Nya Levande Bibeln

Lukas 3

Johannes döparen förbereder vägen för Jesus

1Medan Johannes, Sakarias son, levde ute i öknen, fick han ett budskap från Gud. Det hände under kejsar Tiberius femtonde regeringsår. Pontius Pilatus var då landshövding i Judeen, Herodes härskare i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis, Lysanias i Abilene,

och Hannas och Kajafas var överstepräster.

Johannes började då predika i trakterna kring Jordanfloden att människorna kunde få sina synder förlåtna om de vände om till Gud och lät döpa sig.

Johannes var, som profeten Jesaja skriver: En röst ropar från öknen: 'Gör väg för Herren! Gör stigarna jämna för honom!

Fyll dalarna, sänk alla berg och höjder! Räta ut alla krokiga vägar! Jämna till det som är stenigt och gropigt!

Då ska alla människor få se Guds frälsning.'

När nu folk kom i stora skaror till honom för att döpas, talade han strängt till dem och sa: Tror ni, era ormyngel, att ni kan komma undan helvetet utan att vända om till Gud?

Nej, gå först och bevisa genom ert sätt att leva att ni verkligen gjort bättring. Och känn er inte säkra bara för att ni är barn till Abraham. Det räcker inte. Gud kan göra barn åt Abraham av de här stenarna!

Domen hänger över er, och yxan är redan lyft. Ja, varje träd som inte bär god frukt ska huggas ner och kastas i elden!

10 Folket frågade: Vad vill du då att vi ska göra?

11 Han svarade: Om ni har två skjortor, så ge den ena till den som ingen har. Om ni har mer mat än ni behöver, så ge åt dem som är hungriga.

12 Till och med tullindrivare, som var ökända för att ta mutor, kom för att döpas och frågade: Hur kan vi visa att vi har slutat att synda?

13 Genom att leva hederligt, svarade han. Se till att ni inte tar mer i skatt än vad den romerska staten ger order om.

14 Och vad ska vi göra? frågade några soldater.Johannes svarade: Tvinga inte till er pengar genom hot och våld, utan nöj er med er lön.

15 Alla väntade att Messias snart skulle komma, och de frågade Johannes om det möjligen var han.

16 Men Johannes svarade dem och sa: Jag döper bara med vatten, men snart kommer en som har mycket större makt än jag. Ja, jag är inte ens värd att vara hans slav. Han ska döpa er i den helige Andes eld.

17 Han ska skilja agnarna från vetet och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han kasta i en eld som aldrig slocknar.

18 Också på många andra sätt förmanade han folket och lät dem höra det glada budskapet.

Herodes sätter Johannes i fängelse

19-20 Men när Johannes offentligt kritiserat Herodes, fursten i Galileen, för hans förhållande med sin svägerska Herodias och för allt annat ont han gjort, satte Herodes Johannes i fängelse och lade så ytterligare en synd till sina övriga.

Johannes döper Jesus

21 En dag var Jesus med bland de många människor som Johannes döpte. När han hade blivit döpt och stod där och bad öppnades himlen.

22 Den helige Ande sänkte sig synligt ner över honom i form av en duva. Och en röst från himlen sa: Du är min älskade son, min utvalde.

Jesu familjeträd

23 Jesus var ungefär trettio år gammal när han började sin offentliga verksamhet. Bland folket var han känd som son till Josef. Josefs förfäder var:Eli, Mattat, Levi, Melki, Jannai, Josef, Mattatias, Amos, Nahum, Hesli, Naggai, Mahat, Mattatias, Shimi, Josek, Joda, Johanan, Resa, Serubbabel, Shealtiel, Ner, Melki, Addi, Kosam, Elmadam, Er, Jesus, Elieser, Jorim, Mattat, Levi, Symeon, Juda, Josef, Jonam, Eljakim, Melea, Menna, Mattata, Natan, David, Ishai, Oved, Boas, Salma, Nahshon, Amminadav, Admin, Arni, Hesron, Peres, Juda, Jakob, Isak, Abraham, Tera, Nahor, Serug, Reu, Peleg, Ever, Sela, Kenan, Arpakshad, Sem, Noa, Lemek, Metusela, Henok, Jered, Mahalalel, Kenan, Enosh, Set. Set var son till Adam som blev skapad av Gud.