Slovo na cestu

Zjevení 7:1-17

Označení a záchrana vyvolených (144 000 slouží Bohu)

1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř světových stran a bránili všem zhoubným vichrům, aby nezuřily na zemi, na moři ani v lesích. 2Tu se na východě objevil ještě jiný anděl a v ruce držel Boží pečetidlo. Volal na ty čtyři anděly, kteří mohli zadržet nebo rozpoutat všeobecnou zkázu: 3„Neškoďte zemi, moři ani lesům, dokud neoznačíme na čelech všechny, kdo slouží Bohu!“ 4A byl oznámen počet těch označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů Izraele, to je po dvanácti tisících z každého z dvanácti kmenů:

5-8Juda,

Rúben,

Gád,

Ašer,

Neftalí,

Manases,

Šimeón,

Lévi,

Isachar,

Zabulón,

Josef a Benjamín.

Velký zástup

9Pak jsem spatřil nesčíslné zástupy lidí všech národů, ras, kmenů i jazyků. Stáli před Božím trůnem a před Beránkem oblečeni do bílých oděvů, s palmovými listy v rukou 10a hlasitě volali:

„Sláva našemu zachránci,

Bohu Králi a Beránkovi!“

11Také všichni andělé byli shromážděni kolem trůnu, kolem starců a čtyř bytostí. Poklekli a slavili Boha:

12„Ano.

Chvála,

sláva a čest našemu Bohu!

Dík jemu,

moudrému,

silnému a mocnému na věky.

Amen!“

13Jeden z těch čtyřiadvaceti starců se mne zeptal: „Víš, kdo jsou ti lidé v bílých oděvech a odkud přicházejí?“ 14Odpověděl jsem: „Nevím, pane, pověz mi to.“ Řekl: „To jsou ti, kteří prošli velikým utrpením pro víru. Očistili se od každé poskvrny hříchu Kristovou krví.

15Teď stojí před Božím trůnem

a slouží Bohu bez překážek dnem i nocí.

On je bude chránit,

16nebudou trpět hladem ani žízní,

slunce ani jiný žár jim už neublíží.

17Beránek je povede,

nasytí a napojí z pramenů životodárné vody

a Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“

Akuapem Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 7:1-17

Onyankopɔn Asomfo Kann

1Eyi akyi no, mihuu abɔfo baanan sɛ wogyinagyina asase ntwea anan no so a wɔretwe mframanan a ɛwɔ asase so no, sɛnea ɛbɛyɛ a mframa biara remmɔ wɔ asase ne po so ne baabiara. 2Na mihuu ɔbɔfo foforo a ofi apuei reba a okura Onyankopɔn a ɔte ase no nsɔwano. Ɔteɛɛ mu frɛɛ abɔfo baanan no a na Onyankopɔn ama wɔn tumi sɛ wɔnsɛe asase ne po no. 3Ɔbɔfo no kae se, “Monnsɛe asase ne po anaa nnua kosi sɛ yɛde nsɔwano bɛhyɛ Onyankopɔn asomfo no agyirae.” 4Na wɔkyerɛɛ me wɔn a wɔde Onyankopɔn nsɔwano hyɛɛ wɔn agyirae wɔ wɔn moma so no dodow. Wɔn nyinaa dodow yɛ mpem ɔha aduanan anan a, wɔn nyinaa fi Israel mmusuakuw no mu.

5Yuda abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Ruben abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Gad abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

6Aser abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Naftali abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Manase abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

7Simeon abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Lewi abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Isakar abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

8Sebulon abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Yosef abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Benyamin abusuakuw mu nnipa a wɔsɔw wɔn ano si mpem dumien (12,000).

Nnipakuw

9Eyi akyi no, mihuu nnipakuw a obiara ntumi nkan wɔn dodow. Wofifi aman ne mmusuakuw ne nkurɔfo ne kasa nyinaa mu a wogyinagyina ahengua no ne Oguamma no anim a wɔhyehyɛ ntade fitafitaa, kurakura berɛw. 10Wɔteɛɛ mu se,

“Yɛn nkwagye fi yɛn Nyankopɔn

a ɔte ahengua no so

ne Oguamma no.”

11Na abɔfo no atwa ahengua no ne mpanyimfo no ne ateasefo baanan no ho ahyia. Afei wobutubutuw ahengua no anim, som Onyankopɔn 12kae se,

“Amen!

Nhyira ne anuonyam

ne nyansa ne aseda ne nidi

ne tumi ne ahoɔden

yɛ Onyankopɔn de daa daa!

Amen!”

13Mpanyimfo no mu baako bisaa me se, “Ɛhefo na wɔhyehyɛ ntade fitafitaa yi, na wofi he?”

14Mibuae se, “Minnim, owura. Na wo na wunim.”

Ɔka kyerɛɛ me se, “Eyinom ne wɔn a wɔafi ɔtaa mu. Wɔde Oguamma no mogya ahoro wɔn ntade ama ayɛ fitaa. 15Na ɛno nti na,

“wogyinagyina Onyankopɔn ahengua anim

a wɔresom awia ne anadwo wɔ ne hyiadan mu yi.

Nea ɔbɛtena ahengua no so no

bɛbɔ wɔn ho ban.

16Osukɔm renne wɔn bio;

ɔkɔm renne wɔn bio.

Owia anaa ɔhyew biara renka wɔn bio.

17Efisɛ Oguamma no a ɔwɔ ahengua no mfimfini no

bɛyɛ wɔn guanhwɛfo

de wɔn akɔ nkwa asuti ho.

Na Onyankopɔn bɛpepa wɔn aniwa mu nisu nyinaa.”