Slovo na cestu

Zjevení 17:1-18

Nevěstka a šarlatová šelma: Poslední spiknutí proti Kristu a jeho lidu

1Jeden ze sedmi andělů, kteří vylili sedm číší hněvu, vyzval: „Pojď, ukáži ti soud nad tou nevěstkou, která vládne nad mnohými vodami, 2se kterou se spouštěli vládcové země a obyvatelé se opíjeli vínem její nemravnosti.“ 3Anděl mě přenesl v duchu na poušť a tam jsem uviděl tu ženu. 4Seděla na šarlatově zbarvené šelmě se sedmi hlavami, desíti rohy a mající mnoho jmen, jimiž se rouhala proti Bohu. Žena sama byla oděna jako královna do purpuru a šarlatu, nazdobena šperky ze zlata, drahokamů a perel. Pozvedala bujně zlatou číši plnou neřesti. 5Na čele měla napsáno jinotajné jméno

„Velké město Babylón –

matka modloslužebnic

a všech ohavností země“.

6S úžasem a hrůzou jsem poznal, že je opilá krví věřících a mučedníků pro Ježíše. 7Anděl mi řekl: „Proč se hrozíš? Odhalím ti tajemství té ženy i toho zvířete, sedmihlavého a desetirohého, které ji nese.

8Ta šelma už řádila, byla přemožena, ale ještě jednou smí vyjít ven z propasti, aby ukázala svou sílu, dříve než zahyne navždy. Obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v Knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla, není a zase nakrátko bude. 9Moudrý, snaž se pochopit: Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena trůní. 10Znamenají však také sedm králů. Pět z nich již padlo, šestý právě kraluje, sedmý král má teprve přijít, avšak jeho vláda potrvá jen krátce. 11Šelma sama je osmý panovník, který již vládl a jde s jistotou do záhuby.

12Deset rohů je deset králů, kteří se ještě neujali vlády. Ti převezmou moc na krátký čas spolu se šelmou. 13Vytvoří navzájem i s ní mocné spojenectví 14a vytáhnou do boje proti Beránkovi. Beránek však nad nimi zvítězí, protože on je Pán pánů a Král králů. Jeho povolaní, vyvolení a věrní jsou mu po boku.“

15Dále mi anděl řekl: „Vody, na kterých trůní ta nevěstka, to jsou davy lidí, rasy, národy a kmeny. 16Šelma a těch deset králů se však nakonec obrátí i proti samé nevěstce. Strhají s ní šaty, budou jíst její maso a spálí ji. Stanou se tak nástrojem Božího hněvu. 17To jim Bůh vnukl, aby se spřáhli a s nevěstkou spojili, dokud se neuskuteční Boží záměry. 18A ta žena, to je velkoměsto, v němž se soustřeďuje světovláda.“

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 17:1-18

Den prostituerte kvinnen

1En av de sju englene som hadde tømt ut plagene, kom nå fram og snakket til meg. Han sa: ”Kom, jeg vil vise deg dommen som skal ramme den prostituerte kvinnen, den store byen som ligger ved de mange vann. 2Makthaverne i alle land har ligget med henne. Innbyggerne på jorden har ruset seg som av vin med hennes seksuelle løssluppenhet.17:2 Se Jeremia 51:7.

3I synet som Guds Ånd lot meg se, ble jeg av engelen ført ut i ørkenen.17:3 På gresk: Engelen førte meg i ånden ut i ørkenen. Der fikk jeg se en kvinne som satt på et lysende rødt udyr17:3 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10.. Udyret var tatovert med navn som spottet Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. 4Kvinnen bar klær av mørkerøde og lysende rødt17:4 På gresk: purpur og skarlagensrødt. Fargene var symboler for makt og luksus. tøy, og hun hadde vakre smykker av gull, edelsteiner og perler. I hånden holdt hun et beger av gull som var fylt av snuskete og skitten styggedom fra hennes seksuelle løssluppenhet. 5På pannen hennes sto det skrevet et navn som hadde en hemmelig formel:

”Babylon den store,

alle prostituerte

og styggedommens mor i verden.”

6Jeg så at kvinnen også var ruset. Hun hadde drukket seg full på blodet fra dem som tilhører Gud, fra dem som er blitt martyrer fordi de hadde spredd budskapet om Jesus. Jeg stirret på henne med vantro forskrekkelse.

7”Hvorfor er du så forskrekket?” spurte engelen. ”Jeg vil fortelle deg hvem hun er og hvem udyret som hun rir på er, det som har sju hoder og ti horn. 8Udyret som du fikk se, har eksistert, men er ikke mer, det skal på nytt komme opp av den bunnløse avgrunnen for så å gå under. En stor del av innbyggerne på jorden vil bli dypt sjokkert når de ser at udyret, det som har eksistert men ikke er mer, og som på nytt kommer tilbake. De eneste som ikke blir forskrekket, er de som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, og derfor har sine navn skrevet i livets bok17:8 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29., slik som Gud hadde bestemt allerede før verden ble skapt.

9I dette blir det krevd både visdom og forstand. De sju hodene representerer sju høyder som kvinnen sitter på. Samtidig er de sju makthavere. 10Fem av disse makthaverne har allerede falt, den sjette regjerer nå og den sjuende skal komme. Hans regjeringstid skal bli kort. 11Udyret som har eksistert, men ikke er mer, det er den åttende makthaver. Han er også en av de sju og skal gå under.

12De ti hornene du så på udyret, er ti makthavere som ennå ikke har begynt å regjere. De skal en kort periode regjere sammen med udyret. 13Alle ti vil bli enige om å overdra makten og myndigheten til udyret. 14Sammen med udyret vil de kjempe mot Lammet. Lammet, og alle som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre Lammet og trofast holde seg til ham, de skal beseire alle disse makthaverne. Lammet er alle herrenes Herre og alle kongenes konge.”

15Så sa engelen til meg: ”De vassdragene som du så, der den prostituerte bor, er et bilde på land, individer, folk og språk. 16Udyret og de ti hornene som du så, skal hate den prostituerte, ta eiendelene og klærne, spise kjøttet hennes og brenne henne opp i ilden. 17Dette er helt i tråd med Guds plan, for det er han som får de ti kongene til å overdra makten til udyret, helt til Guds forutsigelse har gått i oppfyllelse. 18Kvinnen som du så i synet, hun er den store byen som regjerer over makthaverne i alle land på jorden.”