Neno: Bibilia Takatifu

Wafilipi 2

Unyenyekevu Na Ukuu Wa Kristo

1Ikiwa mmepata faraja kwa kuwa mmeunganishwa na Kristo, kama mmevutwa na upendo wake na kushiriki Roho wake, kama mnaoneana huruma na kusaidiana; basi kamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia moja, upendo mmoja na kuwa wamoja katika roho na shabaha. Msifanye jambo lo lote kwa ajili ya ubinafsi au kwa kujiona, bali kuweni wanyenyekevu, mkiwahesabu wengine kuwa bora kuliko ninyi. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu ajishughulishe pia kwa faida ya wengine. Muwe na nia kama ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu; yeye kwa asili alikuwa sawa na Mungu, lakini hakuona kwamba kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kush ikilia sana. Bali alikubali kuacha vyote, akachukua hali ya mtumishi, akazaliwa na umbo la wanadamu. Alipochukua umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii mpaka kufa, tena kifo cha msalaba. Kwa sababu hiyo, Mungu alimwinua juu kabisa, akampa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote; 10 ili kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe, mbinguni na duniani na kuzimu; 11 na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu

Ng’aeni Kama Nyota

12 Basi rafiki zangu wapendwa, kama ambavyo mmekuwa mkitii nilipokuwa nanyi, nawasihi mwendelee kunitii vivyo hivyo, na hata zaidi sasa kwa kuwa sipo pamoja nanyi. Endeleeni kufanya bidii kwa ajili ya wokovu wenu huku mkitetemeka na kuogopa. 13 Kwa maana ni Mungu ambaye anatenda kazi ndani yenu, akiwapa nia ya kutimiza mapenzi yake na kuwawezesha kutenda yale yanayompendeza 14 Fanyeni mambo yote bila manung’uniko au mabishano 15 ili msiwe na lawama au kosa bali muwe wana wa Mungu wasio na kasoro katika ulimwengu uliopotoka, mking’aa kama nyota angani, 16 na kusisitiza neno la uzima. Mkifanya hivyo siku ya Kristo nitajisi fia kwamba sikupiga mbio au kufanya kazi bure. 17 Hata kama damu yangu itamwagwa kama sadaka juu ya dhabihu na huduma inayotokana na imani yenu, mimi ninafurahi na kushangilia pamoja nanyi nyote. 18 Vivyo hivyo, nanyi pia mnapaswa kufurahi na kushangilia pamoja nami.

Safari Ya Timotheo Na Epafrodita

19 Nina matumaini katika Bwana Yesu ya kumtuma Timotheo hivi karibuni aje kwenu, ili nipate habari za kunitia moyo kutoka kwenu. 20 Sina mtu mwingine hapa kama yeye, anayewatakieni mema kwa moyo wote. 21 Wengine wanajishughulisha zaidi na mambo yao wenyewe na hawajali lo lote kuhusu kazi ya Yesu Kristo. 22 Lakini ninyi wenyewe mnajua jinsi Timotheo alivyojithibit isha, kwa maana amefanya kazi ya Injili pamoja nami kama vile mtoto na baba yake. 23 Kwa hiyo, natumaini kumtuma Timotheo kwenu mara tu nipatapo habari kuhusu mambo yangu yatakavyokuwa. 24 Nami naamini katika Bwana kwamba mimi mwenyewe nitakuja kwenu hivi karibuni.

25 Nimeona vema kumrudisha ndugu yangu Epafrodita kwenu. Yeye ni mtumishi na askari mwenzangu, ambaye pia ni mjumbe wenu mliyemtuma anihudumie katika mahitaji yangu. 26 Yeye ana hamu kuwaoneni ninyi nyote, na amesikitishwa kwa sababu mlipata habari kwamba alikuwa mgonjwa. 27 Hakika alikuwa mgonjwa, tena karibu ya kufa. Lakini Mungu alimhurumia, na si yeye tu, bali hata na mimi alinihurumia, nisipatwe na huzuni juu ya huzuni . 28 Kwa hiyo napenda kumtuma kwenu ili mtakapomwona kwa mara nyingine, mpate kufurahi, na mimi nipunguziwe wasiwasi wangu. 29 Kwa hiyo mpokeeni katika Bwana kwa furaha kubwa; na wapeni heshima watu kama hawa. 30 Kwa maana alikaribia kufa kwa ajili ya kazi ya Kristo; alihatarisha maisha yake ili aweze kunipa msaada ambao ninyi msingeweza kunipa.

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 2

Ang Pagpaubos ni Cristo

1Indi bala tungod nga ara na kamo kay Cristo nagabakod kamo? Indi bala malipayon kamo tungod nga nahibaluan ninyo nga ginahigugma kamo ni Cristo? Kag indi bala may maayo kamo nga relasyon sa Espiritu Santo, kag malulo na kamo kag maluluy-on sa isa kag isa? Gani nagapangabay ako sa inyo: para mangin bug-os gid ang akon kalipay maghigugmaanay kamo kag maghiliusa. Kabay pa nga mag-isa ang inyo mga hunahuna kag katuyuan. Indi kamo maghimo sang bisan ano tungod sa kadalok ukon sa pagkamatinaas-taason. Kundi magpaubos kamo kag hunahunaon ninyo nga mas maayo pa ang iban sang sa inyo. Indi lang ang inyo kaayuhan ang inyo hunahunaon kundi ang kaayuhan man sang iban. Hupti ninyo ini nga panghunahuna nga iya man ni Cristo Jesus:

