Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 1

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

Aminadab, Naasson, Salmon,

Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

Roboam, Abiasz, Asa,

Jozafat, Joram, Ozjasz,

Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10 Manasses, Amos i Jozjasz.

11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12 Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13 Abijud, Eliakim, Azor,

14 Sadok, Achim, Eliud,

15 Eleazar, Mattan i Jakub.

16 Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17 Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18 Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19 Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20 Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21 Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23 „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24 Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.

O Livro

Mateus 1

A genealogia de Jesus Cristo

1São estes os antepassados de Jesus Cristo, descendente do rei David e de Abraão:

2/6 Os descendentes de Abraão foram sucessivamente Isaque, Jacob, Judá mais os irmãos deste. Judá foi pai de Peres e de Zera. (Tamar foi a mãe de ambos.) Depois de Peres vieram Hezrom, Rão, Aminadabe, Nassom, Salmom, Boaz (cuja mãe foi Raabe), Obede (que teve por mãe Rute), Jessé, e o rei David.

A seguir a David os descendentes foram Salomão (cuja mãe tinha sido mulher de Urias), 7/11 Reboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Amom, Josias, Jeconias e seus irmãos (que nasceram quando os judeus foram deportados para Babilónia).

12/16 Depois desse exílio, a linha de descendência continuou sucessivamente com Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiude, Eliaquim, Azor, Zadoque, Jaquim, Eliude, Eleazar, Matã, Jacob e por fim José, marido de Maria, mãe de Jesus Cristo, o Messias.

17 São catorze gerações desde Abraão até ao rei David; catorze desde o tempo do rei David até ao exílio em Babilónia; e catorze do exílio até Cristo.

O nascimento de Jesus

18 Eis o que se passou antes do nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava noiva de José, mas, embora fosse ainda virgem, ficou grávida, pelo Espírito Santo. 19 Então José, seu noivo, homem de princípios, decidiu pôr termo à promessa de casamento, querendo, porém, fazê­lo de tal modo que ela não ficasse com má fama entre o povo.

20/22 Estando ele a pensar no caso, teve um sonho no qual via um anjo de pé, ao seu lado, dizendo­lhe: “José, filho de David, não tenhas medo de aceitar Maria como tua mulher! A criança que ela traz no ventre foi gerada pelo Espírito Santo. Ela terá um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.” Assim se cumpriu a mensagem de Deus através dos seus profetas:

23     “Uma virgem conceberá, e dará à luz um filho
    e ser­lhe­á posto o nome de Emanuel.”

Emanuel quer dizer: Deus está connosco.

24/25 Quando acordou, José fez o que o anjo lhe mandara e levou Maria para casa como sua mulher. Mas ela continuou virgem até nascer o seu filho. José pôs­lhe o nome de Jesus.