Nya Levande Bibeln

Esra 2

De som återvände med Serubbabel

1Här följer en förteckning över de landsflyktiga från Juda, som nu återvände till Jerusalem och till de andra städerna i Juda. De återvände till den plats varifrån deras förfäder hade landsförvisats och förts bort av kung Nebukadnessar till Babylon.

2-35 Ledarna hette Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana.Till Israel återvände följande antal, grupperade efter familjenamn eller ursprung i Israel:Pareos 2.172Sefatja 372Ara 775Pahat-Moab (ättlingar till Jesua och Joab) 2.812 Elam 1.254Sattu 945Sackai 760Bani 642Bebai 623Asgad 1.222Adonikam 666Bigvai 2.056Adin 454Ater (Hiskias ättlingar) 98 Besai 323Jora 112Hasum 223Gibbar 95Betlehem 123Netofa 56Anatot 128Asmave 42Kirjat-Arim, Kefira och Beerot 743Rama och Geba 621Mikmas 122Betel och Ai 223Nebo 52Magbis 156Elam (den andre) 1.254Harim 320Lod, Hadid och Ono 725Jeriko 345Senaa 3.630

36-39 Detta är antalet av de återvändande prästerna, ättlingar till Jedaja, efter familjenamn eller ort:Jesua 973Immer 1.052Pashur 1.247Harim 1.017

40-42 Detta är antalet leviter som återvände:ättlingar till Jesua och Kadmiel genom Hadauja 74sångare av Asafs familj 128dörrvaktare i templet, ättlingar till Sallum, Ater, Talmon, Ackub, Hatita och Sobai 139

43-54 Tempeltjänare ur följande familjer:Siha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Ackub, Hagab, Samlai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Resin, Nekoda, Gassam, Ussa, Pasea, Besai, Asna, Meunim, Nefisim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslut, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nesia och Hatifa.

55-57 Med på resan var också ättlingar till kung Salomos tjänstemän:Sotai, Hassoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Giddel, Sefatja, Hattil, Pokeret-Hassebaim och Ami.

58 De övriga tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos tjänstemän uppgick tillsammans till 392 personer.

59 En annan grupp återvände samtidigt till Jerusalem från de persiska städerna Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan och Immer. De hade förlorat sina släktregister och kunde inte bevisa att de verkligen var israeliter.

60 Denna grupp omfattade Delajas, Tobias och Nekodas släkter, totalt 652 personer.

61 Tre prästsläkter därifrån återvände också till Jerusalem, Habajas, Hackos och Barsillais (som gifte sig med en av gileaditen Barsillais döttrar och tog hennes familjenamn).

62-63 Men de hade också förlorat sina släktregister, och därför fick de inte göra tjänst som präster. De fick inte del av det som tilldelades prästerna från offren förrän man kunde rådfråga urim och tummim och få bekräftat att de var av prästsläkt.

64-65 Sammanlagt återvände 42.360 personer till Juda. Till detta antal kunde läggas 7.337 slavar och 200 sångare, både män och kvinnor.

66-67 De hade med sig 736 hästar, 245 mulåsnor, 435 kameler och 6.720 åsnor.

68 Några av ledarna bidrog till templets återuppbyggnad.

69 Allt som allt samlades det in 500 kilo guld, 3.000 kilo silver och dessutom 100 prästdräkter.

70 Prästerna, leviterna, dörrvaktarna och tempelarbetarna bosatte sig i likhet med alla de övriga i de städer deras förfäder kommit ifrån.