Słowo Życia

Dzieje Apostolskie 12

Cudowne uwolnienie Piotra

1Mniej więcej w tym samym czasie król Herod Agryppa zaczął prześladować niektórych wierzących z kościoła z Jerozolimie. Najpierw ściął apostoła Jakuba, brata Jana. Gdy jednak zauważył, że spodobało się to żydowskim przywódcom, aresztował także Piotra. A zbliżało się święto Paschy. Herod polecił go związać i wtrącić do więzienia, a czterem czteroosobowym oddziałom żołnierzy rozkazał pilnować go. Po święcie bowiem zamierzał urządzić mu publiczny proces. Piotr siedział więc w więzieniu, a wierzący gorliwie modlili się do Boga w jego sprawie. W noc poprzedzającą planowany przez Heroda proces Piotr spał między dwoma żołnierzami, przykuty do nich łańcuchami. Reszta żołnierzy pełniła straż przed bramami więzienia. Nagle w celi zrobiło się jasno i przy Piotrze stanął anioł Pana. Trąceniem w bok obudził go i powiedział:

—Szybko wstawaj!

W tym samym momencie z rąk Piotra opadły łańcuchy.

—Ubierz się i załóż buty—dodał anioł.

Gdy Piotr był już gotowy, anioł powiedział:

—A teraz narzuć płaszcz i chodź za mną.

Piotr wyszedł z celi i szedł za nim. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że wszystko, co anioł robił, działo się naprawdę. Sądził bowiem, że ma jakieś widzenie. 10 Tak minęli pierwszą oraz drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta sama się przed nimi otworzyła. Wyszli więc i gdy przeszli ulicę, anioł niespodziewanie opuścił Piotra. 11 Dopiero wtedy uświadomił sobie, co się stało.

—Więc Pan naprawdę posłał swojego anioła—powiedział sam do siebie—aby wyrwał mnie z rąk Heroda i ocalił przed tym, na co czekali żydowscy przywódcy.

12 Po zastanowieniu się, poszedł do domu Marii, matki Jana Marka, gdzie akurat wiele osób zebrało się na wspólną modlitwę. 13 Gdy zapukał do drzwi, służąca Rode podeszła sprawdzić, kto to. 14 Poznała po głosie, że to Piotr, dlatego biegiem wróciła do zebranych i powiedziała, że przed drzwiami stoi Piotr. Z radości jednak zapomniała mu otworzyć.

15 —To niemożliwe! Chyba oszalałaś—odpowiedzieli jej.

Gdy jednak nadal twierdziła, że to naprawdę Piotr, powiedzieli:

—W takim razie to musiał być jego anioł. Widocznie Piotr już nie żyje.

16 Ale Piotr nie przestawał pukać. Gdy w końcu otworzyli drzwi, doznali szoku. 17 Piotr dał im ręką znak, aby umilkli, i opowiedział, w jaki sposób Pan wyprowadził go z więzienia.

—Powiedzcie o tym Jakubowi i innym wierzącym—rzekł, po czym udał się w inne miejsce.

18 Rano w więzieniu powstało wielkie zamieszanie. Żołnierze zastanawiali się, gdzie się podział Piotr. 19 Herod Agryppa kazał przeszukać więzienie i gdy nie znalazł Piotra, postawił strażników przed sądem i rozkazał ich zabić. Sam zaś opuścił Judeę i zatrzymał się w Cezarei.

Śmierć Heroda

20 Herod był skłócony z mieszkańcami pobliskiego Tyru i Sydonu. Ich przedstawiciele przybyli więc do niego, próbując załagodzić konflikt. Zdobyli przychylność królewskiego sekretarza, Blasta, i dzięki niemu przedstawili Herodowi swą prośbę o pokój. Byli bowiem uzależnieni od dostaw żywności z jego państwa. 21 W dniu wyznaczonym na odpowiedź, Agryppa włożył królewskie szaty, zasiadł na tronie i publicznie do nich przemówił. 22 Gdy skończył, zgromadzeni ludzie zawołali pełni zachwytu:

—To głos Boga, nie człowieka!

23 Wtedy anioł Pana poraził Heroda chorobą za to, że przyjął chwałę należną Bogu. Niebawem zmarł, żywcem zjedzony przez robactwo.

24 Tymczasem wpływ słowa Bożego wzmacniał się i rozszerzał. 25 Barnaba z Pawłem zawieźli dary do Jerozolimy i wrócili do Antiochii, zabierając ze sobą Jana Marka.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 12

Pedrotaca shuj angelmi carcelmanta llujshichishca

1Chai punllacunallatajmi, jatun mandaj Herodesca, tandanacushca crijcunata mana ricusha nishpa llaquichingapaj maijancunata japirca. Juanpaj huauqui Jacobotacarin, espadahuanmi huañuchichirca. Jesusta mana crij judiocuna chaita ricushpa achcata cushicujpimi, Pedrotapish japichirca. Levadura illajlla tandata micuna punllacunapimi, paitaca japichirca. Pedrota carcelpi churashpaca, punllapi chuscu cutin, chuscu chuscu soldadocuna cuidachunmi churarca. Pascua punllacuna q'uipa, Pedrotaca tucuicunapaj ñaupajpi llujshichishpa juchachisha yuyashpami, chashna rurarca. Pedrota carcelpi alli cuidaracujpica, tandanacushca crijcunaca mana samashpa, Taita Diosta mañacurcallacunami.

