Słowo Życia

Apokalipsa 1:1-20

Wstęp

1Oto objawienie, które Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi, aby powiedział On swoim sługom o tym, co ma się wkrótce wydarzyć. Jezus wysłał więc anioła, aby ten przekazał to objawienie Jego słudze, Janowi. 2On zaś przekazał innym słowo Boże oraz to, czego dowiedział się od Jezusa Chrystusa.

3Szczęśliwy jest ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa. Niech zwrócą uwagę na jego treść, bo niedługo wszystko to się wypełni.

Pozdrowienia

4Ja, Jan, piszę do siedmiu kościołów, znajdujących się w prowincji Azja. Niech Bóg, który był, jest i nadchodzi, obdarza was swoją łaską i pokojem! Tą samą łaską i pokojem niech obdarzy was siedem Duchów, obecnych przy Jego tronie, 5oraz Jezus Chrystus, który jest godnym zaufania świadkiem! On jest pierwszym, który zmartwychwstał. On panuje również nad wszystkimi władcami świata. Chrystus kocha nas tak bardzo, że przelał za nas swoją krew i w ten sposób uwolnił nas od grzechów. 6On sprawił również, że staliśmy się członkami królewskiej rodziny i kapłanami samego Boga Ojca. Jemu należy się wieczna chwała oraz władza. Amen!

7On, już niebawem, nadejdzie wśród obłoków

i zobaczą Go wszyscy ludzie,

nawet ci, którzy Go przebili.

Wówczas wszystkie narody świata

będą płakać z Jego powodu.

Wszystko to się naprawdę wydarzy! Amen!

8Bóg, który jest Wszechmocnym Panem, mówi: „Ja jestem Alfa i Omega”. On był, jest i nadchodzi!

Wizja Chystusa

9Ja, Jan, wasz przyjaciel i towarzysz w cierpieniu, a także współobywatel Bożego królestwa, nieugięcie trzymający się Pana, zostałem zesłany na wyspę Patmos za głoszenie ludziom słowa Bożego i opowiadanie im o Jezusie. 10Pewnego razu, w dzień Pański, ogarnął mnie Duch Święty i usłyszałem za sobą potężny głos, brzmiący jak dźwięk trąby:

11—Zapisz w księdze wszystko, co widzisz, a następnie wyślij ją do siedmiu kościołów: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

12Gdy się odwróciłem, aby zobaczyć, czyj to głos, ujrzałem siedem złotych świeczników, 13a między nimi kogoś, kto wyglądał jak Syn Człowieczy. Był ubrany w długą szatę i przepasany na piersiach złotym pasem. 14Jego głowa i włosy były białe jak śnieżnobiała wełna, a spojrzenie—przenikające jak płomień ognia. 15Jego stopy lśniły jak rozgrzany w piecu mosiądz, a głos brzmiał jak huk fal. 16W prawej ręce trzymał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz. Jego twarz lśniła jak słońce w pełnym blasku.

17Gdy Go ujrzałem, padłem jak martwy u Jego stóp. Ale On dotknął mnie swoją prawą ręką i rzekł:

—Nie bój się! Jestem Pierwszy i Ostatni. 18Umarłem, ale ożyłem i będę żyć wiecznie. Mam klucze do świata zmarłych. 19Zapisz to, co już zobaczyłeś, co jest teraz oraz co się wydarzy potem. 20Siedem gwiazd w mojej prawej dłoni to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem złotych świeczników to siedem kościołów.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 1:1-20

Callari shimicunami

1Taita Diosmi cai ricuchinataca, Jesucristoman curca. Chaicunata ñalla rurana cashpami, Jesucristoca Paita servij Juanman huillachun, Paipaj angelta cacharca. Juanmi chaitaca, Diosta servijcunaman huillarca. 2Paimi Diospaj Shimitapish, Jesucristo huillashcatapish, tucui imallata ricushcatapish alli huillan.

3Cai huillashca pajtana punllacunaca, ñamari chayamucun. Chaimanta cai quillcata reźajpish, imalla tucunata huillashcata uyajcunapish, caipi imalla quillcashcata caźujcunapish cushicuichij.

