Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 3

Davids ättlingar

1Kung Davids söner, födda i Hebron hette:Den äldste var Amnon född av hustrun Ahinoam från Jisreel.Hans andre son var Daniel, född av Abigail från Karmel.

Den tredje hette Absalom och var son till Davids hustru Maaka, dotter till kung Talmai i Gesur.Den fjärde var Adonia, född av Haggit.

Den femte var Sefatja, född av Abital.Den sjätte var Jitream, född av Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju år och sex månader.Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år.

Där födde Bat-Seba, Eliams dotter, sönerna Simea, Sobab, Natan och Salomo.

6-8 David fick också nio andra söner, nämligen Jibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada och Elifelet.

Dessutom hade David flera söner med sina bihustrur, och en dotter som hette Tamar.

10-14 Dessa är kung Salomos ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Rehabeam till Josia:Abia, Asa, Josafat, Joram, Ahasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon och Josia.

15 Josias söner hette:Johanan, Jojakim, Sidkia och Sallum.

16 Jojakims son Jekonja efterträdde honom på tronen. När Jekonja fördes bort till Babylon blev hans farbror Sidkia Judas siste kung.

17-18 Under fångenskapen fick Jekonja sönerna Assir, Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

19-20 Pedaja var far till Serubbabel och Simei.Serubbabels söner hette:Mesullam och Hananja. De hade en syster som hette Selomit. Dessutom var Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed ättlingar till honom.

21-22 Hananjas söner hette Pelatja och Jesaja och dessutom var Refaja, Arnan, Obadja och Sekanja hans ättlingar.Sekanjas son hette Semaja. Semaja hade sex söner, bland dem Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat.

23 Nearja hade tre söner, Eljoenai, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenai hade sju söner, Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Лет 3

Сыновья царя Давуда

1Вот сыновья Давуда, которые родились у него в Хевроне:

первенец Амнон от изреельтянки Ахиноамь;

второй сын – Килеав[a] от кармилитянки Авигайль;

третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Талмая, царя Гешура;

четвёртый – Адония, сын Хаггиты;

пятый – Шефатия от Авиталы;

шестой – Итреам от его жены Эглы.

Шестеро сыновей родилось у Давуда в Хевроне, где он правил Иудеей семь лет и шесть месяцев.

В Иерусалиме он правил всем Исраилом тридцать три года. Вот имена детей, которые родились у него в Иерусалиме:

Шаммуа[b], Шовав, Нафан и Сулейман – четверо от Вирсавии, дочери Аммиила. Затем: Ивхар, Элишуа, Элфелет, Ногах, Нефег, Иафия, Элишама, Элиада и Элифелет – девять сыновей. Всё это – сыновья Давуда, не считая сыновей от наложниц. А сестрой их была Фамарь.

Цари Иудеи после Давуда

10 Сын Сулеймана Реховоам;

его сын Авия;

его сын Аса;

его сын Иосафат;

11 его сын Иорам;

его сын Ахазия;

его сын Иоаш;

12 его сын Амасия;

его сын Уззия[c];

его сын Иотам;

13 его сын Ахаз;

его сын Езекия;

его сын Манасса;

14 его сын Амон;

его сын Иосия.

15 Сыновья Иосии:

первенец Иоханан,

второй сын – Иоаким,

третий – Цедекия,

четвёртый – Иоахаз[d].

16 Потомки Иоакима:

его сын Иехония;

его сын Цедекия.

Царская линия после пленения

17 Потомки Иехонии, который был пленником:

его сын Шеалтиил; 18 Малкирам, Педая, Шенацар, Иекамия, Гошама, Недавия.

19 Сыновья Педаи:

Зоровавель и Шимей.

Сыновья Зоровавеля:

Мешуллам и Ханания; сестрой их была Шеломит;

20 Хашува, Охел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед – ещё пятеро.

21 Потомки Ханании:

Пелатия и Иешая; сыновья Рефаи, Арнана, Авдия, Шехании[e].

22 Сын Шехании:

Шемая; сыновья Шемаи: Хаттуш, Игал, Вариах, Неария и Шафат – всего шестеро.

23 Сыновья Неарии:

Элиоенай, Езекия и Азрикам – всего трое.

24 Сыновья Элиоеная:

Годавия, Элиашив, Пелая, Аккув, Иоханан, Делая и Анани – всего семеро.

Footnotes

  1. 3:1 Букв.: «Даниял»; во 2 Цар. 3:3 он назван Килеавом.
  2. 3:5 Букв.: «Шимея»; во 2 Цар. 5:14 он назван Шаммуа.
  3. 3:12 Букв.: «Азария» – другое имя царя Уззии (см. 2 Лет. 26).
  4. 3:15 Букв.: «Шаллум» – другое имя царя Иоахаза (см. 4 Цар. 23:30).
  5. 3:21 Или: «…Иешая, сыном которого был Рефая, сыном которого был Арнан, сыном которого был Авдий, сыном которого был Шехания».