Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 3

Davids ättlingar

1Kung Davids söner, födda i Hebron hette:Den äldste var Amnon född av hustrun Ahinoam från Jisreel.Hans andre son var Daniel, född av Abigail från Karmel.

Den tredje hette Absalom och var son till Davids hustru Maaka, dotter till kung Talmai i Gesur.Den fjärde var Adonia, född av Haggit.

Den femte var Sefatja, född av Abital.Den sjätte var Jitream, född av Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju år och sex månader.Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år.

Där födde Bat-Seba, Eliams dotter, sönerna Simea, Sobab, Natan och Salomo.

6-8 David fick också nio andra söner, nämligen Jibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada och Elifelet.

Dessutom hade David flera söner med sina bihustrur, och en dotter som hette Tamar.

10-14 Dessa är kung Salomos ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Rehabeam till Josia:Abia, Asa, Josafat, Joram, Ahasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon och Josia.

15 Josias söner hette:Johanan, Jojakim, Sidkia och Sallum.

16 Jojakims son Jekonja efterträdde honom på tronen. När Jekonja fördes bort till Babylon blev hans farbror Sidkia Judas siste kung.

17-18 Under fångenskapen fick Jekonja sönerna Assir, Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

19-20 Pedaja var far till Serubbabel och Simei.Serubbabels söner hette:Mesullam och Hananja. De hade en syster som hette Selomit. Dessutom var Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed ättlingar till honom.

21-22 Hananjas söner hette Pelatja och Jesaja och dessutom var Refaja, Arnan, Obadja och Sekanja hans ättlingar.Sekanjas son hette Semaja. Semaja hade sex söner, bland dem Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat.

23 Nearja hade tre söner, Eljoenai, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenai hade sju söner, Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 3

Fiii lui David

1Fiii lui David care i s-au născut la Hebron au fost următorii:

Amnon, întâiul născut, fiul izreelitei Ahinoam;

Daniel, al doilea, fiul lui Abigail, carmelita;

Absalom, al treilea, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului;

Adonia, al patrulea, fiul Haghitei;

Şefatia, al cincilea, fiul lui Abital;

Itream, al şaselea, fiul soţiei lui David numite Egla;

şase fii i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo timp de şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci şi trei de ani.

Fiii care i s-au născut la Ierusalim au fost:

Şamua[a], Şobab, Natan, Solomon – în total patru – născuţi din Batşeba[b], fiica lui Amiel[c],

apoi Ibhar, Elişua[d], Elifelet, Nogah, Nefeg, Iafia, Elişama, Eliada şi Elifelet – în total nouă. Toţi aceştia au fost fiii lui David, în afară de fiii născuţi de ţiitoare. Tamar era sora lor.

Regii lui Iuda

10 Urmaşii lui Solomon au fost: Roboam;

fiul său, Abia;

fiul său, Asa;

fiul său, Iehoşafat;

11 fiul său, Iehoram[e];

fiul său, Ahazia;

fiul său, Ioaş;

12 fiul său, Amaţia;

fiul său, Azaria;

fiul său, Iotam;

13 fiul său, Ahaz;

fiul său, Ezechia;

fiul său, Manase;

14 fiul său, Amon;

fiul său, Iosia.

15 Fiii lui Iosia au fost: Iohanan, întâiul lui născut; Iehoiachim, al doilea născut; Zedechia, al treilea născut; Şalum, al patrulea născut.

16 Urmaşii lui Iehoiachim au fost: fiul său, Iehoiachin[f], şi fiul acestuia[g], Zedechia.

Urmaşii lui David după exil

17 Urmaşii lui Iehoiachin au fost: Asir[h], – cu fiul lui, Şealtiel, – 18 apoi Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iekamia, Hoşama şi Nedabia.

19 Fiii lui Pedaia au fost: Zerub-Babel şi Şimei.

Fiii lui Zerub-Babel au fost: Meşulam şi Hanania, – Şelomit era sora lor, – 20 apoi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed – în total cinci.

21 Urmaşii lui Hanania au fost: Pelatia, Isaia;

fiul acestuia din urmă, Refaia;

fiul acestuia, Arnan;

fiul acestuia, Obadia;

fiul acestuia, Şecania[i].

22 Urmaşii lui Şecania au fost Şemaia şi fiii lui Şemaia: Hatuş, Igal, Bariah, Nearia şi Şafat – în total şase.

23 Fiii lui Nearia au fost: Elioenai, Ezechia şi Azrikam – în total trei.

24 Fiii lui Elioenai au fost: Hodaiva, Eliaşib, Pelaia, Akub, Iohanan, Delaia şi Anani – în total şapte.

Footnotes

  1. 1 Cronici 3:5 TM: Şimea, variantă a lui Şamua
  2. 1 Cronici 3:5 Un mss TM, VUL, LXX (vezi şi 2 Sam. 11:3); cele mai multe mss TM: Batşua
  3. 1 Cronici 3:5 Numit şi Eliam în 2 Sam. 11:3
  4. 1 Cronici 3:6 Două mss TM (vezi şi 2 Sam. 5:15; 1 Cron. 14:5); cele mai multe mss TM: Elişama
  5. 1 Cronici 3:11 TM: Ioram, o variantă a lui Iehoram
  6. 1 Cronici 3:16 TM: Iehonia, o variantă a lui Iehoiachin; şi în v. 17
  7. 1 Cronici 3:16 Fiul lui Iosia şi unchiul lui Iehoiachin, însă succesorul celui din urmă la domnie
  8. 1 Cronici 3:17 Sau: urmaşii lui Iehoiachin, captivul, au fost Şealtiel,
  9. 1 Cronici 3:21 Sau: fiii lui Refania, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia şi fiii lui Şehania.