Zjevení 3 – Czech Living New Testament SNC

Czech Living New Testament

Zjevení 3:1-22

Do Sard: Vraťte se k počáteční horlivosti

1Představiteli sardského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, kdo dává plnost Ducha Božího a kdo opatruje ty hvězdy sedmi sborů. Znám vaše činy: vypadáte jako živá církev, ale jste už téměř mrtví. 2Probuďte se a vstaňte vy, ve kterých zbylo trochu života!

3Mnohý váš skutek před Bohem neobstojí. Vraťte se ke svým počátkům, kdy jste všechno brali opravdově. Vezměte mne vážně, čiňte pokání! Jestliže se neprobudíte, překvapím vás jako zloděj spáče.

4Někteří z vás přece zůstali ryzí. Ti si zaslouží, aby mne provázeli v bílém oděvu, 5protože vítězům obléknu běloskvoucí šat své bezúhonnosti. Jejich jména nevyškrtnu z Knihy života, ale přiznám se k nim před svým Otcem a před jeho anděly. 6Slyšte, to vám říká Bůh.

Do Filadelfie: Vaše věrnost a poslušnost budou odměněny

7Představiteli filadelfského sboru napiš:

Hovoří k vám Svatý a Pravdivý, který má klíč od Božího království. Komu on je otevře, tomu nikdo nezabrání vejít, a před kým on zavře, ten nevejde.

8Znám vaše činy. Otevřel jsem před vámi dveře, které nikdo nemůže zavřít. Není vás mnoho, ale zachováváte mé slovo a nezapíráte mé jméno. 9Některé z té satanovy bandy, která se neprávem prohlašuje za dědice Božích zaslíbení, přivedu k tomu, aby pokorně přijali vaši zvěst. Poznají totiž, že vás miluji.

10Protože jste zachovali mé slovo a vytrvali, zachovám vás i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. 11Přijdu brzo. Držte pevně, čemu jste uvěřili, aby vás nikdo nepřipravil o věnec vítězů. 12Toho, kdo zvítězí, postavím jako nepohnutelný sloup do Božího chrámu. Ponese jméno Boha, Krista a nového města – nebeského Jeruzaléma. 13Slyšte, to vám říká Bůh.

Do Laodiceje: Odvraťte se od své odporné lhostejnosti

14Představiteli laodicejského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, který má jméno Amen – pravý a věrný svědek, původce a vládce všeho.

15Znám vaše činy a to, že nejste ani studení ani vřelí. Kéž byste byli to nebo ono, 16ale vy jste odporně vlažní, a tak vás vyplivnu z úst. 17Říkáte: „Jsme bohatí, přičinili jsme se a nikoho nepotřebujeme.“ A nevíte, že ve skutečnosti jste ubozí, politováníhodní chudáci a nazí slepci. 18Jenom u mne můžete získat ryzí zlato víry, které vás skutečně obohatí, a bílé roucho bezúhonnosti, které je s to zakrýt hanbu vašeho hříchu. Nabízím vám také Ducha svatého – léčivou mast na oči, abyste prohlédli.

19Ty, které miluji, napomínám a trestám. Pohněte se konečně a čiňte pokání! 20Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet jako s přítelem. 21Já jsem Vítěz a sedím na trůnu po boku svého Otce. Toho, kdo zvítězí, učiním svým spoluvládcem. 22Slyšte, to vám říká Bůh.