Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

Ang Pulong Sa Dios

Mateo 4:1-25

Ang Pagtintal kang Jesus

(Mar. 1:12-13; Luc. 4:1-13)

1Human niadto, gidala sa Espiritu Santo si Jesus ngadto sa kamingawan aron tintalon ni Satanas. 2Sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii nagpuasa si Jesus, ug gigutom siya. 3Miduol kaniya si Satanas ug miingon, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, himoang pan kining mga bato.” 4Apan mitubag si Jesus kaniya, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kondili sa matag pulong usab sa Dios.’ ”4:4 Tan-awa usab ang Deu. 8:3.

5Unya gidala siya ni Satanas didto sa Balaan nga Siyudad ug gipatindog didto sa kinatas-ang bahin sa templo. 6Unya miingon siya kang Jesus, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay ang Kasulatan nagaingon, ‘Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Sapnayon ka nila aron nga ang imong tiil dili masamad sa bato.’ ”4:6 Tan-awa usab ang Salmo 91:11-12.

7Apan gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios.’ ”4:7 Tan-awa usab ang Deu. 6:16.

8Unya gidala na usab ni Satanas si Jesus sa taas nga bukid, ug gipakita kaniya ang tanang mga gingharian sa kalibotan ug ang katahom niini. 9Miingon si Satanas kaniya, “Kining tanan ihatag ko kanimo kon moluhod ka ug mosimba kanako.” 10Unya miingon si Jesus, “Palayo kanako, Satanas! Ang Kasulatan nagaingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari.’ ”4:10 Tan-awa usab ang Deu. 6:13.

11Unya mibiya si Satanas, ug miabot ang mga anghel sa Dios ug mialagad kang Jesus.

Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

(Mar. 1:14-15; Luc. 4:14-15)

12Sa pagkadungog ni Jesus nga napriso si Juan nga tigbautismo, mibalik siya sa Galilea. 13Wala siya magpabilin sa Nazaret, milahos hinuon siya sa lungsod sa Capernaum. Kini nga lungsod anaa sa daplin sa Linaw4:13 linaw: Sa uban nga Binisaya, lanaw. sa Galilea ug sakop sa Zebulun ug Naftali. 14Nahitabo kini aron matuman ang panagna ni Propeta Isaias nga nagaingon,

15“Ang mga taga-Zebulun ug taga-Naftali nagapuyo duol sa baybayon, tabok sa Suba sa Jordan.

Kini nga mga dapit sakop sa Galilea nga gipuy-an sa mga dili Judio.

16Apan bisan nagapuyo diha sa kangitngit ang mga tawo niini nga mga dapit, makakita sila ug kahayag nga hilabihan.

Ang mga anaa sa kangitngit nga mahadlok mamatay madan-agan.”4:16 Tan-awa usab ang Isa. 9:1-2.

17Sukad niadto, nagsugod na si Jesus sa pagwali. Nagaingon siya, “Paghinulsol kamo ug biyai na ninyo ang inyong mga sala, kay ang paghari sa Dios haduol na.”

Gitawag ni Jesus ang Upat ka Mangingisda

(Mar. 1:16-20; Luc. 5:1-11)

18Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa Linaw sa Galilea, nakita niya ang managsoon nga si Simon nga gitawag usab ug Pedro ug si Andres nga nagtaktak ug pukot kay mga mangingisda man kini sila. 19Miingon si Jesus kanila, “Sunod kamo kanako ug dili na isda ang inyong pangitaon, kay tudloan ko kamo sa pagpangisda ug mga tawo.” 20Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya.

21Human niadto, mipadayon si Jesus sa paglakaw, ug sa unahan nakita niya ang managsoon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebede. Silang duha kauban sa ilang amahan nga nagaayo sa ilang pukot didto sa sakayan. Gitawag ni Jesus ang managsoon, 22ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug misunod sila kang Jesus.

Nagtudlo si Jesus ug Nang-ayo sa mga Masakiton

(Luc. 6:17-19)

23Milibot si Jesus sa tibuok nga Galilea ug nagtudlo diha sa mga sinagoga sa mga Judio. Giwali niya kanila ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios, ug gipang-ayo niya ang tanang matang sa sakit sa mga tawo. 24Nabantog siya sa tibuok Syria, busa gidala sa mga tawo ang tanang mga masakiton ngadto kaniya: bisan ang mga nagaantos sa hilabihan nga kasakit, ang mga gigamhan sa daotang espiritu, ang mga patulon, ug ang mga paralitiko. Giayo silang tanan ni Jesus. 25Daghan gayod nga katawhan ang misunod kang Jesus: mga taga-Galilea, taga-Decapolis, taga-Jerusalem, ug taga-lain pa nga mga lungsod sa Judea, ug ang uban gikan sa tabok sa Suba sa Jordan.