Slovo na cestu

Zjevení 17:1-18

Nevěstka a šarlatová šelma: Poslední spiknutí proti Kristu a jeho lidu

1Jeden ze sedmi andělů, kteří vylili sedm číší hněvu, vyzval: „Pojď, ukáži ti soud nad tou nevěstkou, která vládne nad mnohými vodami, 2se kterou se spouštěli vládcové země a obyvatelé se opíjeli vínem její nemravnosti.“ 3Anděl mě přenesl v duchu na poušť a tam jsem uviděl tu ženu. 4Seděla na šarlatově zbarvené šelmě se sedmi hlavami, desíti rohy a mající mnoho jmen, jimiž se rouhala proti Bohu. Žena sama byla oděna jako královna do purpuru a šarlatu, nazdobena šperky ze zlata, drahokamů a perel. Pozvedala bujně zlatou číši plnou neřesti. 5Na čele měla napsáno jinotajné jméno

„Velké město Babylón –

matka modloslužebnic

a všech ohavností země“.

6S úžasem a hrůzou jsem poznal, že je opilá krví věřících a mučedníků pro Ježíše. 7Anděl mi řekl: „Proč se hrozíš? Odhalím ti tajemství té ženy i toho zvířete, sedmihlavého a desetirohého, které ji nese.

8Ta šelma už řádila, byla přemožena, ale ještě jednou smí vyjít ven z propasti, aby ukázala svou sílu, dříve než zahyne navždy. Obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v Knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla, není a zase nakrátko bude. 9Moudrý, snaž se pochopit: Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena trůní. 10Znamenají však také sedm králů. Pět z nich již padlo, šestý právě kraluje, sedmý král má teprve přijít, avšak jeho vláda potrvá jen krátce. 11Šelma sama je osmý panovník, který již vládl a jde s jistotou do záhuby.

12Deset rohů je deset králů, kteří se ještě neujali vlády. Ti převezmou moc na krátký čas spolu se šelmou. 13Vytvoří navzájem i s ní mocné spojenectví 14a vytáhnou do boje proti Beránkovi. Beránek však nad nimi zvítězí, protože on je Pán pánů a Král králů. Jeho povolaní, vyvolení a věrní jsou mu po boku.“

15Dále mi anděl řekl: „Vody, na kterých trůní ta nevěstka, to jsou davy lidí, rasy, národy a kmeny. 16Šelma a těch deset králů se však nakonec obrátí i proti samé nevěstce. Strhají s ní šaty, budou jíst její maso a spálí ji. Stanou se tak nástrojem Božího hněvu. 17To jim Bůh vnukl, aby se spřáhli a s nevěstkou spojili, dokud se neuskuteční Boží záměry. 18A ta žena, to je velkoměsto, v němž se soustřeďuje světovláda.“

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 17:1-18

Huainayaj huarmimi manchanana animalpi tiyarishcata

1Chai qʼuipaca, canchis copacunata charicuj canchis angelcunamanta shuj shamushpami, ñucataca cashna nirca: «Chai achca yacucuna jahuapi tiyacuj, huainayaj huarmita ima shina llaquichina tucushcata shamui ricuchisha. 2Chai huarmihuanca, cai pacha jatun mandajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapishmi huainayashpa causarcacuna. Tucuicunami chai huarmihuan vinota ubyashpa, machashpa huainayarcacuna» nircami.

3Chai qʼuipaca ñucataca, Diospaj Espiritumi shitashca pambaman pusharca. Chaipica, canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca manchanana animalpi tiyarishca huarmitami ricurcani. Chai animalca, tucui paipaj aichapimi, Taita Diosta cʼamij shuticunata charirca. 4Chai huarmica, moradota, amsa pucata churashcami carca. Shinallataj sumaj rumicunahuanpish, perlas-huanpish, curihuanpish sumajta allichirishcami carca. Maquipica, curi copatami achcacunahuan huainayashca millanayaj mapacunahuan jundata charicurca. 5Chai huarmica, paipaj frentepica:

jatun babilonia,

cai pachapi huainayajcunatapish,

millananacunata rurajcunatapish huachaj mama

nishca quillcatami charirca. Chaica pi mana entendi tucuipaj shutimi. 6Chai huarmitaca, Diospajlla cajcunapaj yahuarhuanpish, Jesusmanta huillajcunapaj yahuarhuanpish machashcatami ricurcani.

Chaita ricushpaca, achcatami mancharircani. 7Chashna mancharijpimi chai angelca, ñucataca cashna nirca: «¿Ima nishpataj chashna mancharingui? Can ricushca huarmimantapish, paita aparishca canchis umacunayuj, chunga gachucunayuj manchanana animalmantapish, pi mana yachashcataca cunanmari canman huillagrini. 8Can ña ricushca manchanana animalca causarcami, cunanca ña illanmi. Chashna cashpapish chai animalca, jatun llaquipi chingarinaman ringapajllami, jatun jutcumanta ñalla llujshimugrin. Ñaupaman causaj cashca cunanca ña illaj, cutin shamuna caj chai animalta cai pachapi causajcuna ricushpaca, achcatami mancharingacuna. Chaicunaca, cai pachata rurashcamantapachami, paicunapaj shuticunataca, causanaman rinapaj libropi mana quillcashcacuna.

9¡Caitaca, alli yachaillahuanmi ima cashcatapish yachai tucun! Chai canchis umacunaca, canchis urcucunami. Chai urcucuna jahuapimi, chai huarmica tiyacun. 10Shinallataj chai canchis umacunapish, canchis jatun mandajcunami. Chai canchis mandajcunamanta pichcaca, ñami urmarca. Shujca, cunanmi mandacun, caishujca manaraj shamushcachu. Pai shamushpaca, mana unicama mandangachu. 11Ñaupaman causaj, cunan ña illaj manchanana animalhuanmi, mandajcunaca pusaj tucunga. Chai canchis mandajcunallahuantajmi, paica jatun llaquipi chingarinaman ringa.

12Can ricushca chunga gachucunaca, mandanata manaraj chasquij chunga jatun mandajcunami. Chashna cashpapish paicunaca, manchanana animaldijmi, shuj horascamalla jatun mandajcuna shinallataj mandanataca chasquinga. 13Paicunaca, tucuicuna shujlla yuyai tucushpami, tucuita ruranatapish, mandanatapish, chai manchanana animalman cunga. 14Chai jatun mandajcunaca, Malta Ovejahuanmi macanacunga. Chai macanacuipica Malta Ovejami, jatun amocunapajpish Jatun Amo, jatun mandajcunatapish Jatun Mandaj cashcamanta, paicunataca mishanga. Paihuan cajcunapish, Dios agllashpa cayashcacunami, Paita alli caźujcunami» nircami.

15Chai angelca, cashnapish nircarajmi: «Chai juchallishpa causaj huarmi tiyacun jatun cucha yacuca pueblocunami, achca gentecunami, llajtacunami, chʼican chʼican rimaita rimajcunami. 16Can ricushca chai manchanana animalpaj chunga gachucunaca, huainayaj huarmitaca pʼiñashpami sapalla lluchullata, shitashpa saquingacuna. Paipaj aichataca micushpami, ninapi rupachingacuna. 17Taita Diosllatajmi paicunapaj shungupica, tucuicuna shuj yuyailla tucushpa, chai manchanana animalman mandanata cuna yuyaita churarca. Taita Diosca, Pai huillashca Shimicuna pajtangacamami, mandanata paiman cuchun saquirca. 18Can ricushca huarmica, cai pacha jatun mandajcunata mandacuj jatun pueblomi» nircami.