Swedish Contemporary Bible

This chapter is not currently available. Please try again later.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 3

Davids slægt

1Kong Davids ældste søn hed Amnon; hans mor var Ahinoam fra Jizreʼel. Den næstældste hed Daniel;[a] hans mor var Abigajil fra Karmel. Den tredje hed Absalom; hans mor var Maʼaka, en datter af kong Talmaj af Geshur. Den fjerde hed Adonija; hans mor var Haggit. Den femte hed Shefatja; hans mor var Abital. Den sjette hed Jitream; hans mor var Egla. Disse seks sønner fødtes i Hebron, som var Davids residensby i syv og et halvt år. Derefter gjorde han Jerusalem til hovedstad, og der regerede han i 33 år.

I Jerusalem fødte hans kone Batsheba, Ammiels datter, sønnerne Shimea, Shobab, Natan og Salomon.

David fik desuden følgende ni sønner: Jibhar, Elishua,[b] Elpelet,[c] Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Beʼeljada og Elifelet. Heriblandt er ikke medregnet de sønner, David fik med sine medhustruer. David fik også en datter ved navn Tamar.

10-14 Kongerækken fra Salomon til Josias er som følger: Salomon, Rehabeam, Abija, Asa, Joshafat, Joram, Ahazja, Joash, Amatzja, Azarja, Jotam, Ahaz, Hizkija, Manasse, Amon og Josias.

15 Josiasʼ sønner hed: Johanan, Jojakim, Zidkija og Shallum.

16 Jojakims sønner hed Jekonja og Zidkija.

17-18 Kong Jekonja, der blev bortført til Babylonien, fik følgende sønner: Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenatzar, Jekamja, Hoshama og Nedabja.

19-20 Pedaja blev far til Zerubbabel og Shimi.

Zerubbabel fik sønnerne Meshullam og Hananja, samt datteren Shelomit.

Meshullam fik fem sønner:[d] Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jushab-Hesed.

21 Hananjas sønner hed Pelatja, Jeshaja, Refaja, Arnan, Obadja og Shekanja. 22 Shekanja fik sønnen Shemaja og sønnesønnerne Hattush, Jigal, Baria, Nearja og Shafat—seks i alt.[e]

23 Nearja fik tre sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam.

24 Eljoenaj fik syv sønner: Hodavja, Eljashib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani.

Footnotes

  1. 3,1 I 2.Sam. 3,3 er han optegnet under navnet Kilab. Mange havde et tilnavn ud over det navn, de fik ved omskærelsen, når de var en uge gamle.
  2. 3,6 De fleste håndskrifter har „Elishama”, men nogle har „Elishua”, som må være korrekt, jf. 2.Sam. 5,15.
  3. 3,6 Den hebraiske tekst siger: Elifelet, men i 14,5 er navnet Elpelet.
  4. 3,19-20 Teksten siger kun „fem” og opregner navnene. Vi formoder ud fra v. 21, at det er Meshullams sønner, men det kunne også være Zerubbabels.
  5. 3,22 Den hebraiske tekst i vers 21 og 22 er uklar.