Neno: Bibilia Takatifu

Luka 23

1Wote waliokuwepo katika Baraza wakasimama, wakampeleka Yesu kwa Pilato. Wakafungua mashtaka yao kwa kusema: “Tumem wona huyu mtu akipotosha taifa letu. Yeye anawaambia watu wasi lipe kodi kwa Kaisari na kujiita kuwa yeye ni Kristo, mfalme.” Basi Pilato akamwuliza Yesu, “Wewe ndiye mfalme wa Wayahudi?” Yesu akamjibu, “Ni kama ulivyosema.” Pilato akawaambia maku hani wakuu na watu wote waliokuwapo, “Sioni sababu ya kutosha kumshtaki huyu mtu!” Lakini wao wakakazana kusema, “Anawa chochea watu kwa mafundisho yake katika Yudea yote. Alianzia huko

Yesu Apelekwa Kwa Herode

Pilato aliposikia hayo akauliza, ‘Huyu mtu ni Mgalilaya?” Alipofahamu kwamba Yesu alitoka katika mkoa unaotawaliwa na Herode, akampeleka kwa Herode ambaye wakati huo alikuwa Yerus alemu. Herode alifurahi sana kumwona Yesu. Alikuwa amesikia habari zake na kwa muda mrefu akatamani sana kumwona; na pia alitegemea kumwona Yesu akifanya mwujiza. Kwa hiyo akamwuliza Yesu maswali mengi, lakini yeye hakumjibu neno. 10 Wakati huo, makuhani wakuu na walimu wa sheria walikuwepo wakitoa mashtaka yao kwa nguvu sana. 11 Herode na maaskari wake wakamkashifu Yesu na kumzomea. Wakamvika vazi la kifahari, wakamrudisha kwa Pilato. 12 Siku hiyo, Herode na Pilato, ambao kabla ya hapo walikuwa maadui, wakawa marafiki.

Yesu Ahukumiwa Kifo

13 Pilato akawaita makuhani wakuu, viongozi na watu 14 aka waambia, “Mmemleta huyu mtu kwangu mkamshtaki kuwa anataka kuwa potosha watu. Nimemhoji mbele yenu, na sikuona kuwa ana hatia kutokana na mashtaka mliyoleta. 15 Hata Herode hakumwona na kosa lo lote; ndio sababu amemrudisha kwetu. Kama mnavyoona, mtu huyu hakufanya jambo lo lote linalostahili adhabu ya kifo. 16 Kwa hiyo nitaamuru apigwe viboko, kisha nimwachilie.” [ 17 Kwa kawaida, kila sikukuu ya Pasaka ilimlazimu Pilato kuwafungulia mfungwa mmoja].

18 Watu wote wakapiga kelele kwa pamoja, “ Auawe huyo! Tufungulie Baraba!” 19 Baraba alikuwa amefungwa gerezani kwa kuhusika katika fujo na mauaji yaliyotokea mjini. 20 Pilato ali taka sana kumwachilia Yesu kwa hiyo akasema nao tena. 21 Lakini wao wakazidi kupiga kelele, “Msulubishe! Msulubishe!” 22 Kwa mara ya tatu Pilato akasema nao tena, “Amefanya kosa gani huyu mtu? Sioni sababu yo yote ya kutosha kumhukumu adhabu ya kifo. Kwa hiyo nitaamuru apigwe viboko kisha nimwachilie .”

