Slovo na cestu

Zjevení 22:1-21

Navždy v Boží přítomnosti

1Ještě mi ukázal řeku života, čistou jako křišťál. Vyvěrala z trůnu Boha a Beránka a protékala na náměstí toho města. 2Po obou jejích březích rostl strom života nesoucí dvanáct druhů ovoce, na každý měsíc jeden. A listy toho stromu sloužily všem ke zdraví. 3Tam nebude vůbec nic škodlivého. Vládě Boha a Beránka se všichni ochotně podřídí. 4Budou ho vidět tváří v tvář a na čele ponesou jeho jméno. 5Už se tam nikdy nesetmí, takže nebudou rozsvěcet lampy ani čekat na východ slunce. Bůh bude jejich stálé světlo a s ním budou kralovat na věky věků.

Zaslíbení Ježíšova návratu

6Anděl mi řekl: „Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Pán Bůh, který dával svého Ducha prorokům, mě poslal, abych oznámil jeho služebníkům, co se zanedlouho stane.

7Vzkazuje vám: Pozor, přijdu náhle! Dobře dělá, kdo bere vážně proroctví této knihy.“

8Když jsem to všechno já, Jan, slyšel a viděl, padl jsem před svým průvodcem na kolena. 9On mi však řekl: „Nech toho, vždyť jsem jen spoluslužebník tvůj i tvých bratří, proroků a těch, kdo budou dbát slov této knihy. Před Bohem klekej!“ 10Pak dodal: „Nic z toho nezatajuj, ale zveřejni to. Doba těch událostí se nezadržitelně blíží. 11Kdo činíš bezpráví, pokračuj, kdo máš rád špínu, válej se v ní. Kdo jsi však přijal Kristovu bezúhonnost, jednej podle toho, kdo zápasíš o čistý život, nepolevuj!

12Čekejte, přijdu už brzo a odplatím každému podle jeho činů. 13Já jsem první i poslední, začátek i konec. 14Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá věčný život a brány nebeského města, 15venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci, šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoliv přednost před Bohem a libují si v podvodech.

16Já, Ježíš, jsem pověřil svého posla, aby tuto zvěst vyřídil církvi. Já, potomek velkého krále Davida, Jitřenka nového svítání.“

Boží nabídka – uchop život!

17Duch i církev volají: „Přijď!“

A všichni, kdo je slyší, ať se připojí svým: „Přijď!“

Kdo žízníš, pojď sem a čerpej zdarma vodu života.

18Upozorňuji každého čtenáře této knihy; kdo k ní něco přidá, dostane přidáno Božích ran tady popsaných. 19Kdo z ní něco ubere, tomu Bůh odepře přístup ke stromu života i do svatého města, o kterých jste tu četli. 20Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví:

„Jistě, přijdu brzy.“

Ano, přijď, Pane Ježíši!

21Vám všem, milí čtenáři, platí dosud nabídka Kristovy milosti!

New Russian Translation

Откровение 22:1-21

Река жизни

1Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Бога и Ягненка 2посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни. Оно плодоносит двенадцать раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов22:2 См. Иез. 47:12; Ср. Быт. 2:9-10.. 3И там уже больше не будет ничего проклятого22:3 См. Быт. 3:14-19; Зах. 14:11.. В городе будет находиться трон Бога и Ягненка, и Его слуги будут служить Ему. 4Они будут видеть Его лицо22:4 Ср. Исх. 33:20., и на лбу у них будет написано Его имя. 5Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними. И они будут царствовать во веки веков22:5 См. Дан. 7:18, 27..

6Ангел сказал мне:

– Это верные и истинные слова. Господь Бог, вдохновляющий дух пророков, послал Своего ангела, чтобы показать Своим слугам то, что должно произойти вскоре.

Пришествие Иисуса

7– Вот, Я скоро приду! Блажен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке.

8Я, Иоанн, все это слышал и видел. И услышав и увидев все это, я пал к ногам ангела, показывающего мне все это, чтобы поклониться ему.

9Но он сказал мне:

– Не делай этого! Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу!

10Потом он сказал мне:

– Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке22:10 Ср. Дан. 12:4., потому что время уже близко. 11Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято22:11 См. Дан. 12:10; 2 Тим. 3:13..

12– Вот, Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. 13Я – Альфа и Омега, Первый и Последний22:13 См. Ис. 44:6; 48:12. Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог., Начало и Конец. 14Блаженны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15А снаружи останутся псы22:15 Псы – Писание часто называет псами тех, кто делает неугодное в глазах Бога (см. Втор. 23:17-18; Пс. 21:17; Флп. 3:2)., колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду.

16Я, Иисус, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для церквей. Я – Корень22:16 Или: «росток». и Потомок Давида, Я – яркая Утренняя Звезда22:16 См. Чис. 24:17; Ис. 11:1, 10..

17Дух и невеста говорят:

– Приди!

И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет:

– Приди!

Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берет воду жизни даром!22:17 См. Ис. 55:1; Ин. 7:37.

18И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Бог добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. 19И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Бог отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке22:18-19 См. Втор. 4:2; 12:32; Прит. 30:6..

20Свидетельствующий об этом говорит:

– Да, Я скоро приду!

Аминь! Приди, Господь Иисус!

21Пусть благодать Господа Иисуса будет со всеми22:21 В ряде древних рукописей: «со всеми святыми»..

Аминь.