Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 3

Davids ättlingar

1Kung Davids söner, födda i Hebron hette:Den äldste var Amnon född av hustrun Ahinoam från Jisreel.Hans andre son var Daniel, född av Abigail från Karmel.

Den tredje hette Absalom och var son till Davids hustru Maaka, dotter till kung Talmai i Gesur.Den fjärde var Adonia, född av Haggit.

Den femte var Sefatja, född av Abital.Den sjätte var Jitream, född av Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju år och sex månader.Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år.

Där födde Bat-Seba, Eliams dotter, sönerna Simea, Sobab, Natan och Salomo.

6-8 David fick också nio andra söner, nämligen Jibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada och Elifelet.

Dessutom hade David flera söner med sina bihustrur, och en dotter som hette Tamar.

10-14 Dessa är kung Salomos ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Rehabeam till Josia:Abia, Asa, Josafat, Joram, Ahasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon och Josia.

15 Josias söner hette:Johanan, Jojakim, Sidkia och Sallum.

16 Jojakims son Jekonja efterträdde honom på tronen. När Jekonja fördes bort till Babylon blev hans farbror Sidkia Judas siste kung.

17-18 Under fångenskapen fick Jekonja sönerna Assir, Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

19-20 Pedaja var far till Serubbabel och Simei.Serubbabels söner hette:Mesullam och Hananja. De hade en syster som hette Selomit. Dessutom var Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed ättlingar till honom.

21-22 Hananjas söner hette Pelatja och Jesaja och dessutom var Refaja, Arnan, Obadja och Sekanja hans ättlingar.Sekanjas son hette Semaja. Semaja hade sex söner, bland dem Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat.

23 Nearja hade tre söner, Eljoenai, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenai hade sju söner, Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani.

O Livro

1 Crônicas 3

A descendência de David

1O filho mais velho do rei David foi Amnom, que lhe nasceu da sua mulher Ainoã, a jezreelita.

O segundo foi Daniel, cuja mãe foi Abigail, do Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de sua mulher Maaca, a qual era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, foi Adonias, filho de Hagite. O quinto, Sefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, filho de sua mulher Egla. Estes seis nasceram-lhe em Hebrom, onde reinou sete anos e meio.

Depois foi viver para Jerusalém, que passou a ser a capital do reino, e onde permaneceu trinta e três anos. Enquanto em Jerusalém, a sua mulher Bate-Seba (filha de Amiel) deu à luz Siméia, Sobabe, Natã e Salomão.

6/9 David teve ainda mais outros nove filhos:

Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefegue, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. (Esta lista não inclui os filhos das suas concubinas.) David teve também uma filha Tamar.

10/14 São estes os descendentes do rei Salomão:

Reoboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jorão, Acazias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Amom, Josias. 15 Os filhos de Josias foram: Jeoacaz, Joaquim, Zedequias, Salum. 16 Os filhos de Joaquim: Jeconias e Zedequias.

17/18 Estes são os filhos que nasceram ao rei Jeconias durante o tempo em que esteve sob prisão: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Hosama e Nedabias. 19/20 Pedáias foi pai de Zorobabel e de Simei. Os filhos de Zorobabel foram: Mesulão, Hananias, Hasubá, Oel, Berequias, Hasadias, Jusabe-Hesede, e uma filha: Selomite. 21/22 Os filhos de Hananias foram Pelatias e Jesaías; o filho de Jesaías foi Refaías; o filho de Refaías foi Arnã; o filho de Arnã foi Obadias; o filho de Obadias foi Secanias. o filho de Secanias foi Semaías; Semaías teve seis filhos, entre os quais: Hatús, Igal, Bariá, Nearias e Safate. 23 Nearias teve três filhos: Elioenai, Ezquias, Azricão. 24 Elioenai teve sete filhos: Hodovias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani.