Słowo Życia

Apokalipsa 22:1-21

Rzeka życia

1Potem anioł pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ. Wypływała ona z tronu Boga i Baranka 2i biegła przez środek miasta. Na obu jej brzegach rosło drzewo życia, owocujące dwanaście razy w roku, każdego miesiąca rodzące inne owoce. Liście tego drzewa służyły narodom za lekarstwo.

3W mieście tym nie będzie niczego, co zostało przeklęte przez Boga. Bóg i Baranek będą zasiadać na tronie. Słudzy Boga będą oddawać Mu cześć, 4zobaczą Go bowiem twarzą w twarz, a Jego imię zostanie wypisane na ich czołach. 5W mieście tym nie będzie nocy, jego mieszkańcy nie będą więc potrzebowali lamp ani słońca. Ich jedynym światłem będzie bowiem Bóg, z którym będą wiecznie królować.

Jezus nadchodzi

6Następnie anioł, zwracając się do mnie, powiedział:

—Słowa te są prawdziwe i wiarygodne, gdyż pochodzą od Pana. Bóg, który przemawia przez proroków, wysłał bowiem swojego anioła, aby ukazał Jego sługom to, co się niebawem wydarzy.

7Pan wkrótce przyjdzie! Szczęśliwy jest ten, kto ufa proroczym słowom tej księgi!

8Ja, Jan, jestem tym, który to wszystko słyszał i widział. Po tym wszystkim padłem do nóg anioła, który mi to przekazał, chcąc oddać mu cześć. 9Ale on rzekł:

—Nie czyń tego! Ja także jestem tylko sługą Boga, podobnie jak ty i inni wierzący, którzy są prorokami, lub ufają słowom tej księgi. Cześć należy się tylko Bogu!

10Potem dodał:

—Nie zamykaj tej księgi i nie pieczętuj jej proroczych słów, ponieważ wkrótce się wypełnią. 11Ten, kto czyni zło, niech nadal tak postępuje, a ten, kto jest brudny, niech brudzi się jeszcze bardziej. Ten jednak, kto jest prawy, niech dąży do jeszcze większej prawości, a święty—do jeszcze większej świętości.

12Jezus mówi: „Wkrótce przyjdę i nagrodzę wszystkich stosownie do ich czynów. 13Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14Szczęśliwi są ci, którzy oczyścili swoje szaty, aby móc wejść do Bożego miasta i spożywać owoce z drzewa życia. 15Na zewnątrz znajdą się ludzie, którzy zachowują się jak psy, uprawiają czary, prowadzą rozwiązłe życie, oddają cześć podobiznom bożków oraz ci, którzy okłamują innych, bo kochają kłamstwo. 16Ja, Jezus, wysłałem mojego anioła, aby potwierdził kościołom, że to wszystko jest prawdą. Jestem potomkiem króla Dawida, ale także jego przodkiem oraz jasną Gwiazdą Poranną!”.

17Duch i narzeczona wołają: „Przyjdź już!”. Każdy, kto usłyszy te słowa, niech razem z nimi zawoła: „Przyjdź już!”. Ten zaś, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Każdy, kto pragnie wody życia, niech ją za darmo weźmie.

18Każdego, kto słucha proroczych słów tej księgi, ostrzegam: Jeśli ktokolwiek doda coś do tej treści, Bóg ukarze go klęskami opisanymi w tej księdze. 19Jeśli zaś pominie któreś z zawartych w niej proroctw, Bóg nie wpuści go do świętego miasta, które zostało w niej opisane, i nie pozwoli mu spożywać owoców z drzewa życia.

20Ten, od którego pochodzą te prorocze słowa, mówi: „Tak! Już wkrótce przyjdę”.

Amen! Przyjdź już, Panie Jezu!

21Niech Pan Jezus obdarza was wszystkich swoją łaską!

Священное Писание

Откровение 22:1-21

Река жизни

1Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Всевышнего и Ягнёнка 2посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растут деревья жизни. Они плодоносят двенадцать раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья деревьев предназначены для исцеления народов22:2 См. Езек. 47:12; ср. Нач. 2:9-10.. 3И там уже больше не будет ничего проклятого22:3 См. Нач. 3:14-19; ср. Зак. 14:11.. В городе будет находиться трон Всевышнего и Ягнёнка, и Его рабы будут служить Ему. 4Они будут видеть Его лицо22:4 Ср. Исх. 33:20., и на лбу у них будет написано Его имя. 5Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Вечный Бог будет светить над ними. И они будут царствовать вовеки22:5 См. Дан. 7:18, 27..

6Ангел сказал мне:

– Это верные и истинные слова. Вечный Бог, вдохновляющий дух пророков, послал Своего ангела, чтобы показать Своим рабам то, что должно произойти вскоре.

Пришествие Исы Масиха

7– Вот Я скоро приду! Благословен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке.

8Я, Иохан, всё это слышал и видел. И, услышав и увидев, я пал к ногам ангела, показывающего мне всё это, чтобы поклониться ему.

9Но ангел говорит мне:

– Не делай этого! Я такой же раб, как и ты, как твои братья пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Всевышнему!

10Потом он говорит мне:

– Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке22:10 Ср. Дан. 12:4, 9., потому что время уже близко. 11Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведёт скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живёт праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято22:11 См. Дан. 12:10; 2 Тим. 3:13..

12– Вот Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. 13Я – Владыка всего: от А до Я, Первый и Последний22:13 См. Ис. 44:6; 48:12. Здесь Иса говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний., Начало и Конец. 14Благословенны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15А снаружи останутся псы22:15 Священное Писание часто называет псами тех, кто делает неугодное в глазах Всевышнего (см. Втор. 23:17-18; Заб. 21:17; Флп. 3:2)., колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду.

16Я, Иса, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для общин верующих. Я – Корень22:16 Или: «Росток». и Потомок Давуда, Я – яркая Утренняя Звезда22:16 См. Чис. 24:17; Ис. 11:1, 10..

17Дух Всевышнего и невеста говорят Исе:

– Приди!

И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет:

– Приди!

Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берёт воду жизни даром!22:17 См. Ис. 55:1; Ин. 7:37.

18И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Всевышний добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. 19И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Всевышний отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке22:18-19 См. Втор. 4:2; 12:32; Мудр. 30:6..

20Свидетельствующий об этом говорит:

– Да, Я скоро приду!

Да будет так! Приди, Повелитель Иса!

21Пусть благодать Повелителя Исы будет со всеми.

Аминь.