Bisan ang kinaiya sang Dios ara sa iya, wala niya ginpaminsar ang iya pagkatupong sa Dios nga mangin kabangdanan sang pagpamintaha.
Kundi ginpakanubo niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsuksok sang kinaiya sang isa ka ulipon.
Nagpakatawo siya nga pareho sang mga tawo.
Sang nangin tawo na siya, ginpaubos niya ang iya kaugalingon paagi sa pagtuman sa Dios hasta sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus.
Tungod sini ginbayaw siya sang Dios kag ginhatagan sing awtoridad nga labaw sa tanan nga awtoridad.[a]
10 Agod nga ang tanan nga sa langit kag sa duta, pati ang sa idalom sang duta, magluhod kag magsimba sa iya.
11 Kag ang tanan magkilala[b] nga si Jesu-Cristo amo ang Ginoo, kag ini magahatag sang kadayawan sa Dios nga Amay.

Magsiga Kita sa Kalibutan Pareho sang mga Suga

12 Mga hinigugma ko, sang ara pa ako dira sa inyo matinumanon gid kamo sa akon. Labi na gid subong nga wala na ako dira, panikasugi ninyo nga igakabuhi ang kaluwasan nga nabaton ninyo,[c] kag himua ninyo ini nga may pagtahod kag kahadlok sa Dios. 13 Kay ang Dios amo ang nagahatag sa aton sang handom kag ikasarang sa paghimo sang iya kabubut-on.

14 Kon ano ang inyo ginahimo, himua ninyo nga wala sing pagkumod ukon pagbinaisay, 15 agod mangin matinlo kamo kag wala sing kasawayan nga mga anak sang Dios sa sini nga henerasyon nga ang mga tawo malain kag makasasala. Dapat ang inyo halimbawa pareho sang mga suga nga nagasanag sa ila, 16 kay ginasugid ninyo sa ila ang pulong sang Dios nga nagahatag sang kabuhi. Kag kon himuon ninyo ini, may ipabugal ako sa pagbalik ni Cristo tungod nga may pulos gid ang akon pagpangabudlay dira sa inyo.

17 Ang inyo pagtuo pareho sang halad nga ginahalad sa Dios. Kag kon kinahanglan gid nga ang akon dugo iula ko[d] para sa inyo mga halad, malipay ako. Kag indi lang ako ang malipay kundi kamo man. 18 Gani magkalipay man kamo. Magkalipay kita tungod sining akon pribilehiyo nga mag-antos para sa inyo.

Si Timoteo kag si Epafroditus

19 Nagasalig ako kay Ginoong Jesus nga sa indi madugay mapakadto ko dira sa inyo si Timoteo, agod malipay man ako kon masugiran niya ako parte sa inyo kahimtangan. 20 Siya gid lang ang akon nahibaluan nga nagadumdom gid pareho sa akon para sa inyo kaayuhan. 21 Ang iban iya, ang ila gid lang kaugalingon nga kaayuhan ang ila ginapanumdom kag indi ang kay Jesu-Cristo. 22 Pero nahibaluan ninyo kon paano ginpakita ni Timoteo ang iya maayo nga pamatasan. Daw anak ko gid siya sa iya pagbulig sa akon sa pagwali sang Maayong Balita. 23 Nagalaom ako nga mapakadto ko siya dira sa inyo sa gilayon kon mahibaluan ko na ang resulta sang akon kaso. 24 Kag nagasalig gid ako sa Ginoo nga ako mismo makakadto man dira sa inyo sa indi madugay.

25 Nahunahuna ko nga kinahanglan pabalikon ko dira ang aton utod nga si Epafroditus nga inyo ginsugo diri agod magbulig sa akon. Kaupod ko siya sa pagpangabudlay kag pagpangapin sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. 26 Papaulion ko siya dira tungod nga ginahidlaw na siya sa inyo nga tanan, kag indi na gid siya mapahamtang diri tungod nga nabatian ninyo nga nagmasakit siya. 27 Nagmasakit siya matuod kag diutayan lang mapatay. Pero ginkaluoyan siya sang Dios kag ako amo man, kay gin-ayo niya siya kag ginhilway niya ako sa puwerte nga kasubo. 28 Gani gusto ko na gid nga pabalikon siya dira, agod nga kon makita ninyo siya liwat magakalipay kamo, kag indi na ako magsagi palibog. 29 Kag batuna ninyo siya nga may kalipay bilang utod sa Ginoo. Ang mga tawo nga pareho sa iya dapat padunggan. 30 Kay diutayan lang siya mapatay tungod sa iya pag-alagad kay Cristo. Nabutang ang iya kabuhi sa peligro agod lamang mabuligan niya ako bilang salili[e] ninyo.

Footnotes

  1. 2:9 awtoridad… awtoridad: sa literal, ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan.
  2. 2:11 magkilala: ukon, magpahayag.
  3. 2:12 igakabuhi ang kaluwasan nga nabaton ninyo: ukon, mabaton ninyo ang kabug-usan sang inyo kaluwasan.
  4. 2:17 ang akon dugo iula ko: buot silingon, ihalad ko ang akon kabuhi.
  5. 2:30 salili: sa English, representative.