Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 4

Wskazówki dla Tymoteusza

1Duch Święty wyraźnie zapowiada, że w czasach ostatecznych niektórzy przestaną wierzyć Chrystusowi i dadzą się oszukać złym duchom oraz przyjmą nauki pochodzące od demonów. Ludzie, którzy je głoszą, to kłamcy i obłudnicy—czyniąc zło, zagłuszyli swoje sumienie.

Będą oni zabraniać zawierania związków małżeńskich i spożywania niektórych pokarmów, a przecież Bóg stworzył je, aby wierzący, którzy poznali prawdę, z wdzięcznością z nich korzystali. Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co z wdzięcznością przyjmujemy, nie musimy unikać. Dziękując Bogu za pożywienie i postępując zgodnie z Jego słowem, sprawiamy, że każdy nasz posiłek jest święty.

Wyjaśniając te sprawy innym wierzącym, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa. W ten sposób udowodnisz również, że karmiłeś się Jego prawdziwą nauką o wierze i że jesteś jej posłuszny. Nie trać czasu na bezsensowne i bezwartościowe historie, ale dbaj o swój duchowy rozwój. Ćwiczenia fizyczne mają ograniczoną wartość, ale dobra kondycja duchowa przydaje się w każdej sytuacji i będzie nagrodzona zarówno w życiu obecnym, jak i przyszłym. Nauka ta jest wiarygodna i zasługuje na zaufanie. 10 To dlatego tak ciężko pracujemy i walczymy. Pokładamy bowiem nadzieję w żywym Bogu, Zbawicielu wszystkich ludzi—zwłaszcza tych, który Mu wierzą.

11 Nauczaj tych rzeczy i wzywaj ludzi do ich stosowania w życiu. 12 Niech nikt nie lekceważy cię z powodu twojego młodego wieku. Przeciwnie, bądź wzorem dla innych wierzących w sposobie mówienia i zachowania, w okazywaniu miłości, a także w wierze i czystości. 13 Do czasu mojego przybycia czytaj słowo Boże, zwracaj uwagę innym wierzącym na ich grzechy i nauczaj ich.

14 Nie zaniedbuj swojego duchowego daru, który otrzymałeś, gdy starsi kościoła położyli na ciebie ręce i prorokowali. 15 Bez reszty poświęć się służbie, aby wszyscy wyraźnie widzieli twoje duchowe postępy. 16 Uważaj na siebie i na to, co głosisz. Trzymaj się tego, co słuszne, a zapewnisz zbawienie sobie i tym, którzy cię słuchają.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 4

Timoteotami cunashca

1Chashna cajpipish, Diospaj Espirituca cashna nishpa allimari huillacun: Tucuri punllacunapica, maijancunaca crishpa caticushcataca, ña mana catisha nishpa ch'icanyangacunami. Umaj supaicuna yuyaita cushcatapish, paicuna yachachishcatapish catishpami chashnaca tucungacuna. Chai mishqui shimi, jayaj shungu llullajcunaca, ch'ahuan shungucunami canga. Chaimantami caźaranatapish jarcangacuna, maijan ima micunatapish, ‘Mana micunachu’ ningacunami. Taita Diosca, cashcatataj huillashcata yachaj crijcuna, Paita pagui nishpa micuchunmi, tucui micunallatataj churarca. Taita Dios rurashcaca, tucui imapish allillatajmi. Imata mana millashpa pagui nishpa, imatapish japinallami. Diospaj Shimimantapish, Paita mañashcamantapishmi mapa illajlla tucun.

Caita crijcunaman yachachishpaca, Jesucristopaj allita rurajmi cangui. Crinata yachachij shimicunatapish, can caticushca alli yachachishcatapish yachachishpaca, alli micushca shina, sinchi, yachajmari tucungui. Yuyaj huarmicunapaj yanga mapa parlocunataca, ama uyanguichu. Ashtahuanpish Diosta yuyarishpa causanapi sinchi tucungui. Aichapi imata jarcarinapish asha allimi. Ashtahuanca, Diosta yuyarishpa causanamari, tucuita yalli alli. Chashna causanaca, cai causaipipish, shamuj causaipipish allicunata cungamari. Caica, tucuicuna crishpa chasquinalla shimicunami. 10 Pai causaj Diospi shunguta churashcamantami, llaquicunata apashpa Paita servicunchij. Sinchita trabajashpami, tucuicunapaj Quishpichijta, ashtahuantajca Paita crijcunata Quishpichijta shuyacunchijlla.

11 Tucui chaicunata rurachun mandashpa yachachi. 12 Pajta cantaca, pipish huambrataj huambra nishpa rimashca puricunguiman. Ashtahuanpish crijcuna ricushpa catichunca, rimanapi, causanapi, c'uyanapi, crinapi, tucuipi chuya shungu cashcata ricuchingui. 13 Ñuca shamungacamaca, Diospaj Shimita reźashpa huillacui, cunacui, yachachicui. 14 Dios yuyaita cujpimi, cunaj yuyajcunaca cambaj jahuapi maquita churashpa, can imalla ruranata huillarcacuna. Diospajta rurai tucunata chashna chasquishcataca, pajta q'uillanachinguiman.

15 Cai ruraicunapi ñaupajman alli ricushcata tucuicuna rijsichun, canca tucui shunguhuan chaicunata rurana yuyailla cai. 16 Yuyaipi alli causangui. Alli yuyarishpa imatapish yachachingui. Tucui chaicunataca, alli sinchita catingui. Chashna rurashpaca, canllatajpish quishpiringuimi, can huillashcata uyajcunapish quishpiringami.