Neno: Bibilia Takatifu

Luka 23

1Wote waliokuwepo katika Baraza wakasimama, wakampeleka Yesu kwa Pilato. Wakafungua mashtaka yao kwa kusema: “Tumem wona huyu mtu akipotosha taifa letu. Yeye anawaambia watu wasi lipe kodi kwa Kaisari na kujiita kuwa yeye ni Kristo, mfalme.” Basi Pilato akamwuliza Yesu, “Wewe ndiye mfalme wa Wayahudi?” Yesu akamjibu, “Ni kama ulivyosema.” Pilato akawaambia maku hani wakuu na watu wote waliokuwapo, “Sioni sababu ya kutosha kumshtaki huyu mtu!” Lakini wao wakakazana kusema, “Anawa chochea watu kwa mafundisho yake katika Yudea yote. Alianzia huko

Yesu Apelekwa Kwa Herode

Pilato aliposikia hayo akauliza, ‘Huyu mtu ni Mgalilaya?” Alipofahamu kwamba Yesu alitoka katika mkoa unaotawaliwa na Herode, akampeleka kwa Herode ambaye wakati huo alikuwa Yerus alemu. Herode alifurahi sana kumwona Yesu. Alikuwa amesikia habari zake na kwa muda mrefu akatamani sana kumwona; na pia alitegemea kumwona Yesu akifanya mwujiza. Kwa hiyo akamwuliza Yesu maswali mengi, lakini yeye hakumjibu neno. 10 Wakati huo, makuhani wakuu na walimu wa sheria walikuwepo wakitoa mashtaka yao kwa nguvu sana. 11 Herode na maaskari wake wakamkashifu Yesu na kumzomea. Wakamvika vazi la kifahari, wakamrudisha kwa Pilato. 12 Siku hiyo, Herode na Pilato, ambao kabla ya hapo walikuwa maadui, wakawa marafiki.

Yesu Ahukumiwa Kifo

13 Pilato akawaita makuhani wakuu, viongozi na watu 14 aka waambia, “Mmemleta huyu mtu kwangu mkamshtaki kuwa anataka kuwa potosha watu. Nimemhoji mbele yenu, na sikuona kuwa ana hatia kutokana na mashtaka mliyoleta. 15 Hata Herode hakumwona na kosa lo lote; ndio sababu amemrudisha kwetu. Kama mnavyoona, mtu huyu hakufanya jambo lo lote linalostahili adhabu ya kifo. 16 Kwa hiyo nitaamuru apigwe viboko, kisha nimwachilie.” [ 17 Kwa kawaida, kila sikukuu ya Pasaka ilimlazimu Pilato kuwafungulia mfungwa mmoja].

18 Watu wote wakapiga kelele kwa pamoja, “ Auawe huyo! Tufungulie Baraba!” 19 Baraba alikuwa amefungwa gerezani kwa kuhusika katika fujo na mauaji yaliyotokea mjini. 20 Pilato ali taka sana kumwachilia Yesu kwa hiyo akasema nao tena. 21 Lakini wao wakazidi kupiga kelele, “Msulubishe! Msulubishe!” 22 Kwa mara ya tatu Pilato akasema nao tena, “Amefanya kosa gani huyu mtu? Sioni sababu yo yote ya kutosha kumhukumu adhabu ya kifo. Kwa hiyo nitaamuru apigwe viboko kisha nimwachilie .”

23 Lakini watu wakazidi kupiga kelele kwa nguvu na kusisi tiza kwamba Yesu asulubiwe. Hatimaye, kelele zao zikashinda. 24 Pilato akaamua kutoa hukumu waliyoitaka. 25 Akamwachia huru yule mtu aliyekuwa amefungwa gerezani kwa kuhusika katika fujo na mauaji yaliyotokea mjini; akamkabidhi Yesu mikononi mwao, wamfa nyie watakavyo. Yesu Asulubiwa Msalabani

26 Na walipokuwa wakienda naye, wakamkamata mtu mmoja ait waye Simoni wa Kirene aliyekuwa anatoka mashambani. Wakambebesha msalaba, wakamlazimisha atembee nyuma ya Yesu. 27 Umati mkubwa wa watu wakamfuata Yesu ikiwa ni pamoja na wanawake waliokuwa wakimlilia na kuomboleza. 28 Lakini Yesu akawageukia, akawaam bia, “Enyi akina mama wa Yerusalemu, msinililie mimi bali jilil ieni ninyi wenyewe na watoto wenu. 29 Kwa maana wakati utafika ambapo mtasema, ‘Wamebarikiwa akina mama tasa, ambao hawakuzaa na matiti yao hayakunyonyesha.’ 30 Na watu wataiambia milima, ‘Tuangukieni’ na vilima, ‘Tufunikeni’. 31 Kwa maana kama watu wanafanya mambo haya wakati mti ni mbichi, itakuwaje utakapo kauka?”

