Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 3

Davids ättlingar

1Kung Davids söner, födda i Hebron hette:Den äldste var Amnon född av hustrun Ahinoam från Jisreel.Hans andre son var Daniel, född av Abigail från Karmel.

Den tredje hette Absalom och var son till Davids hustru Maaka, dotter till kung Talmai i Gesur.Den fjärde var Adonia, född av Haggit.

Den femte var Sefatja, född av Abital.Den sjätte var Jitream, född av Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju år och sex månader.Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år.

Där födde Bat-Seba, Eliams dotter, sönerna Simea, Sobab, Natan och Salomo.

6-8 David fick också nio andra söner, nämligen Jibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada och Elifelet.

Dessutom hade David flera söner med sina bihustrur, och en dotter som hette Tamar.

10-14 Dessa är kung Salomos ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Rehabeam till Josia:Abia, Asa, Josafat, Joram, Ahasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon och Josia.

15 Josias söner hette:Johanan, Jojakim, Sidkia och Sallum.

16 Jojakims son Jekonja efterträdde honom på tronen. När Jekonja fördes bort till Babylon blev hans farbror Sidkia Judas siste kung.

17-18 Under fångenskapen fick Jekonja sönerna Assir, Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

19-20 Pedaja var far till Serubbabel och Simei.Serubbabels söner hette:Mesullam och Hananja. De hade en syster som hette Selomit. Dessutom var Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed ättlingar till honom.

21-22 Hananjas söner hette Pelatja och Jesaja och dessutom var Refaja, Arnan, Obadja och Sekanja hans ättlingar.Sekanjas son hette Semaja. Semaja hade sex söner, bland dem Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat.

23 Nearja hade tre söner, Eljoenai, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenai hade sju söner, Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani.

Korean Living Bible

역대상 3

다윗의 아들들

1다윗이 헤브론에서 낳은 아들은 다음과 같다: 맏아들은 이스르엘의 여자 아히노 암이 낳은 암논, 둘째는 갈멜 여자 아비가일이 낳은 다니엘,

셋째는 그술 왕 달매의 딸 마아가가 낳은 압살롬, 넷째는 학깃이 낳은 아도니야,

다섯째는 아비달이 낳은 스바댜, 여섯째는 에글라가 낳은 이드르암이었다.

이 여섯 아들은 다윗이 헤브론에 있을 때 낳은 아들인데 거기서 그는 7년 6개월 동안 다스렸으며 그런 다음에 예루살렘으로 수도를 옮겨 거기서 33년을 통치하였다.

그리고 다윗이 예루살렘에서 낳은 아들은 [a]삼무아, 소밥, 나단, 솔로몬이었으며 이들은 모두 암미엘의 딸이었던 [b]밧세바에게서 난 자들이었다.

다윗에게는 또 다른 아홉 아들이 있었다. 그들은 입할, [c]엘리수아, 엘벨렛,

노가, 네벡, 야비아,

엘리사마, 엘랴다, 엘리벨렛이었다.

그리고 다윗에게는 다말이라는 딸 하나가 있었으며 이 외에도 여러 첩의 아들들이 있었다.

유다의 왕들

10 솔로몬의 후손들은 다음과 같다: 르호보암, 아비야, 아사, 여호사밧,

11 여호람, 아하시야, 요아스,

12 아마샤, 웃시야, 요담,

13 아하스, 히스기야, 므낫세,

14 아몬, 요시야 – 이들은 각자 그 아버지의 대를 이은 유다 왕들이었다.

15 그리고 요시야의 아들은 맏아들 요하난, 둘째 여호야김, 셋째 시드기야, 넷째 살룸이었고

16 여호야김의 아들은 여호야긴과 시드기야였다.

여호야긴의 자손들

17-18 바빌론 포로로 잡혀간 여호야긴의 아 들은 스알디엘, 말기람, 브다야, 세낫살, 여가먀, 호사마, 느다뱌였다.

19-20 그리고 브다야의 아들은 스룹바벨과 시므이이며, 스룹바벨의 아들은 므술람, 하나냐, 하수바, 오헬, 베레갸, 하사댜, 유삽 – 헤셋이었으며 그의 딸은 슬로밋이었다.

21 하나냐의 자손들은 블라댜와 여사야, 그리고 르바야와 아르난과 오바댜와 스가냐의 아들들이었다.

22 스가냐의 자손들은 스마야와 그리고 스마야의 아들인 핫두스, 이갈, 바리야, 느아랴, 사밧 모두 여섯이었다.

23 느아랴의 아들은 엘료에내, 히스기야, 아스리감 모두 셋이며

24 엘료에내의 아들은 호다위야, 엘리아십, 블라야, 악굽, 요하난, 들라야, 아나니 모두 일곱이었다.

Footnotes

  1. 3:5 또는 ‘시므아’
  2. 3:5 또는 ‘밧수아’
  3. 3:6 또는 ‘엘리사마’