Slovo na cestu

Zjevení 22:1-21

Navždy v Boží přítomnosti

1Ještě mi ukázal řeku života, čistou jako křišťál. Vyvěrala z trůnu Boha a Beránka a protékala na náměstí toho města. 2Po obou jejích březích rostl strom života nesoucí dvanáct druhů ovoce, na každý měsíc jeden. A listy toho stromu sloužily všem ke zdraví. 3Tam nebude vůbec nic škodlivého. Vládě Boha a Beránka se všichni ochotně podřídí. 4Budou ho vidět tváří v tvář a na čele ponesou jeho jméno. 5Už se tam nikdy nesetmí, takže nebudou rozsvěcet lampy ani čekat na východ slunce. Bůh bude jejich stálé světlo a s ním budou kralovat na věky věků.

Zaslíbení Ježíšova návratu

6Anděl mi řekl: „Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Pán Bůh, který dával svého Ducha prorokům, mě poslal, abych oznámil jeho služebníkům, co se zanedlouho stane.

7Vzkazuje vám: Pozor, přijdu náhle! Dobře dělá, kdo bere vážně proroctví této knihy.“

8Když jsem to všechno já, Jan, slyšel a viděl, padl jsem před svým průvodcem na kolena. 9On mi však řekl: „Nech toho, vždyť jsem jen spoluslužebník tvůj i tvých bratří, proroků a těch, kdo budou dbát slov této knihy. Před Bohem klekej!“ 10Pak dodal: „Nic z toho nezatajuj, ale zveřejni to. Doba těch událostí se nezadržitelně blíží. 11Kdo činíš bezpráví, pokračuj, kdo máš rád špínu, válej se v ní. Kdo jsi však přijal Kristovu bezúhonnost, jednej podle toho, kdo zápasíš o čistý život, nepolevuj!

12Čekejte, přijdu už brzo a odplatím každému podle jeho činů. 13Já jsem první i poslední, začátek i konec. 14Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá věčný život a brány nebeského města, 15venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci, šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoliv přednost před Bohem a libují si v podvodech.

16Já, Ježíš, jsem pověřil svého posla, aby tuto zvěst vyřídil církvi. Já, potomek velkého krále Davida, Jitřenka nového svítání.“

Boží nabídka – uchop život!

17Duch i církev volají: „Přijď!“

A všichni, kdo je slyší, ať se připojí svým: „Přijď!“

Kdo žízníš, pojď sem a čerpej zdarma vodu života.

18Upozorňuji každého čtenáře této knihy; kdo k ní něco přidá, dostane přidáno Božích ran tady popsaných. 19Kdo z ní něco ubere, tomu Bůh odepře přístup ke stromu života i do svatého města, o kterých jste tu četli. 20Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví:

„Jistě, přijdu brzy.“

Ano, přijď, Pane Ježíši!

21Vám všem, milí čtenáři, platí dosud nabídka Kristovy milosti!

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 22:1-21

Causaita cuj jatun yacutami ricuchishca

1Chai qʼuipaca angelca, causaita cuj chuyajlla jatun yacutami ricuchirca. Chai yacuca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinamantami, cristal shina chuyajlla yacu llujshicurca. 2Chai yacuca, pueblopaj jatun calletami callpacurca. Chai jatun yacu ishqui lado uripica huatapi chunga ishqui cutin pʼucuj, causaita cuj yurami tiyarca. Chai yuraca, quillantami mushuj granota pʼucurca. Pʼangacunapish, tucui llajtacunapi causajcunata alliyachij jambimi carca. 3Chaipica, juchamanta Dios mana alli nishca canaca, ña mana tiyangachu. Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinacunami chaipi canga. Paicunata servijcunallami, Paita servingacuna. 4Paitaca, ñahui ñahuimi ricungacuna. Paipaj shutitapish, paicunapaj frentepimi charingacuna. 5Chaipica, tutaca mana tiyangachu. Mandaj Taita Dios paicunata achijyachicunga. Chaimantami achijyachij lamparapish, achijyachij intipish ña mana imapaj tiyanga. Paicunaca, huiñai huiñaitami mandangacuna.

6Chai qʼuipami angelca, cashna nirca: «Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi. Cai huillashcacunaca ñallami pajtanga. Chaimantami Diosca, Pai ima nishcata huillajcunataca, huillana yuyaita cushpa, huillachun cachashca. Chaitami Paita servijcunaman ricuchichun, Paipaj angelta cacharca.»

Jesucristoca ñallami shamunga

7«‘¡Riqui, ñallami shamusha! Imalla tucuna cashcata cai libropi quillcashcata caźujca, achcata cushicungami’ ninmi» nircami.

8Juanmi, ñuca quiquintaj caicunataca uyarcani, ricurcani. Chashna uyashca, ricushca qʼuipaca, ñucaman ricuchij angelta adorasha nishpami, paipaj ñaupajpi pambacama cumurircani. 9Ashtahuanpish paica: «¡Riqui, ama chashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Dios ima nishcata huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, cai libropi quillcashcata caźucujcuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai!» nircami.

10Cashnapishmi nirca: «Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcataca, ama pacangui. Caicunaca, ñallami pajtanga. 11Imatapish mana ruranata rurajca, chaita ashtahuan ruracuchunlla, millaita rurajpish ashtahuan millaita ruracuchunlla. Shinallataj cashcata rurajpish, chaita ashtahuan ruracuchunlla, Diospajlla cajpish ashtahuan Diospajlla causacuchunlla.»

12«Riqui, ñallami shamusha. Tucuicunapajmi imallata rurashcamantaca, japina cashcata cungapaj apashpa shamusha. 13Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpish, Puntapish, Tucuripishmi cani.

14Causaita cuj yuramanta micungapajpish, pueblo pungucunata yaicungapajpish tajshashca churanahuan puricujcunaca, cushicuichij. 15Ashtahuanpish allcu shinacuna, brujiajcuna, huainayajcuna, huañuchijcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, llullashpa cushicujcunaca, tucuicunami canllapi saquiringacuna.

16Ñuca, Jesustajmi crij tandanacushcacunaman caicunata huillachunca, ñuca angelta cacharcani. Ñucaca, Davidpaj sapimi cani. Paimanta miramushca huahua huahuami cani. Ñucaca, tutamanta pacarimujpi achijlla llujshij Luźeromi cani» nircami.

17Diospaj Espiritupish, Malta Ovejapaj huarmipish: «¡Shamui!» ninmi. Maijan caita uyajpish: «¡Shamui!» nichij. Pipish yacunaihuan cashpaca, shamuichijlla, causaita cuj yacumantaca imata mana cushpa, japishpa ubyaichijlla.

18Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcacunata uyajcunataca, cashnami nini: Maijanpish cai huillashcacunata mirachijpica, Taita Diosca cai libropi Pai quillcachishca llaquicunallatatajmi apachinga. 19Cai Libropica, Dios imallata rurana tucushcata quillcachishca Shimicunami tiyacun. Caimanta ima shimicunata anchuchijtaca Diosca, causanaman rina libromantapish, causaita cuj yuramantapish, Diospaj pueblomantapish anchuchingami. Chaicunamantami cai libropica quillcashca tiyacun.

20Tucui caicunata Huillajca: «Ari, ñallamari shamucuni» ninmi.

Chashna cachun. ¡Ari, shamuilla, Apunchij Jesús!

21Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.