23 Lakini watu wakazidi kupiga kelele kwa nguvu na kusisi tiza kwamba Yesu asulubiwe. Hatimaye, kelele zao zikashinda. 24 Pilato akaamua kutoa hukumu waliyoitaka. 25 Akamwachia huru yule mtu aliyekuwa amefungwa gerezani kwa kuhusika katika fujo na mauaji yaliyotokea mjini; akamkabidhi Yesu mikononi mwao, wamfa nyie watakavyo. Yesu Asulubiwa Msalabani

26 Na walipokuwa wakienda naye, wakamkamata mtu mmoja ait waye Simoni wa Kirene aliyekuwa anatoka mashambani. Wakambebesha msalaba, wakamlazimisha atembee nyuma ya Yesu. 27 Umati mkubwa wa watu wakamfuata Yesu ikiwa ni pamoja na wanawake waliokuwa wakimlilia na kuomboleza. 28 Lakini Yesu akawageukia, akawaam bia, “Enyi akina mama wa Yerusalemu, msinililie mimi bali jilil ieni ninyi wenyewe na watoto wenu. 29 Kwa maana wakati utafika ambapo mtasema, ‘Wamebarikiwa akina mama tasa, ambao hawakuzaa na matiti yao hayakunyonyesha.’ 30 Na watu wataiambia milima, ‘Tuangukieni’ na vilima, ‘Tufunikeni’. 31 Kwa maana kama watu wanafanya mambo haya wakati mti ni mbichi, itakuwaje utakapo kauka?”

32 Wahalifu wengine wawili pia walipelekwa wakasulubiwe pamoja na Yesu. 33 Walipofika mahali paitwapo “Fuvu la kichwa,” wakamsulubisha Yesu hapo pamoja na hao wahalifu; mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto.

34 Yesu akasema, “Baba, uwasamehe, kwa maana hawajui wali tendalo!” Wakagawana nguo zake kwa kupiga kura. 35 Watu wakasi mama pale wakimwangalia. Viongozi wa Wayahudi wakamdhihaki wakisema, “Si aliokoa wengine! Ajiokoe mwenyewe basi, kama kweli yeye ndiye Kristo wa Mungu, Mteule wake.” 36 Askari nao wakam wendea, wakamdhihaki. Wakamletea siki anywe, 37 wakamwambia, “Kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jiokoe tuone.”

38 Na maandishi haya yaliwekwa kwenye msalaba juu ya kichwa chake: “HUYU NDIYE MFALME WA WAYAHUDI.” 39 Mmoja kati ya wale wahalifu waliosulubiwa naye akamtu kana, akasema: “Wewe si ndiye Kristo? Jiokoe na utuokoe na sisi.”

40 Yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake, akisema, “Wewe humwogopi hata Mungu! Wote tumehukumiwa adhabu sawa. 41 Adhabu yetu ni ya haki kwa sababu tunaadhibiwa kwa makosa tuliyofanya. Lakini huyu hakufanya kosa lo lote.” 42 Kisha akasema, “Bwana Yesu unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako.” 43 Yesu akam jibu, “Nakuambia kweli, leo hii utakuwa pamoja nami peponi.”

Yesu Afa Msalabani

44 Ilikuwa kama saa sita mchana. Kukawa na giza nchi nzima mpaka saa tisa, 45 kwa maana jua liliacha kutoa nuru. Pazia la Hekalu likapasuka katikati kukawa na vipande viwili. 46 Yesu akapaza sauti akasema, “Baba, mikononi mwako ninaikabidhi roho yangu.” Baada ya kusema haya, akakata roho.

47 Mkuu wa maaskari alipoona yaliyotokea, akamsifu Mungu akasema, “Hakika, mtu huyu alikuwa mwenye haki.” 48 Na watu wote waliokuwa wamekusanyika hapo kushuhudia tukio hilo walipoy aona hayo, walirudi makwao wakijipiga vifua kwa huzuni.

