Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 1

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

Aminadab, Naasson, Salmon,

Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

Roboam, Abiasz, Asa,

Jozafat, Joram, Ozjasz,

Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10 Manasses, Amos i Jozjasz.

11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12 Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13 Abijud, Eliakim, Azor,

14 Sadok, Achim, Eliud,

15 Eleazar, Mattan i Jakub.

16 Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17 Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18 Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19 Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20 Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21 Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23 „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24 Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 1

Isusovi preci

1Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.

Abrahamu se rodio Izak. Izaku se rodio Jakov. Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.

Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se rodio Hesron, a Hesronu Ram.

Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon, a Nahšonu Salma.

Salmi je Rahaba rodila Boaza. Boazu je Ruta rodila Obeda. Obedu se rodio Jišaj.

Jišaju se rodio kralj David. Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.

Salomonu se rodio Roboam. Roboamu se rodio Abija. Abiji se rodio Asa.

Asi se rodio Jozafat. Jozafatu se rodio Joram, a Joramu Ahazja.

Ahazji se rodio Jotam, Jotamu Ahaz, a Ahazu Ezekija.

10 Ezekiji se rodio Manaše, Manašeu Amon. Amonu se rodio Jošija.

11 Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.

12 Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodio Šealtiel. Šealtielu se rodio Zerubabel.

13 Zerubabelu se rodio Elijakim, a Elijakimu Azor.

14 Azoru se rodio Sadok. Sadoku se rodio Akim, Akimu Elijud.

15 Elijudu se rodio Eleazar, Eleazaru Matan, a Matanu Jakov.

16 Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.

17 To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.

Rođenje Isusa Krista

18 Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu.

19 Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.

20 Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. 'Josipe, sine Davidov,' reče mu on, 'ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu.

21 Ona će roditi sina i nazvat ćeš ga Isus (što znači Jahve spasava) jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.'

22 Sve se to dogodilo da bi se obistinilo što je Gospodin rekao po proroku:
23     'Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel' (što znači Bog je s nama).

24 Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio - dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena.

25 Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.