Nya Levande Bibeln

Esra 4

Fienden protesterar

1-2 När fienderna till Juda och Benjamin hörde att krigsfångarna hade återvänt och höll på att bygga upp templet igen, kom de till Serubbabel och de andra ledarna med ett förslag: Låt oss arbeta tillsammans med er, för vi är lika intresserade av er Gud som ni, och vi har offrat till honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien förde oss hit.

Men Serubbabel, Jesua och de andra judiska ledarna svarade: Nej, ni får inte ha någon del i detta arbete. Israels Guds tempel måste byggas av israeliterna, så som kung Kores har befallt.

4-5 Då försökte de som bodde i trakten sätta stopp för tempelbygget. De försökte störa arbetet och få israeliterna att ge upp genom att sända agenter till kung Kores med lögner om dem. Detta pågick under hela Kores regering och fortsatte ända tills Darejaves tog över tronen.

Tempelbygget stoppas

När Ahasveros senare blev regent, skrev man ett brev till honom, fyllt av anklagelser mot folket i Juda och Jerusalem,

och man gjorde på samma sätt under Artasastas tid. Bislam, Mitredat, Tabeel och deras medbröder skrev ett brev till den persiske kungen på arameiska som översattes för honom.

8-9 Andra som tog del i förtalet var rådgivaren Rehum, sekreteraren Simsai, flera domare och lokala ledare, persier, babylonier, representanter för folk från Erek och Susa

10 och flera andra länder. Alla dessa hade förts bort från sina egna länder av den mäktige Asenappar, som hade låtit dem bosätta sig i Jerusalem, Samarien och närbelägna länder väster om floden Eufrat.

11 Brevet de sände till kung Artasasta hade följande lydelse:Till kung Artasasta, från hans lojala undersåtar, väster om floden Eufrat.

12 Vi vill informera om att de judar som sänts från Babylon till Jerusalem håller på att bygga upp denna upproriska och onda stad på nytt. De är redan klara med delar av stadsmuren och grunden till templet.

13 Om staden tillåts bli uppbyggd igen kommer judarna att upphöra med att betala tull och skatt till dig.

14 Vi är tacksamma för att du beskyddar oss, och vill inte se att man drar nytta av dig eller vanhedrar dig. Därför har vi bestämt oss för att låta dig få veta detta.

15 Vi föreslår att de gamla arkiven genomsöks, så att det blir klarlagt att Jerusalem i alla tider har varit en stad i uppror. Det är också skälet till att den blev lagd i ruiner.

16 Om denna stad blir uppbyggd igen och om dess murar blir resta på nytt är det detsamma som att avstå från den del av ditt rike som ligger bortom Eufrat. Då kommer du att förlora detta område.

17 Kungen sände följande svar till rådgivaren Rehum, sekreteraren Simsai och till deras medbröder som bodde i Samaria och i området väster om floden Eufrat:

18 Brevet ni skickade har översatts och blivit uppläst för mig.

19 Jag har gett order om en genomsökning av de gamla arkiven, och jag har funnit att Jerusalem under långa tider har varit ett fäste för revolutioner mot många kungar.

20 Jag har också noterat att det har funnits några stora kungar i Jerusalem, som har regerat över hela området bortom floden Eufrat och som har tagit emot rikedomar i form av skatt och tull.

21 Därför befaller jag dessa män att de måste sluta bygga på staden, tills jag har undersökt saken ytterligare.

22 Vänta inte med att stoppa dem, för det får inte gå så långt att vi förlorar kontrollen över utvecklingen!

23 När brevet från kung Artasasta lästes upp för Rehum och Simsai, skyndade de till Jerusalem och tvingade judarna att sluta bygga.

24 Därför avstannade arbetet på templet och låg nere fram till den persiske kungen Darejaves andra regeringsår.