Nya Levande Bibeln

Nehemja 11

Jerusalem befolkas nd

1Folkets ledare bosatte sig i Jerusalem, den heliga staden, och man kastade lott så att var tionde familj fick bosätta sig där, medan alla övriga fick återvända till sina hemstäder.

Några flyttade frivilligt till Jerusalem och blev mycket respekterade för detta.

Här följer en förteckning över ledare från andra orter som bosatte sig i Jerusalem:

4-6 Ataja, son till Ussia, son till Sakarja, son till Amarja, son till Sefatja, son till Mahalalel, en ättling till Peres;Maaseja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till Hasaja, son till Adaja, son till Jojarib, son till Sakarja, silonitens son.Tillsammans var det 465 vapenföra män, som bodde i Jerusalem och var ättlingar till Peres.

7-9 Ledarna från Benjamins stam var:Sallu, son till Mesullam, son till Joed, son till Pedaja, son till Kolaja, son till Maaseja, son till Itiel, son till Jesaja.Med sig hade de Gabbai och Sallai med 928 män. Deras ledare var Joel, Sikris son, och Juda, Hassenuas son, en ledare i den nya delen av Jerusalem.

10-14 Ledarna bland prästerna var:Jedaja, Jojaribs son,Jakin,Seraja, son till Hilkia, son till Mesullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, den förnämste bland prästerna.Med sig hade de 822 präster som utförde arbetet i templet under deras ledning. Det fanns också 242 präster som arbetade under ledning av Adaja, son till Jeroham, son till Pelalja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashur, son till Malkia, och 128 präster, som arbetade under ledning av Amassai, son till Asarel, son till Asai, son till Mesillemot, son till Immer. Som sin assistent hade Amassai Sabdiel, Haggedolims son.

15-17 Ledare bland leviterna var:Semaja, son till Hassub, son till Asrikam, son till Hasabja, son till Bunni,Sabbetai och Josabad, som var ansvariga för arbeten utanpå och utanför templet,Mattanja, son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf ledde lovsången och bönen,Bakbukja, en av dennes medhjälpare;Abda, son till Sammua, son till Galal, son till Jedutun.

18 Tillsammans fanns det 284 leviter i Jerusalem.

19 Det fanns också 172 dörrvakter, ledda av Ackub, Talmon och andra ur deras släkt.

20 Alla andra präster, leviter och huvuddelen av folket bodde där deras familjer hade sina arvslotter.

21 Tempelarbetarna bodde på berget Ofel, och deras ledare hette Siha och Gispa.

22-23 Tillsyningsman över de leviter som tjänade i templet var Ussi, son till Bani, son till Hasabja, son till Mattanja, son till Mika, en ättling till Asaf, han som med sina efterkommande utvalts att vara sångare i Guds hus. Sångarna fick sina order direkt av kungen.

24 Petaja, son till Mesesabel och ättling till Sera, Judas son, var kungens medhjälpare i allt som rörde folket.

25-30 Några av de platser, där folket i Judas stam bodde, var Kirjat-Arba med kringliggande bosättningar, Dibon med kringliggande bosättningar, Jekabseel och byarna runtomkring, Jesua, Molada, Bet-Pelet, Hasar-Sual, Beer-Seba och byarna runtomkring, Siklag, Mekona och dess bosättningar, En-Rimmon, Sorga, Jarmut, Sanoa, Adullam och byarna runtomkring, Lakis med närliggande områden och Aseka och dess bosättningar.Folket hade spritt sig från Beer-Seba ända till Hinnoms dal.

31-35 De som tillhörde Benjamins stam bodde i Geba, Mikmas, Aja, Betel med kringliggande bosättningar, Anatot, Nob, Ananja, Hasor, Rama, Gittaim, Hadid, Seboim, Neballat, Lod, Ono och i Timmermansdalen.

36 Några av de leviter som var tilldelade Judas stam bosatte sig bland benjaminiterna.