Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 3

Ledare och medhjälpare

1Den som vill bli församlingsledare, har en hög målsättning och det ställer särskilda krav på honom.

Han ska vara höjd över all kritik. Han får bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med. Han ska vara behärskad och omtänksam och ivrig till att göra det som är gott. Gästfrihet måste vara ett utmärkande drag hos honom, likaså att han är en god lärare.

Han får inte missbruka vin eller ha ett häftigt humör utan vara mild och vänlig och fri från penningbegär.

Han måste kunna ta ansvar för sin familj, och fostra sina barn till lydnad,

för hur ska den som inte kan få sin egen familj att vara ett föredöme, kunna ta hand om en hel församling?

En nyomvänd kristen passar inte till församlingsledare. Han kan bli högfärdig för att ha avancerat så snabbt. Att högmod går före fall är Satan själv ett exempel på.

En församlingsledare måste också ha gott anseende bland människor utanför församlingen, så att han inte blir offer för elaka rykten och lurad av Satan.

På samma sätt ska medhjälparna vara goda och pålitliga och stå vid sitt ord. De får inte missbruka vin eller drivas av penningbegär.

De måste vara ärliga och helgjutna efterföljare till Kristus, han som är hemligheten bakom deras tro.

10 Innan de får förtroende som medhjälpare bör man ge dem andra uppgifter i församlingen för att pröva deras karaktär och förmåga. Finns det ingenting att anmärka på dem så kan de sedan väljas till medhjälpare.

11 Också kvinnliga medhjälpare måste ha ett gott anseende. De får inte vara begivna på vin och inte springa med skvaller, utan måste vara behärskade och pålitliga i allt de gör.

12 En medhjälpare får också, precis som en församlingsledare, bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med, och han ska kunna fostra sina barn och hålla ordning i sitt hem.

13 De som arbetar föredömligt som medhjälpare kommer att bli rikt belönade, och få en respekterad ställning samtidigt som deras egen frimodiga tro och förtröstan till Herren utvecklas.

14 Jag skriver detta till dig nu, käre Timotheos, trots att jag hoppas att snart få vara hos dig.

15 På så sätt kan du, om det ändå skulle dröja ett tag, veta vilka du bör utse att tjäna i den levande Gudens församling, som förvaltar och upprätthåller Guds sanning.

16 Det är sannerligen inte lätt att leva ett gudfruktigt liv, men svaret finns i Jesus Kristus, som kom till oss som människa. Han var utan synd och ren i sin ande. Han blev betjänad av änglar, blev förkunnad bland folken, togs överallt emot av människor och fördes sedan åter till sin härlighet i himlen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 3

Crijcunata ricujcuna, pushajcuna cashun nijcunatami yachachishca

1Cashcatatajmi nigrini: Maijanpish crijcunata ricuj casha nishpaca, allitamari yuyan. Shina cashpapish, crijcunata ricuj casha nijca, cashna cachun: Pi mana juchachipaj alli causaj, shuj huarmiyujlla, mana pugllarij, alli yuyaiyuj, mana maipish cachun causaj, huasiman pi shamujpipish alli chasquij, yachachishpapish alli yachachij, mana machaj, mana pihuanpish p'iñanacuj, cullquita munashcamanta ima mana allita mana ruraj, ashtahuanpish c'uyaj, p'iñanacui tiyajpipish alli tucunacuchij, mana cullqui yuyailla causaj cachun. Quiquin huasipipish alli yachachishpa causaj, paipaj huahuacunatapish paillataj tucuipi allita ricuchishpa yachachij, caźuchij cachun. (Maijanpish paipaj quiquin huasipi causajcunata mana alli mandai tucushpaca, Diospajlla tandanacushca crijcunatacarin, ¿ima shinataj alli ricuj cangari?) Manaraj unita crijca, ama cachun. Ñataj jatun tucushpa, diablo urmashca shinallataj llaquichishca cangapaj urmanman. Mana crijcunapish alli nishca cachun. Ñataj pandarishpa diablopaj linchipi urmashpa, tucuicuna rimashca purina tucunman.

Shinallataj crijcunata servijcunapish, shujtajcuna alli nishca cachun. Imata nishpapish pajtachij, mana machaj, cullquita charingaraiculla ima mana allitapish mana ruraj cachun. Runacuna manaraj yachashca crinamanta yachashcatapish chuya shunguhuan pajtachishpa causachun. 10 Puntaca alli rijsinguichijraj. Pi imata mana juchachipaj, ña alli causaj cashcata ricushpami, crijcunata servij cachun churana.

11 Huarmicunapish chashnallataj alli nishca, mana yanga juchachij, mana pugllarij, tucui imatapish allita ruraj cachun.

12 Crijcunata servijcunaca shuj huarmiyujlla, quiquin huahuacunatapish, paipaj huasipi causajcunatapish alli causanata yachachij cachun. 13 Chashna allita rurashpaca, crijcunata servijcunaca alli nishcacunami tucun. Cristo Jesusmantaca, Pai crishcata huillanatapish mana manchashpami huillan.

14 Canta ñalla ricunaman shamunallataj cashpapish, caitaca quillcanimi. 15 Ñuca unaiyajpica, Diospaj huasi ucu huahuacunapurapi imalla ruranata yachachunmi, caitaca quillcani. Paicunaca, causaj Diospaj tandanacuj crijcunami. Pilar shina, baluarte shina sinchita shayarishpa, cashcatataj huillashcata catijcunami. 16 Ñucanchij crishcaca, runacuna manaraj yachashca, yallitaj jatunmari. Chaitaca, ‘Mana chashnachu’ nishpa, pi mana ni tucunchu:

Paimari, runa aichayuj tucushpa ricurirca.
Diospaj Espiritumantami, Paica cashcata ruraj carca,
angelcunapish Paitaca ricushcami.
Mana israelcunamanpish, Paitami huillanchij.
Cai pachapica, Paita crincunami.
Jahua pachapica, Paita chasquishpa sumajyachishcami.