49 Lakini wale wote waliomfahamu, pamoja na wanawake wal iokuwa wamemfuata kutoka Galilaya, walisimama kwa mbali wakiyata zama mambo haya. Yesu Azikwa Kaburini

50 Kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yusufu mwenyeji wa mji wa Arimathaya, ambaye alikuwa anautazamia Ufalme wa Mungu. Yeye ali kuwa mjumbe wa Baraza na pia alikuwa mtu mwema na mwenye kuheshi mika. 51 Lakini yeye hakukubaliana na wajumbe wenzake katika uamuzi wao na kitendo cha kumsulubisha Yesu. 52 Basi, Yusufu alikwenda kwa Pilato akaomba apewe mwili wa Yesu. 53 Akaushusha kutoka msalabani, akauzungushia sanda, akauhifadhi katika kaburi lililochongwa kwenye mwamba. Kaburi hilo lilikuwa halijatumika bado. 54 Siku hiyo ilikuwa Ijumaa, Siku ya Maandalizi, na sabato ilikuwa karibu ianze. 55 Wale wanawake waliokuwa wamefuatana na Yesu kutoka Galilaya wakamfuata Yusufu, wakaliona kaburi na jinsi mwili wa Yesu ulivyolazwa humo. 56 Kisha wakarudi nyumbani wakaandaa marashi na manukato ya kuupaka huo mwili. Lakini waka pumzika siku ya sabato kama ilivyoamriwa.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Lucas 23

Jesustaca Pilatopaj maquipimi churashcacuna

1Chai q'uipa tucuicuna cutin huaicashpa jatarishpami, Jesustaca Pilatopajman pushashpa rircacuna. Paipaj ñaupajpimi Jesustaca, cashna juchachircacuna:

–Cai runaca, ñucanchij llajta runacunata crichishpa, mana allita rurachishpami purin. Paica: ‘Cristo tucushpa, Jatun Mandajmi cani’ nishpami, Cesarman cuna cashca impuestotapish ama cuchun mandan– nircacunami.

Chashna nijpimi Pilatoca, Jesustaca:

–¿Canca judiocunata Jatun Mandajchu cangui?– nijpi, Jesusca:

–Ari, can nishcallatajmi cani– nircami.

Shina nijpi Pilatoca pushaj curacunatapish, chaipi tucui cajcunatapish:

–Cai runapica, ima mana allita rurashcata mana japinichu– nircami.

Chashna nijpipish, tucui chaipi cajcunami caparishpa:

–Galileamanta callarishpa caicamamari, tucui Judea llajtapi causajcunata crichishpa, mana allita rurachishpa purin– nircacuna.

‘Galilea’ nijta Pilato uyashpaca:

–Shinashpaca, ¿cai runaca Galileamantachu?– nishpami tapurca.

Chashna tapujpica:

–Ari, Galileamantami– nijpi, Galileata mandaj Herodespajmanmi cacharca.

Chai punllacunapica, Herodespish Jerusalenllapitajmi carca. Herodesca, paipajman pushajpi Jesusta ricushpaca, achcatami cushicurca. Herodesca, ñaupamanmi Jesús achca milagrocunata ruraj cashcata uyarca. Chaimantami, Pai ima señalta rurajta ricusha nicurca. Herodesca Jesustaca, achcatami caita chaita tapurca. Chashna tapujpipish, Jesusca imata mana nircachu. 10 Pushaj curacunapish, Mandashcata yachachijcunapish chaillapitajmi carca. Paicunaca, Jesustaca caita chaita nishpa, achcatami juchachircacuna. 11 Chai q'uipami Herodespish, paipaj soldadocunapish Jesustaca p'iñashpa pugllarcacuna. Churanatapish, jatun mandajman shinami alli, sumaj churanata churachij tucurcacuna. Chashna rurashpaca, cutinllatajmi Pilatopajman tigrachishpa cacharca. 12 Chai punllami Pilatoca, Herodeshuan alli tucunacurca. Ñaupamanca p'iñanacushcami carca.

13 Paipajman cachajpimi, Pilatoca pushaj curacunatapish, llajtata mandajcunatapish, tucui chaipi cajcunatapish tandachirca. 14 Paicuna tandanacujpimi, Pilatoca cashna nirca:

–Cancunami cai runataca ‘Shujtajcunata crichishpa, mana allita rurachicun’ nishpa pushamushcanguichij. Cai runataca, cancunapaj ñaupajpimi ña tapurcani. Cancuna juchachicushca shina, ima mana allitaca mana japinichu. 15 Cancuna nijpi Herodespajman cachajpi, paipish ima mana allita mana japishcachu. Chaica riquichij, cai runaca huañuchishca canapaj shina ima mana allitaca mana rurashcachu. 16 Paitaca macachishpa cacharishalla– nircami.