32 Wahalifu wengine wawili pia walipelekwa wakasulubiwe pamoja na Yesu. 33 Walipofika mahali paitwapo “Fuvu la kichwa,” wakamsulubisha Yesu hapo pamoja na hao wahalifu; mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto.

34 Yesu akasema, “Baba, uwasamehe, kwa maana hawajui wali tendalo!” Wakagawana nguo zake kwa kupiga kura. 35 Watu wakasi mama pale wakimwangalia. Viongozi wa Wayahudi wakamdhihaki wakisema, “Si aliokoa wengine! Ajiokoe mwenyewe basi, kama kweli yeye ndiye Kristo wa Mungu, Mteule wake.” 36 Askari nao wakam wendea, wakamdhihaki. Wakamletea siki anywe, 37 wakamwambia, “Kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jiokoe tuone.”

38 Na maandishi haya yaliwekwa kwenye msalaba juu ya kichwa chake: “HUYU NDIYE MFALME WA WAYAHUDI.” 39 Mmoja kati ya wale wahalifu waliosulubiwa naye akamtu kana, akasema: “Wewe si ndiye Kristo? Jiokoe na utuokoe na sisi.”

40 Yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake, akisema, “Wewe humwogopi hata Mungu! Wote tumehukumiwa adhabu sawa. 41 Adhabu yetu ni ya haki kwa sababu tunaadhibiwa kwa makosa tuliyofanya. Lakini huyu hakufanya kosa lo lote.” 42 Kisha akasema, “Bwana Yesu unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako.” 43 Yesu akam jibu, “Nakuambia kweli, leo hii utakuwa pamoja nami peponi.”

Yesu Afa Msalabani

44 Ilikuwa kama saa sita mchana. Kukawa na giza nchi nzima mpaka saa tisa, 45 kwa maana jua liliacha kutoa nuru. Pazia la Hekalu likapasuka katikati kukawa na vipande viwili. 46 Yesu akapaza sauti akasema, “Baba, mikononi mwako ninaikabidhi roho yangu.” Baada ya kusema haya, akakata roho.

47 Mkuu wa maaskari alipoona yaliyotokea, akamsifu Mungu akasema, “Hakika, mtu huyu alikuwa mwenye haki.” 48 Na watu wote waliokuwa wamekusanyika hapo kushuhudia tukio hilo walipoy aona hayo, walirudi makwao wakijipiga vifua kwa huzuni.

49 Lakini wale wote waliomfahamu, pamoja na wanawake wal iokuwa wamemfuata kutoka Galilaya, walisimama kwa mbali wakiyata zama mambo haya. Yesu Azikwa Kaburini

50 Kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yusufu mwenyeji wa mji wa Arimathaya, ambaye alikuwa anautazamia Ufalme wa Mungu. Yeye ali kuwa mjumbe wa Baraza na pia alikuwa mtu mwema na mwenye kuheshi mika. 51 Lakini yeye hakukubaliana na wajumbe wenzake katika uamuzi wao na kitendo cha kumsulubisha Yesu. 52 Basi, Yusufu alikwenda kwa Pilato akaomba apewe mwili wa Yesu. 53 Akaushusha kutoka msalabani, akauzungushia sanda, akauhifadhi katika kaburi lililochongwa kwenye mwamba. Kaburi hilo lilikuwa halijatumika bado. 54 Siku hiyo ilikuwa Ijumaa, Siku ya Maandalizi, na sabato ilikuwa karibu ianze. 55 Wale wanawake waliokuwa wamefuatana na Yesu kutoka Galilaya wakamfuata Yusufu, wakaliona kaburi na jinsi mwili wa Yesu ulivyolazwa humo. 56 Kisha wakarudi nyumbani wakaandaa marashi na manukato ya kuupaka huo mwili. Lakini waka pumzika siku ya sabato kama ilivyoamriwa.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Лука 23

Иса Масих на допросе у Пилата

1Все встали и повели Ису к Пилату[a]. Там они начали обвинять Его:

– Мы установили, что Этот Человек совращает наш народ. Он запрещает платить дань императору[b] и называет Себя обещанным Масихом, Царём.

