Neno: Bibilia Takatifu

Wafilipi 2

Unyenyekevu Na Ukuu Wa Kristo

1Ikiwa mmepata faraja kwa kuwa mmeunganishwa na Kristo, kama mmevutwa na upendo wake na kushiriki Roho wake, kama mnaoneana huruma na kusaidiana; basi kamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia moja, upendo mmoja na kuwa wamoja katika roho na shabaha. Msifanye jambo lo lote kwa ajili ya ubinafsi au kwa kujiona, bali kuweni wanyenyekevu, mkiwahesabu wengine kuwa bora kuliko ninyi. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu ajishughulishe pia kwa faida ya wengine. Muwe na nia kama ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu; yeye kwa asili alikuwa sawa na Mungu, lakini hakuona kwamba kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kush ikilia sana. Bali alikubali kuacha vyote, akachukua hali ya mtumishi, akazaliwa na umbo la wanadamu. Alipochukua umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii mpaka kufa, tena kifo cha msalaba. Kwa sababu hiyo, Mungu alimwinua juu kabisa, akampa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote; 10 ili kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe, mbinguni na duniani na kuzimu; 11 na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu

Ng’aeni Kama Nyota

12 Basi rafiki zangu wapendwa, kama ambavyo mmekuwa mkitii nilipokuwa nanyi, nawasihi mwendelee kunitii vivyo hivyo, na hata zaidi sasa kwa kuwa sipo pamoja nanyi. Endeleeni kufanya bidii kwa ajili ya wokovu wenu huku mkitetemeka na kuogopa. 13 Kwa maana ni Mungu ambaye anatenda kazi ndani yenu, akiwapa nia ya kutimiza mapenzi yake na kuwawezesha kutenda yale yanayompendeza 14 Fanyeni mambo yote bila manung’uniko au mabishano 15 ili msiwe na lawama au kosa bali muwe wana wa Mungu wasio na kasoro katika ulimwengu uliopotoka, mking’aa kama nyota angani, 16 na kusisitiza neno la uzima. Mkifanya hivyo siku ya Kristo nitajisi fia kwamba sikupiga mbio au kufanya kazi bure. 17 Hata kama damu yangu itamwagwa kama sadaka juu ya dhabihu na huduma inayotokana na imani yenu, mimi ninafurahi na kushangilia pamoja nanyi nyote. 18 Vivyo hivyo, nanyi pia mnapaswa kufurahi na kushangilia pamoja nami.

Safari Ya Timotheo Na Epafrodita

19 Nina matumaini katika Bwana Yesu ya kumtuma Timotheo hivi karibuni aje kwenu, ili nipate habari za kunitia moyo kutoka kwenu. 20 Sina mtu mwingine hapa kama yeye, anayewatakieni mema kwa moyo wote. 21 Wengine wanajishughulisha zaidi na mambo yao wenyewe na hawajali lo lote kuhusu kazi ya Yesu Kristo. 22 Lakini ninyi wenyewe mnajua jinsi Timotheo alivyojithibit isha, kwa maana amefanya kazi ya Injili pamoja nami kama vile mtoto na baba yake. 23 Kwa hiyo, natumaini kumtuma Timotheo kwenu mara tu nipatapo habari kuhusu mambo yangu yatakavyokuwa. 24 Nami naamini katika Bwana kwamba mimi mwenyewe nitakuja kwenu hivi karibuni.

25 Nimeona vema kumrudisha ndugu yangu Epafrodita kwenu. Yeye ni mtumishi na askari mwenzangu, ambaye pia ni mjumbe wenu mliyemtuma anihudumie katika mahitaji yangu. 26 Yeye ana hamu kuwaoneni ninyi nyote, na amesikitishwa kwa sababu mlipata habari kwamba alikuwa mgonjwa. 27 Hakika alikuwa mgonjwa, tena karibu ya kufa. Lakini Mungu alimhurumia, na si yeye tu, bali hata na mimi alinihurumia, nisipatwe na huzuni juu ya huzuni . 28 Kwa hiyo napenda kumtuma kwenu ili mtakapomwona kwa mara nyingine, mpate kufurahi, na mimi nipunguziwe wasiwasi wangu. 29 Kwa hiyo mpokeeni katika Bwana kwa furaha kubwa; na wapeni heshima watu kama hawa. 30 Kwa maana alikaribia kufa kwa ajili ya kazi ya Kristo; alihatarisha maisha yake ili aweze kunipa msaada ambao ninyi msingeweza kunipa.