17 Pilatoca Pascua punllapica, preźucunamanta shujta cacharij cashcamantami, maijantapish cacharina carca. 18 Ashtahuanpish chai tandanacushca gentecunaca:

–¡Paitaca huañuchilla! ¡Barrabastami cacharichun ninchij!– nishpami caparircacuna.

19 Barrabastaca, chai pueblopi macanacungapaj jatarichishcamantapish, huañuchij cashcamantapishmi carcelpi tiyacurca. 20 Pilatoca, Jesusta cacharisha nishpami cutin tapurca. 21 Cutin tapujpipish, tucuicunami:

–¡Chacatailla, chacatailla!– nishpa, ashtahuan caparircacuna.

22 Chashna caparicujpipish Pilatoca, caihuanca quimsa cutinmi cashna nirca:

–Paita huañuchingapajca, ¿ima mana allitataj rurashcari? Ima mana allita mana japinica. Paitaca, macachishpa cacharishalla– nircami.

23 Chashna nijpipish:

–¡Chacatashpa huañuchilla!– nishpami, ashtahuan caparircacuna.

Pushaj curacunaca, chashna achcata caparishpami, paicuna nishcata rurachircacuna. 24 Pilatoca, paicuna nishcata caźushpami, Jesustaca ‘Huañunami cangui’ nishpa mana cacharirca. 25 Chai pueblopi macanacungapaj jatarichishcamantapish, huañuchishcamantapish preźu tiyacuj runata cacharichun paicuna mañashcatami cacharirca. Ashtahuanpish Jesustaca, paicuna munashcata rurashpami, paicunapaj maquipi churarca.

Jesustaca Golgotapimi chacatashcacuna

26 Jesusta ña chacatanaman pushacushpaca, Cirene pueblomanta Simón shuti shuj runatami chagramanta shamucujta japircacuna. Paimanmi, Jesusta chacatana cruzta apachishpa, Jesuspaj cati pushashpa rircacuna.

27 Achca gentecunapishmi caticurca. Achca huarmicunapish Jesusta llaquishpa, caparirishpa huacashpami caticurcacuna. 28 Jesusca, chai huacacuj huarmicunata tigralla ricushpami cashna nirca:

–Jerusalén huarmicunalla, ama Ñucamanta huacaichijchu. Cancuna quiquinmanta, cancunapaj huahuacunamanta huacaichij. 29 ‘Mana huachaj, mana chichuj, mana chuchuchij huarmicunaca cushicuichij’ nina punllacuna chayamungamari. 30 Chai punllacunapica, huañusha nishpa:

“Urcucuna llapihuaiari, lomacuna pacahuaiari” ningacunami. 31 Verde yurata cashna rurashpaca, chaquishca yuratacarin, ¿imatapishchari rurangacuna?– nircami.

32 Jesusdij chacatashpa huañuchingapajca, huañuchij ishqui runacunatapishmi pushashpa rircacuna. 33 Uma Tullu sirina shuti urcuman ña chayashpami, Jesustaca chaipi chacatarcacuna. Shinallataj huañuchij runacunatami, shujtaca Paipaj alli ladoman, caishujtaca lluqui ladoman chacatarcacuna. 34 Cruzpimi Jesusca:

–Ñuca Yayalla, Ñucata p'iñajcunataca perdonailla. Paicunaca, imata ruracushcata mana yachancunachu– nirca.

Cutin soldadocunaca, Jesuspaj churanataca, suerteta rurashpami chaupinacurcacuna. 35 Tucui chaipi cajcunami, Jesustaca chaparacurcacuna. Mandajcunapish asishpami, cashna nircacuna:

–Paica, shujtajcunataca quishpichijmari carca. Taita Dios cachashca Cristotaj cashpaca, cunan paillataj quishpirichunri– nircacunami.