Herodesca chai tutaca, ‘Caya llujshichishpami, juchachisha’ yuyacurcami. Chai tutaca Pedroca ishqui cadenahuan huatashcami, ishqui soldadocunapaj chaupipi dormicurca. Cutin caishuj ishqui soldadocunaca, cárcel pungupimi cuidashpa shayacurca. Chashna cajpipish Mandaj Dios cachashca ángel ñapish shamujpica, chai ucupica achijlla tucurcallami. Chai angelca Pedrotaca: “Utca jatari” nishpami, costillasmanta maquihuan cuyuchishpa rijchachirca. Chashna nijpica cadenacunaca, Pedropaj maquicunamanta cacharirishpa urmarcallami. Angelca, Pedrotaca: «Alli chumbilliri, pargatetapish churari» nircami. Ña chashna rurajpica, cutin chai angelca: «Jahua churanata churarishpa, ñucata cati» nircapishmi.

Pedroca, angelta catishpa llujshishpapish, chashnataj tucucushcataca manaraj crircachu. ‘Muscuipimi ricucuj yuyachini’ yuyarcallami. 10 Ñami carcelmantaca, ucullaman cuidacuj soldadocunapajta llujshishpa, cati pungupi cuidacuj soldadocunapajtapish rircacuna. Ñanman llujshina jatun fierro punguman chayacujpica, chai punguca pascarircallami. Paicuna ñanman llujshishpa, ashata puricujpica, chai angelca chingarircallami.

11 Chaimantami Pedro ña yuyaita japishpaca: «Herodespaj maquimantapish, ñucata huañuchingapaj chaparacuj judiocunapaj maquimantapish quishpichichunmari, Mandaj Diosca Paipaj angelta cachashca» nirca. 12 Pedroca, chashna ña yuyaita japishpaca, Marcos nishca Juanpaj mama Mariapaj huasimanmi rirca. Chaipica achca crijcunami tandanacushpa, Diosta mañacurcacuna. 13 Huasi canllaman yaicuna pungupi Pedro huajtajpimi, Rode shuti huarmi huambra ricunaman llujshirca. 14 Chai huambraca, Pedropaj rimaita rijsishpaca jatuntami cushicurca. Chaimantami pungutapish mana pascashpa, callpashpa ucuman tigrashpaca:

–Pedromari cashca– nishpa huillarca.

15 Chashna nijpica:

–Musparicujmi yuyachingui– nijpipish, huambraca:

–Mana, paitajmari– nircami.

Chashna nijpipish paicunaca:

–¡Angelmari canga!– nircacunami.

16 Chaicamaca Pedroca, pungupi huajtacurcallami. Paicuna punguta pascashpa Pedrota ricushpaca, upayajtami mancharircacuna. 17 Paica, maquihuan upallachishpami, paicunamanca, Apunchij Jesús ima shina paita carcelmanta llujshichishcata parlarca. Chai q'uipaca:

–Caitaca Jacobomanpish, caishuj crijcunamanpish parlanguichij– nishcahuan chaimanta llujshishpa, shujtajman rircallami.

18 Ña pacarijpimi cuidaj soldadocunaca:

–¿Pedroca imashi tucurca?– nishpa, caishuj chaishuj mancharinacushpa tapunacurcacuna.

19 Herodesca Pedrotaca alli mashcachishpapish manataj japircachu. Chaimantami soldadocunata alli tapushpa, huañuchichirca. Chaimantami Herodesca, Judeamanta rishpaca, Cesareapi causagrirca.

Herodestaca c'urucuna micushpami huañuchishca

20 Herodesca Tiro shuti, Sidón shuti pueblocunapi causajcunahuanmi p'iñarirca. Chaimantami, chai llajtapi causajcunamanca, paicuna imallata randij cashcataca ña mana c'aturca. Chaimantami, chai pueblocunapi causajcunaca, jatun mandaj Herodesta servij Blastoman camarishpa, Herodeshuan alli tucunacunata mañarcacuna.

21 Herodesca paicunataca, pai munashca punllapajmi cayarca. Chai punllaca paica mandangapaj churanata churarishpami, jatun tiyarinapi tiyarirca. Chaipi tiyashpami, paicunata sumajta rimarca. 22 Chaita uyashpaca, tucuicunami: “¡Paica Dios shinamari rimacun, mana runa shinalla rimanchu!” nishpa, achcata caparircacuna. 23 Chashna nijpica, Herodesca Taita Diosta sumajyachinapaj randica, pairajmi jatun tucurca. Chaimanta, Mandaj Diospaj ángel macajpimi, c'urucuna micujpi huañurca.

24 Ashtahuanpish Mandaj Diospaj Shimita huillajpica, crijcunaca ashtahuanmi mirarcacuna.

25 Bernabehuan, Saulohuanca, paicunaman mingashcata Jerusalenpi cushpaca, Antioquiaman tigrarcallacunami. Marcos nishca Juantapish pushashpami tigramurcacuna.