Canchis pueblopi tandanacushca crijcunamanmi quillcashca

4Juanmi, Asia llajtapi canchis pueblopi crij tandanacushcacunaman quillcani. Cancunamanca cunanpish, ñaupapish tiyaj, shamunapish tiyacuj Diospish, Pai Diospaj jatun tiyarina ñaupajpi caj canchis Espiritucunapish jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun. 5Shinallataj huillana cashcata alli pajtachij Jesucristopish chaitaca cuchun. Paica, huañushcacunapaj chaupimanta punta causarijmi. Cai pachapi jatun mandajcunatapish Jatun Mandajmi.

Paica, ñucanchijta cʼuyashpami,

ñucanchij juchacunatapish

Paipaj yahuarhuan maillarca.

6Chashnami ñucanchijtaca, Paipaj Yaya Diospajta rurachun jatun mandajcunatapish, curacunatapish rurarca.

Jesucristoca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui,

tucuita rurai tucujmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

7¡Uyaichij, Cristoca pʼuyupimi shamucun! Paitaca tucuicunami ricunga.

Paita chacatashpa huañuchijcunapish ricungacunami.

Tucui cai pachapi causajcunapish Paita ricushpaca,

yupashpa yupashpami huacangacuna.

Ari, chashnatajmari canga.

8«Callari A shina, tucuri Z shinami ñucaca, tucuita Callarichijpish, Tucurichijpish cani. Cunanpish, ñaupapish ñucallatajmi cani, ñucallatajmi shamusha. Tucuita Rurai Tucujmi cani» ninmi Mandaj Diosca.

Juanca Apunchij Jesustami sumaj achij nicujta ricushca

9Ñucaca, cancunapaj huauqui Juanmi cani. Ñucaca cancuna shinallatajmi llaquita apacuni, Dios mandacunpi imata ruranatapish ruracuni, Jesucristo shina alli shunguhuan caticuni. Ñucaca Diospaj Shimita huillashcamantapish, Jesucristomanta huillashcamantapishmi, yacu chaupipi caj Patmos shuti urcupi shitashca tiyacurcani. 10Chaipica Apu Jesuspaj punllapimi Diospaj Espirituhuan carcani. Chaipimi ñapish ñuca huashamanca, shuj trompetapi tocashca uyarij shina, sinchita rimashpa uyarirca. 11Cashnamari nirca: «Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shinami tucuita callarichijpish, tucurichijpish cani. Can imalla ricushcataca, libropi quillcashpa, Asia llajtapi tiyaj Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea shuti, chai canchis pueblocunapi crij tandanacushcacunaman cachai» nircami.

12Chashna nijta uyashpa, pi ñucata rimacujta ricungapaj tigrarishpaca, curi candelerocunatami canchista ricurcani. 13Chai canchis candelerocunapaj chaupipica, Runa Aichayuj tucushcaman rijchajtami ricurcani. Paica, chaquicama churanata churashca, curi tajalita tajalishcami carca. 14Uma ajchapish, yuraj millma shina, rasu shina yurajllami carca. Ñahui luluncunapish, lunyacuj nina shinami carca. 15Paipaj chaquicunapish, hornopi rupachishca achij nicuj llambujlla bronceman rijchajmi carca. Pai rimashcapish, tauca jatun yacucuna huajyaj shinami uyarirca. 16Paipaj alli lado maquipica, canchis luźerocunatami charicurca. Paipaj shimimantaca ishqui filoyuj, puntasapa espadami llujshicurca. Paipaj ñahuipish, achijlla punllapi lamyacuj inti shinami carca.

17Paita ricushpaca, huañushca shinami, Paipaj ñaupajpi urmarcani. Chashna urmajpimi Paica, Paipaj alli lado maquita ñuca jahuapi churashpaca, cashna nirca: «Ama mancharichu, ñucami Callarichijpish, Tucurichijpish cani. 18Ñucaca causajmi cani. Huañurcanimi, cunanca huiñai huiñaitami causacuni. Chashna cachun. Huañuipaj llavetapish, Hadespaj llavetapish ñucami charicuni. 19Can imallata ña ricushcata, cunan imalla cashcatapish, caicunapaj cati imalla tucunata ricushcatapish quillcai. 20Ñuca alli lado maquipi Charicujta can ricushca canchis luźerocunapish, curi canchis candelerocunapish can mana yachashcacunami. Chaicunaca, caitami nisha nin: Chai canchis luźerocunaca, canchis pueblopi crij tandanacushcacunapaj angelcunami. Can ricushca canchis candelerocunaca, canchis pueblopi tandanacushca crijcunami.