Nya Levande Bibeln

Hesekiel 44

Förhållningsorder för prästerna

1Sedan förde Herren mig tillbaka till den yttre murens östra port, men den var stängd.

Han sa till mig:Den här porten ska förbli stängd. Den kommer aldrig att öppnas. Ingen människa ska gå genom den, för Herren, Israels Gud, kom in genom den, och därför ska den förbli stängd.

Bara fursten, därför att han är en furste, kan få sitta inne i porthuset och delta i en festmåltid inför Herren. Men han får bara gå och komma genom portens entréhall.

Därefter ledde han mig genom den norra porten till templets framsida. Därifrån såg jag hur Herrens härlighet fyllde templet. Då kastade jag mig ner med ansiktet mot marken.

Herren sa till mig:Du människa, lägg noga märke till allt! Använd både ögon och öron! Hör noga på när jag redogör för de lagar och förordningar som gäller för Herrens tempel. Lägg noga märke till vem som har tillträde till templet och vem som är utestängd från det.

Tala också om för upprorsmakarna, Israels folk, vad Herren Gud säger: Israel, du har syndat svårt

då du låtit dessa oomskurna, som inte har något hjärta för mig, få komma in i min helgedom under det att du offrade kött, fett och blod till mig. På så sätt har du genom att bryta mitt förbund lagt ett nytt brott till alla dina andra synder.

Du har inte hållit de lagar jag gav dig beträffande de heliga tingen, för du har lejt främlingar till att ta hand om min helgedom i stället för att utföra din tjänst.

Herren Gud säger: Ingen främling bland er ska få gå in i min helgedom, om han inte har låtit omskära sig och lärt sig älska både Herren och medmänniskor.

10 De män av Levi stam som övergav mig när Israel vände sig bort från Gud för att tillbe avgudar måste straffas för sin otrohet.

11 De kan få bli tempelvakter och dörrvaktare. De kan få slakta offerdjuren och vara där för att hjälpa folket,

12 men därför att de uppmuntrade folket att tillbe andra gudar och fick Israel att synda så svårt, har jag lyft min hand och bestämt att de ska straffas, säger Herren Gud.

13 De ska inte få komma i min närhet för att tjäna mig som präster. De får inte röra några av mina heliga ting, för de måste bära skammen för alla de synder de har begått.

14 De ska få vara vaktmästare i templet, sköta underhållet där och hjälpa folket i största allmänhet.

15 Men Sadoks barn av Levi stam fortsatte som mina präster i templet när Israel övergav mig för att tillbe avgudar. De ska vara mina tjänare. De ska stå inför mig och offra fettet och blodet från offren, säger Herren Gud.

16 Bara de får gå in i min helgedom och komma till mitt bord för att tjäna inför mig. De ska uträtta vad de får i uppdrag av mig att göra.

17 De ska bära linnekläder när de går in genom porten till den inre förgården. De får inte ha något av ull på sig när de gör tjänst på inre förgården eller i templet.

18 De måste ha linneturbaner och linnebyxor. De får inte bära något som kan få dem att svettas.

19 När de går tillbaka till den yttre förgården måste de ta av sig tjänstekläderna och lämna dem i de heliga rummen och byta till andra kläder, för om de kommer i beröring med någon av folket när de har dessa kläder på sig blir denne helgad genom detta.

20 De får inte låta sitt hår växa för långt, men inte heller raka av det fullständigt. Håret ska vara välvårdat.

21 Ingen präst får dricka vin innan han ska gå in på den inre förgården.

22 En präst får bara gifta sig med en judisk flicka eller änkan efter en präst. Han får inte gifta sig med en annan änka eller med en frånskild kvinna.

23 Prästerna ska lära mitt folk skillnaden mellan det som är heligt och det som är oheligt, mellan vad som är rätt och vad som är fel.

24 De ska tjäna som domare och lösa tvister bland mitt folk. Deras beslut måste vara grundade på mina lagar, och själva måste de följa mina lagar och föreskrifter vid alla de heliga högtiderna och se till att sabbaten hålls helig.

25 En präst får inte orena sig genom att komma i närheten av en död, om det inte är hans far, mor, barn, bror eller ogifta syster.

26 Men efteråt måste han vänta i sju dagar, innan han är ren och kan fullgöra sina plikter i templet.

27 Första dagen han är tillbaka i tjänst och går in på den inre förgården, ska han bära fram ett syndoffer för sig, säger Herren Gud.

28 En präst ska inte äga mark. Jag, Herren, är prästernas arv.

29 Deras mat ska bestå av de gåvor och offer som folket bär fram i templet: spisoffer, syndoffer och skuldoffer. Det som ges till Herren tillfaller prästerna.

30 Det bästa av den första frukten och alla gåvor till Herren ska tillfalla prästerna. Det första av varje spannmålsskörd ska skänkas till prästerna, så att Herren kan välsigna era hem.

31 Präster får aldrig äta kött av en fågel eller av ett djur som dött en naturlig död eller dödats av rovdjur.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 44

Reglementarea accesului în noul Templu

1M-a dus înapoi la poarta exterioară a Lăcaşului, care dădea înspre răsărit, dar era închisă. Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta va rămâne închisă şi nu va mai fi deschisă! Nimeni nu va intra pe ea, căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, a intrat pe ea; de aceea va rămâne închisă. Numai prinţul va avea voie să stea înăuntrul porţii pentru a mânca pâine înaintea Domnului. El va trebui să intre însă prin porticul porţii şi să iasă tot pe acolo.“

M-a dus apoi prin poarta de nord în faţa Casei. M-am uitat şi iată că slava Domnului umplea Casa Domnului! Atunci am căzut cu faţa la pământ.

