Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 3

Davids ättlingar

1Kung Davids söner, födda i Hebron hette:Den äldste var Amnon född av hustrun Ahinoam från Jisreel.Hans andre son var Daniel, född av Abigail från Karmel.

Den tredje hette Absalom och var son till Davids hustru Maaka, dotter till kung Talmai i Gesur.Den fjärde var Adonia, född av Haggit.

Den femte var Sefatja, född av Abital.Den sjätte var Jitream, född av Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju år och sex månader.Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år.

Där födde Bat-Seba, Eliams dotter, sönerna Simea, Sobab, Natan och Salomo.

6-8 David fick också nio andra söner, nämligen Jibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada och Elifelet.

Dessutom hade David flera söner med sina bihustrur, och en dotter som hette Tamar.

10-14 Dessa är kung Salomos ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Rehabeam till Josia:Abia, Asa, Josafat, Joram, Ahasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon och Josia.

15 Josias söner hette:Johanan, Jojakim, Sidkia och Sallum.

16 Jojakims son Jekonja efterträdde honom på tronen. När Jekonja fördes bort till Babylon blev hans farbror Sidkia Judas siste kung.

17-18 Under fångenskapen fick Jekonja sönerna Assir, Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

19-20 Pedaja var far till Serubbabel och Simei.Serubbabels söner hette:Mesullam och Hananja. De hade en syster som hette Selomit. Dessutom var Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed ättlingar till honom.

21-22 Hananjas söner hette Pelatja och Jesaja och dessutom var Refaja, Arnan, Obadja och Sekanja hans ättlingar.Sekanjas son hette Semaja. Semaja hade sex söner, bland dem Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat.

23 Nearja hade tre söner, Eljoenai, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenai hade sju söner, Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani.

Hoffnung für Alle

1 Chronik 3

Die Nachkommen von König David

1In Hebron wurden König David folgende Söhne geboren:

Der älteste hieß Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jesreel. Danach kam Daniel, seine Mutter war Abigajil aus Karmel. Absalom war der dritte Sohn, seine Mutter hieß Maacha und war eine Tochter von Talmai, dem König von Geschur. Der vierte Sohn hieß Adonija, und seine Mutter war Haggit. Der fünfte war Schefatja, seine Mutter hieß Abital. Jitream, der sechste, war der Sohn von Davids Frau Egla. Diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. David regierte dort siebeneinhalb Jahre.

Danach regierte er in Jerusalem noch weitere 33 Jahre. Dort brachte seine Frau Batseba, die Tochter von Eliam[a], vier Söhne zur Welt: Schammua, Schobab, Nathan und Salomo. Dann wurden noch neun Söhne geboren: Jibhar, Elischua, Elpelet,[b] Nogah, Nefeg, Jafia, Elischama, Eljada und Elifelet. David hatte eine Tochter namens Tamar. Die Söhne von Davids Nebenfrauen sind hier nicht aufgezählt.

10 Auf Salomo folgten in direkter Linie: Rehabeam, Abija, Asa, Joschafat, 11 Joram, Ahasja, Joasch, 12 Amazja, Asarja, Jotam, 13 Ahas, Hiskia, Manasse, 14 Amon und Josia.

15 Josias vier Söhne waren: Johanan, der älteste, Jojakim, Zedekia und Schallum.

16 Jojakim hatte einen Sohn namens Jojachin[c] und Jojachin wiederum einen Sohn namens Zedekia. 17 Die Söhne von Jojachin, der nach Babylonien verschleppt wurde, hießen: Schealtiël,[d] 18 Malkiram, Pedaja, Schenazzar, Jekamja, Hoschama und Nedabja.

19 Pedajas Söhne hießen Serubbabel und Schimi. Serubbabels Söhne waren Meschullam und Hananja; dazu kamen eine Tochter namens Schelomit 20 sowie weitere fünf Söhne: Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed.

21 Hananjas Söhne waren Pelatja und Jesaja. Auf Jesaja folgten in direkter Linie Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.[e]

22 Schechanjas Sohn hieß Schemaja. Schemaja hatte sechs Söhne: Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat.

23 Nearja hatte drei Söhne: Eljoënai, Hiskia und Asrikam.

24 Eljoënai hatte sieben Söhne: Hodawja, Eljaschib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja und Anani.

Footnotes

  1. 3,5 So nach 2. Samuel 11,3. Im hebräischen Text steht der Name Ammiël.
  2. 3,6 So nach der griechischen Übersetzung und einigen hebräischen Handschriften. Der hebräische Text lautet: Elischama, Elifelet. Vgl. 2. Samuel 5,16 und 1. Chronik 14,5.
  3. 3,16 Wörtlich: Jechonja. – Dies ist ein anderer Name für Jojachin. Vgl. 2. Könige 24,6.12.
  4. 3,17 Oder: Die Söhne Jojachins hießen: Assir, Schealtiël, … 
  5. 3,21 Oder: Hananjas Söhne waren Pelatja und Jesaja, außerdem Refaja, …