Пилат спросил Его:

– Ты Царь иудеев?

– Ты сам так говоришь, – ответил Иса.

Тогда Пилат сказал главным священнослужителям и толпе:

– У меня нет никаких оснований осудить Этого Человека.

Но они настаивали:

– Он Своим учением возмущает народ по всей Иудее, начал в Галилее, а теперь пришёл сюда.

Иса Масих на допросе у Ирода

– Этот Человек – галилеянин? – спросил, услышав это, Пилат. И узнав, что Иса был из области, подвластной Ироду[c], который тоже был в это время в Иерусалиме, он послал Ису к нему. Ирод, увидев Ису, очень обрадовался, потому что уже давно хотел Его увидеть. Он много слышал об Исе и надеялся, что тот совершит для него какое-нибудь чудо. Он задавал Ему много вопросов, но Иса ничего не отвечал. 10 Стоявшие там главные священнослужители и учители Таурата усиленно обвиняли Ису. 11 Ирод же и его солдаты, посмеявшись и поиздевавшись над Исой, надели на Него царское одеяние и отослали обратно к Пилату. 12 В этот день Ирод и Пилат стали друзьями, а прежде они враждовали.

Пилат осуждает Ису Масиха на распятие

13 Пилат, созвав главных священнослужителей, начальников и народ, 14 сказал им:

– Вы привели ко мне Этого Человека и сказали, что Он подстрекает народ. Допросив Его в вашем присутствии, я не нахожу Его виновным в том, в чём вы Его обвиняете. 15 Ирод тоже не нашёл в Нём никакой вины и отослал Его обратно к нам. Как видите, Он не сделал ничего, достойного смерти. 16-17 Поэтому я прикажу бичевать Его, а затем отпущу.[d]

18 Тогда все в один голос закричали:

– Смерть Ему! Отпусти нам Бар-Аббу!

19 (Бар-Абба был заключён в темницу за поднятый в городе мятеж и за убийство.) 20 Пилат же хотел отпустить Ису и ещё раз спросил их. 21 Но они кричали:

– Распни, распни Его!

22 Пилат в третий раз спросил:

– За что? Какое зло сделал Он? Я не нашёл за Ним никакой вины, за которую Он мог бы быть приговорён к смерти. Я прикажу бичевать Его, а затем отпущу!

23 Но они продолжали громко кричать и настаивать, чтобы Иса был распят. В конце концов криками они добились своего. 24 Пилат согласился выполнить их требование. 25 Он освободил, как они и просили, того, кто находился в темнице за бунт и за убийство, а Ису отдал на их волю.

Ису Масиха ведут на распятие

26 Когда Ису повели на распятие, конвоиры схватили некоего Шимона из Кирены, шедшего с поля, взвалили на него крест и заставили нести его за Исой. 27 Среди множества людей, шедших за Исой, были и женщины, которые били себя в грудь и рыдали о Нём. 28 Иса повернулся к ним и сказал:

– Дочери Иерусалима, не плачьте обо Мне, плачьте лучше о себе и о своих детях. 29 Наступает такое время, когда будут говорить: «Благословенны бесплодные, нерожавшие и не кормившие грудью!» 30 Тогда

«люди скажут горам: „Падите на нас!“
    и холмам: „Покройте нас!“»[e].

31 Ведь если с Праведником так поступают, то что же будет с грешниками?[f]

Казнь Исы Масиха

32 С Исой вели на казнь и двух преступников. 33 Когда они пришли на место, называемое Лобным[g], там распяли и Его, и преступников, одного по правую, а другого по левую сторону от Него.

34 Иса говорил:

– Отец, прости им, ведь они не знают, что делают.

Солдаты разделили между собой одежду Исы, бросив жребий[h].