Domnul mi-a zis: „Fiul omului, ia aminte, priveşte cu atenţie şi ascultă cu băgare de seamă tot ceea ce-ţi spun despre toate reglementările şi despre toate legile privitoare la Casa Domnului. Fii cu luare aminte la intrarea Casei şi la toate ieşirile Lăcaşului. Spune-le răzvrătiţilor acestora, celor din Casa lui Israel, că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Voi cei din Casa lui Israel, destul cu urâciunile voastre! Pe lângă toate urâciunile voastre, aţi mai adus în Lăcaşul Meu şi nişte străini, cu inima necircumcisă şi cu trupul necircumcis, ca să-Mi profaneze Casa, în timp ce-Mi aduceaţi pâinea, grăsimea şi sângele ce Mi se cuveneau, şi aţi rupt astfel legământul Meu.[a] Nu aţi păzit rânduiala lucrurilor Mele sfinte, ci i-aţi pus pe alţii în locul vostru să păzească rânduiala din Lăcaşul Meu.»

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Nici un străin cu inima şi cu trupul necircumcise nu va intra în Lăcaşul Meu, nici unul dintre străinii care locuiesc printre israeliţi.

10 Iar leviţii care s-au îndepărtat de Mine, pe vremea când şi Israel rătăcea, care s-au abătut de la Mine, umblând după idoli, îşi vor purta pedeapsa pentru aceasta. 11 Ei vor fi în Lăcaşul Meu slujitori însărcinaţi cu supravegherea porţilor Casei, slujitori ai Casei care vor înjunghia arderile de tot şi jertfele celor din popor şi vor sta înaintea lor ca să le slujească. 12 Pentru că au slujit înaintea idolilor şi au fost o pricină de poticnire pentru cei din Casa lui Israel, jur cu mâna ridicată, zice Stăpânul Domn, că îşi vor purta pedeapsa. 13 Nu se vor apropia de Mine ca să-Mi slujească ca preoţi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile preasfinte, ci îşi vor purta ruşinea pentru urâciunile pe care le-au săvârşit. 14 Totuşi le voi da slujba de păzitori ai rânduielilor din Casă, a tot ce se lucrează în ea, a tot ce se face acolo.

15 Dar preoţii, adică leviţii, urmaşii lui Ţadok, care au păzit rânduiala Lăcaşului Meu când israeliţii rătăceau departe de Mine, ei se vor putea apropia de Mine ca să-Mi slujească şi vor putea sta înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime şi sânge, zice Stăpânul Domn. 16 Numai ei vor putea intra în Lăcaşul Meu şi doar ei se vor putea apropia de masa Mea ca să-Mi slujească şi să păzească rânduiala Mea.

17 Când vor intra pe porţile curţii interioare, vor trebui să îmbrace haine de in şi să nu urce să slujească dincolo de porţile curţii interioare sau în Casă cu haine de lână pe ei. 18 Vor trebui să aibă pe cap turban de in, iar pe coapse izmene de in. Să nu se îmbrace cu nimic care i-ar putea face să transpire. 19 Când vor ieşi spre curtea exterioară, spre curtea din exterior unde este poporul, să se dezbrace de veşmintele cu care au slujit şi să le lase în odăile sfinte. Să se îmbrace cu alte veşminte, ca să nu sfinţească poporul cu veşmintele lor.

20 Să nu-şi radă capul şi nici să nu-şi lase părul să crească în voie, ci să-l tundă. 21 Nici un preot să nu bea vin când intră în curtea interioară. 22 Să nu se căsătorească cu o văduvă sau cu o femeie lăsată de bărbat, ci numai cu o fecioară israelită. Totuşi vor putea să se căsătorească şi cu o văduvă de preot. 23 Să-Mi înveţe poporul să facă deosebire între ce este sfânt şi ce este obişnuit şi să le arate diferenţa dintre ce este necurat şi ce este curat.

24 În orice ceartă, ei vor avea dreptul să judece şi să hotărască după rânduielile Mele. Să păzească legile şi hotărârile Mele cu privire la toate sărbătorile Mele şi să sfinţească Sabatele Mele.

25 Să nu se apropie de un mort, ca să nu se întineze. Se va putea întina doar dacă mortul i-a fost tată, mamă, fiu, fiică, frate sau soră care nu era măritată. 26 După ce se va curăţi, să numere şapte zile. 27 În ziua când va intra în Lăcaş, în curtea interioară, ca să slujească în Lăcaş, să aducă o jertfă pentru păcat, zice Stăpânul Domn.

28 Iată moştenirea pe care o vor avea: Eu voi fi moştenirea lor! Să nu le daţi altă moştenire în Israel, pentru că Eu sunt moştenirea lor! 29 Să se hrănească cu jertfele de mâncare, cu jertfele pentru păcat şi cu jertfele pentru vină; toate lucrurile închinate[b] Mie în Israel să fie ale lor. 30 Cele mai bune din primele roade de orice fel şi fiecare dar din toate contribuţiile voastre de orice fel să fie ale preoţilor. Să daţi preoţilor şi ce este mai bun din făina voastră, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră. 31 Preoţii nu vor avea voie să mănânce nici o pasăre sau animal care au murit de la sine sau au fost sfâşiate de fiare.

Footnotes

  1. Ezechiel 44:7 Sau: Aţi adus în Lăcaşul Meu nişte străini, cu inima şi cu trupul necircumcise; Mi-aţi profanat Templul, în timp ce-Mi aduceaţi pâinea, grăsimea şi sângele ce Mi se cuveneau şi, prin (sau: pe lângă) toate urâciunile voastre, aţi rupt Legământul Meu.
  2. Ezechiel 44:29 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă