Zjevení 15 – Slovo na cestu SNC

Slovo na cestu

Zjevení 15:1-8

Píseň vítězů

1-2Ještě jiné mocné a podivuhodné úkazy jsem uviděl na nebi. Přede mnou se rozprostíralo křišťálově průzračné jezero, jiskřící jako oheň. U něho se shromáždili všichni ti, kdo zůstali věrni Bohu a zvítězili nad ďábelskou šelmou, neuctívali její sochu a nedali se označit jejím číslem. 3Nyní dostali od Boha harfy, aby hráli a zpívali píseň vysvoboditele Božího lidu a píseň Spasitele světa Ježíše:

„Velké a podivuhodné jsou tvé činy,

Pane Bože všemohoucí.

Tvoje cesty jsou spravedlivé a přímé,

Králi všech národů.

4Kdo by se tě, Pane, nebál

a kdo by neuctíval tvoje jméno?

Vždyť ty jediný jsi Svatý.

Všechny národy přijdu a skloní se před tebou,

všichni poznají, že tvoje soudy jsou spravedlivé.“

5Potom jsem viděl: Otevřela se svatyně nebeského chrámu 6a vyšlo z ní sedm andělů – vykonavatelů sedmi posledních pohrom, kterými se dovrší spravedlivý Boží hněv. Ti andělé měli zářivě čistá kněžská roucha a byli přepásáni zlatými šerpami. 7-8Jedna ze čtyř bytostí od Božího trůnu jim předala sedm zlatých číší naplněných hněvem od Boha, živého od věků na věky.