36 Soldadocunapish Jesustaca pugllashpami, vinagreta ubyachishun nishpa asircacuna. 37 Chashna rurashpaca:

–Judiocunata Jatun Mandaj cashpaca, Canllataj quishpiriari– nircacunami.

38 Jesusta chacatashca uma jahuanijpica griego, latín, hebreo rimaicunapimi: “CAICA JUDIOCUNAPAJ JATUN MANDAJMI” nishpa quillcashcata churarcacuna.

39 Chacatashca shuj huañuchij runaca, Jesustaca:

–Can Cristo cashpaca, Canllatajpish quishpiri, ñucanchijtapish quishpichiari– nishpami c'ami callarirca.

40 Chashna rimacujpimi, caishuj huañuchij runaca cashna nirca:

–Canpish chacatashcallataj huañucushpapish, ¿manachu Diostaca manchangui, imatagari? 41 Ñucanchijca millaita rurashcamantami, cai llaquitaca apacunchij. Ashtahuanpish cai runaca, ima mana allita mana rurashcachu– nircami.

42 Shina nishpa chai runaca, Jesustaca:

–Can mandaj shamushpaca, ñucata yuyaripangui– nircami.

43 Chashna nijpi Jesusca:

–Cunanllatajmi Ñucahuan Paraisopi cangui, chashnatajmi canga– nircami.

Jesusca chaupi chishitami huañushca

44 Ña chaupi punlla shinamantami, chaupi chishicama tucui cai pacha tutayarca. 45 Intipish mana achijyachircachu. Diospaj huasi ucupi jarcachishca jatun linsopish, chaupitami chaquiyajta uriman lliquirirca. 46 Chashna tucushca q'uipami, Jesusca:

–Yayito, Cambaj maquipimi Ñuca espiritutaca mingani– nishpa, sinchita caparirca.

Chashna nishpaca, huañurcallami.

47 Patsaj soldadocunata mandaj chaita ricushpaca, Taita Diosta sumajyachishpa:

–Cai runaca, cashcata ruraj runatajmari cashca– nircami.

48 Tucui chaipi cajcunapish, chai tucuita ricushpaca, mancharishpa, shungupi huajtarishpami tigramurcacuna. 49 Ashtahuanpish Jesuspaj tucui rijsishcacunahuan, Galilea llajtamanta Jesusta catishpa shamuj huarmicunaca, carullamantami chai tucuita ricushpa shayacurcacuna.

Arimatea pueblomanta Josemi Jesusta pambashca

50 Cashcata ruraj, José shuti shuj runami tiyarca. Paica, tandanacushca mandajcunapuramantami carca. 51 Paipish, Taita Dios mandachun shuyacushcamantami, caishuj mandajcuna ima shinalla yuyarinacushpa, Jesusta chashna rurashcahuanpish mana shujlla yuyai carca. 52 Chaimantami Pilatopajman rishpa, Jesuspaj aichata pambangapaj mañarca. 53 Chacatashcamanta uricuchishpaca linsohuan pillushpami, rumi quinripi jutcuchishca ucupi churarca. Chai jutcuca, pita manaraj churashcami carca. 54 Sábado punlla ña callarigrijpimi, Pascuapaj allichina carca.

55 Galilea llajtamanta Jesusta catishpa shamuj huarmicunapish Joseta catishpa rishpami, jutcupi Jesusta ima shina churajtaca ricurcacuna. 56 Chai huarmicunaca ña huasiman tigramushpaca, sumaj mishquiman ashnacujcunatapish, llihuina jambicunatapishmi Jesuspaj cuerpopi churangapaj allichircacuna. Chai q'uipaca, ña sábado punlla callarijpimi, mandashcapi nishca shina samarircacuna.