35 Народ стоял и смотрел. Начальники же смеялись над Ним:

– Спасал других! Пусть теперь спасёт Самого Себя, если Он Избранник Всевышнего – Масих![i]

36 Солдаты тоже насмехались над Ним. Они давали Исе кислое вино[j] 37 и говорили:

– Спаси Себя, если Ты Царь иудеев!

38 А над Исой на кресте была надпись: ЭТО ЦАРЬ ИУДЕЕВ.

39 Один из распятых преступников оскорблял Его, говоря:

– Разве Ты не обещанный Масих? Спаси Себя и нас!

40 Другой же унимал его и говорил:

– Побойся Всевышнего! Ведь ты приговорён к тому же. 41 Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а Этот Человек не сделал ничего плохого.

42 И он сказал:

– Иса, вспомни меня, когда вернёшься как Царь.

43 – Говорю тебе истину: сегодня ты будешь со Мной в раю, – ответил ему Иса.

Смерть Исы Масиха

44 Было около полудня, и по всей земле стало темно, и это продолжалось до трёх часов дня. 45 Солнце померкло, и завеса в храме разорвалась на две части.[k] 46 Иса громко крикнул:

– Отец, в Твои руки Я отдаю Мой дух![l]

Сказав это, Он испустил дух. 47 Когда римский офицер всё это увидел, он прославил Всевышнего и сказал:

– Этот Человек действительно был праведником!

48 И все люди, собравшиеся посмотреть на казнь, увидев, что произошло, возвращались по домам, ударяя себя в грудь. 49 Но все, кто знал Ису, включая и женщин, которые шли за Ним из Галилеи, стояли в отдалении, наблюдая за происходящим.

Погребение Исы Масиха

50 Там был добрый и праведный человек, которого звали Юсуф. Будучи членом Совета, 51 он, однако, не был согласен с решением и делом иудейских вождей. Юсуф был уроженцем города Аримафеи в Иудее и ожидал прихода Царства Всевышнего. 52 Этот человек пошёл к Пилату и попросил тело Исы. 53 Он снял тело, обернул его в льняное полотно и положил в высеченную в скале могильную пещеру, где ещё никого до этого не хоронили. 54 Это была пятница – день приготовления к иудейской субботе, которая уже наступала.[m] 55 За Юсуфом пошли женщины, пришедшие с Исой из Галилеи, они видели могильную пещеру и то, как тело Исы было положено в неё. 56 Вернувшись, они приготовили душистые мази и масла. Субботу они провели в покое, согласно повелению Таурата.

Footnotes

 1. 23:1 Понтий Пилат был римским наместником в Иудее с 26 по 36 гг.
 2. 23:2 Обвинители Исы Масиха не гнушались даже откровенной ложью. Они обвиняли Ису в том, что Он якобы призывал не платить императору налоги, в то время как Иса говорил как раз обратное (см. 20:22-25).
 3. 23:7 Это Ирод Антипа (см. сноску на 3:1).
 4. 23:16-17 Некоторые рукописи включают стих 17: «Потому что на праздник Освобождения он должен был отпустить одного из заключённых». Ср. Мат. 27:15; Мк. 15:6.
 5. 23:30 Ос. 10:8; см. также Отк. 6:16.
 6. 23:31 Букв.: «Ведь если с зеленеющим деревом так поступают, то что же будет с сухим». В этом контексте сравнение Исы с зелёным деревом, вероятно, говорит о Его праведности, а символ сухого дерева – о духовном состоянии грешных людей (ср. Езек. 20:45–21:7).
 7. 23:33 Букв.: «череп». Этот холм имел такое название, по всей вероятности, из-за своей формы, напоминавшей человеческий череп.
 8. 23:34 См. Заб. 21:19.
 9. 23:35 См. Заб. 21:7-9.
 10. 23:36 См. Заб. 68:22.
 11. 23:45 Это была внутренняя завеса храма, которая отделяла «Святое» от «Святого Святых» (см. Исх. 26:31-35). Описанное событие символизирует открывшийся нам, благодаря жертве Исы, свободный доступ в присутствие Всевышнего (см. Евр. 10:19-22).
 12. 23:46 См. Заб. 30:6.
 13. 23:54 Суббота, религиозный день отдыха, когда иудеям запрещалось выполнять какую-либо работу, начиналась уже в пятницу с закатом солнца. Это и было причиной спешных похорон Исы.