Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 3

Davids ättlingar

1Kung Davids söner, födda i Hebron hette:Den äldste var Amnon född av hustrun Ahinoam från Jisreel.Hans andre son var Daniel, född av Abigail från Karmel.

Den tredje hette Absalom och var son till Davids hustru Maaka, dotter till kung Talmai i Gesur.Den fjärde var Adonia, född av Haggit.

Den femte var Sefatja, född av Abital.Den sjätte var Jitream, född av Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju år och sex månader.Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år.

Där födde Bat-Seba, Eliams dotter, sönerna Simea, Sobab, Natan och Salomo.

6-8 David fick också nio andra söner, nämligen Jibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada och Elifelet.

Dessutom hade David flera söner med sina bihustrur, och en dotter som hette Tamar.

10-14 Dessa är kung Salomos ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Rehabeam till Josia:Abia, Asa, Josafat, Joram, Ahasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon och Josia.

15 Josias söner hette:Johanan, Jojakim, Sidkia och Sallum.

16 Jojakims son Jekonja efterträdde honom på tronen. När Jekonja fördes bort till Babylon blev hans farbror Sidkia Judas siste kung.

17-18 Under fångenskapen fick Jekonja sönerna Assir, Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

19-20 Pedaja var far till Serubbabel och Simei.Serubbabels söner hette:Mesullam och Hananja. De hade en syster som hette Selomit. Dessutom var Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed ättlingar till honom.

21-22 Hananjas söner hette Pelatja och Jesaja och dessutom var Refaja, Arnan, Obadja och Sekanja hans ättlingar.Sekanjas son hette Semaja. Semaja hade sex söner, bland dem Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat.

23 Nearja hade tre söner, Eljoenai, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenai hade sju söner, Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 3

Davids slægt

1Kong Davids ældste søn hed Amnon; hans mor var Ahinoam fra Jizreʼel. Den næstældste hed Daniel;[a] hans mor var Abigajil fra Karmel. Den tredje hed Absalom; hans mor var Maʼaka, en datter af kong Talmaj af Geshur. Den fjerde hed Adonija; hans mor var Haggit. Den femte hed Shefatja; hans mor var Abital. Den sjette hed Jitream; hans mor var Egla. Disse seks sønner fødtes i Hebron, som var Davids residensby i syv og et halvt år. Derefter gjorde han Jerusalem til hovedstad, og der regerede han i 33 år.

I Jerusalem fødte hans kone Batsheba, Ammiels datter, sønnerne Shimea, Shobab, Natan og Salomon.

David fik desuden følgende ni sønner: Jibhar, Elishua,[b] Elpelet,[c] Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Beʼeljada og Elifelet. Heriblandt er ikke medregnet de sønner, David fik med sine medhustruer. David fik også en datter ved navn Tamar.

10-14 Kongerækken fra Salomon til Josias er som følger: Salomon, Rehabeam, Abija, Asa, Joshafat, Joram, Ahazja, Joash, Amatzja, Azarja, Jotam, Ahaz, Hizkija, Manasse, Amon og Josias.

15 Josiasʼ sønner hed: Johanan, Jojakim, Zidkija og Shallum.

16 Jojakims sønner hed Jekonja og Zidkija.

17-18 Kong Jekonja, der blev bortført til Babylonien, fik følgende sønner: Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenatzar, Jekamja, Hoshama og Nedabja.

19-20 Pedaja blev far til Zerubbabel og Shimi.

Zerubbabel fik sønnerne Meshullam og Hananja, samt datteren Shelomit.

Meshullam fik fem sønner:[d] Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jushab-Hesed.

21 Hananjas sønner hed Pelatja, Jeshaja, Refaja, Arnan, Obadja og Shekanja. 22 Shekanja fik sønnen Shemaja og sønnesønnerne Hattush, Jigal, Baria, Nearja og Shafat—seks i alt.[e]

23 Nearja fik tre sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam.

24 Eljoenaj fik syv sønner: Hodavja, Eljashib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani.

Footnotes

  1. 3,1 I 2.Sam. 3,3 er han optegnet under navnet Kilab. Mange havde et tilnavn ud over det navn, de fik ved omskærelsen, når de var en uge gamle.
  2. 3,6 De fleste håndskrifter har „Elishama”, men nogle har „Elishua”, som må være korrekt, jf. 2.Sam. 5,15.
  3. 3,6 Den hebraiske tekst siger: Elifelet, men i 14,5 er navnet Elpelet.
  4. 3,19-20 Teksten siger kun „fem” og opregner navnene. Vi formoder ud fra v. 21, at det er Meshullams sønner, men det kunne også være Zerubbabels.
  5. 3,22 Den hebraiske tekst i vers 21 og 22 er uklar.