaritan Pentateuch, 145.