Nádej pre kazdého

List Filipanom 2

Výzva k jednote

1 Pre bratskú lásku, pre Ducha, ktorý nás spája, pre súcit a zľutovanie, vás prosím:

buďte svorní, majte sa radi, zápaste o jednotu a jednomyseľnosť, ako nás k tomu nabáda Kristus. Ničím iným mi neurobíte väčšiu radosť.

Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť a uznanie, ale dožičte ho aj iným.

Nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným.

Osvojte si zmýšľanie Ježiša Krista,

ktorý -- hoci sám bol Boh -- nedomáhal sa božských nárokov,

zriekol sa slávy a moci a ochotne prijal úlohu najobyčajnejšieho človeka.

Ba strpel aj také poníženie, že ho popravili na kríži ako najväčšieho zločinca.

Ale práve preto ho Boh povýšil

10 a jeho menu dal takú slávu, že sa pri jeho mene raz sklonia všetky sily na nebi, všetci ľudia na zemi i pod zemou a

11 v úcte a na slávu Boha Otca každý vyzná, že Ježiš Kristus je Pán.

12 Moji drahí, kým som bol u vás, vždy ste poslúchali moje slová. Tým skôr teraz, keď nemôžem byť s vami, s bázňou a chvením usilujte sa o záchranu svojich duší.

13 Boh, ktorý pôsobí vo vás, povzbudí k tomu vašu vôľu a dá vám silu premeniť ju v činy.

14 Všetko, čo robíte, robte bez reptania a pochybovania.

15 Ste predsa Božie deti a váš bezúhonný a príkladný život má žiariť ako hviezdy v hustej tme vašim blúdiacim a strateným spoluobčanom a má ich privádzať k pravému životu.

16 Až sa Kristus zjaví, budem šťastný, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne!

17 A keby som aj mal svoje poslanie spečatiť vlastnou krvou, radujem sa z toho

18 a aj vy sa radujte so mnou.

Spoľahliví spolupracovníci

19 Dúfam, ak bude Pán chcieť, že budem môcť čoskoro poslať k vám Timoteja, aby som sa aj ja potešil a dozvedel sa o vás, ako sa máte.

20 Inak tu nemám nikoho, kto by sa tak úprimne o vás zaujímal.

21 Všetci ostatní myslia skôr na svoje záujmy ako na záujmy Kristove.

22 Ale Timoteja ste už poznali, keď mi v službe evanjelia pomáhal ako vlastný brat.

23 Hneď, ako sa rozhodne, čo bude so mnou, pošlem ho k vám.

24 Ale spolieham sa na Pána, že čoskoro prídem k vám aj ja osobne.

25 Zatiaľ však pokladám za potrebné poslať Epafrodita. Jeho služby boli pre mňa veľmi užitočné, stál mi po boku ako brat v práci aj v boji.

26 Ale teraz sa mu veľmi zacnelo po všetkých vás, najmä keď sa dopočul, že ste sa dozvedeli o tom, že bol chorý.

27 A naozaj, ochorel takmer na smrť, ale Boh sa nad ním zľutoval. Ale aj mňa tým ušetril od veľkého zármutku.

28 Preto som ho poslal čo najskôr k vám, aby vás osobne upokojil, a aj mňa tým zbavil veľkej starosti.

29 Uvítajte ho teda čo najsrdečnejšie, ako sa na kresťanov patrí.

30 Vážte si ho, veď pre Kristovo dielo vzal na seba veľké riziko a v úsilí nahradiť mi vás všetkých by sa bol vysilil takmer na smrť.