Slovo na cestu

Zjevení 1:1-20

Úvodní slovo

1V této knize je zapsáno, co Bůh svěřil Ježíši Kristu o budoucích událostech a co Ježíš odhalil svému služebníku Janovi prostřednictvím anděla. 2Jan dosvědčuje, že to všechno viděl a zachytil jako Boží slovo sdělené Ježíšem Kristem. 3A tak, jestliže čteš nebo posloucháš toto proroctví, uděláš dobře, když se podle něho zařídíš; začne se totiž plnit už brzo.

Pozdravy a chvály

4Já, Jan, chci nejprve pozdravit adresáty, sedm křesťanských sborů v Malé Asii: Přeji vám potěšení a pokoj od Boha, který je, který byl a který přijde; od Ducha svatého, který zastupuje před Božím trůnem každý váš sbor; 5od Ježíše Krista, který za všemi následujícími slovy věrně stojí. Ten, který jako první vstal z mrtvých a je vládcem všech pozemských panovníků, ten nás miluje a prolil svou krev, aby odčinil naše provinění. 6Tak nás povýšil na spoluvládce svého království a kněze Boha Otce; jemu patří veškerá sláva a moc až na věky. Amen.

7On přijde a ujme se vlády nad celou zemí,

takže ho všichni uvidí a zděsí se, dokonce i ti,

kteří ho zabili.

Tak to bude.

8Tento Pán říká: „Já jsem začátek i konec – žiji, žil jsem od prvopočátku a bude mi patřit i závěr dějin, protože mám všechnu moc.“

Vidění Ježíše Krista

9Já, váš bratr Jan, spolu s vámi pronásledovaný a s vámi očekávající Kristovo království, byl jsem vyhnán na ostrov Patmos, protože jsem hlásal Boží slovo a svědčil o Ježíši Kristu. 10A zde jsem byl v duchu přenesen do událostí posledního dění.

Zezadu na mne volal hlas, zvučný jako polnice: 11„Co uvidíš a uslyšíš, zapiš do knihy a pošli to sedmi sborům v Malé Asii – do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sard, Filadelfie a Laodiceje.“

12Otočil jsem se za tím hlasem a uviděl jsem sedm zlatých svícnů. 13Mezi nimi stála postava podobná Ježíši Kristu, oblečená do dlouhého pláště, sepnutého přes prsa zlatou šerpou. 14Jeho obličej svítil jako polední slunce a vlasy jako sněhobílá vlna. Oči mu zářily jako oheň 15a také jeho nohy žhnuly jako rozpálená mosaz. Jeho hlas hřměl jako mořský příboj. 16V pravé ruce držel sedm hvězd a v ústech měl ostře nabroušený meč.

Kristus a církev patří k sobě

17Když jsem ho uviděl, ulekl jsem se a padl před ním na zem. Ale on na mne položil ruku a řekl mi: „Neboj se! To jsem já, První i Poslední. 18Jsem živ; i když jsem zemřel, teď žiji na věčné věky. Mám klíče od smrti i hrobu. 19Zapiš všechno, co vidíš a co ti ještě ukáži. 20Abys dobře rozuměl tomu, co vidíš: Sedm svícnů je sedm sborů; sedm hvězd jsou ti, kteří za ně přede mnou nesou odpovědnost a jsou pod mou ochranou.“

New Russian Translation

Откровение 1:1-20

Приветствие семи церквам

1Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать Своим слугам, что должно вскоре произойти. Он сообщил это откровение через Своего ангела Своему слуге Иоанну, 2и сейчас Иоанн как свидетель рассказывает обо всем, что он видел, – это слово Божье и свидетельство Иисуса Христа1:2 Это выражение включает в себя два понятия: это свидетельство от Иисуса, и свидетельство о Нем..

3Блажен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

4От Иоанна.

Семи церквам в провинции Азия1:4 Азия – здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции)..

Благодать и мир вам от Того, Кто есть, Кто был и Кто придет, и от семи духов, находящихся у Его трона, 5и от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего1:5 Слово, использованное в тексте оригинала, включает в себя много значений. Оно говорит о том, что Иисус был первым среди воскресших, указывает на Его главенствующее положение среди них, а также говорит о том, что Он и является источником воскресения. среди воскресших из мертвых, и властелина царей земли.

Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас царством и священниками Своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот, Он придет с облаками1:7 См. Дан. 7:13.,

и увидит Его всякое око,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним1:7 См. Зах. 12:10, 12-14; Ин. 19:34..

Да, аминь!

8Я – Альфа и Омега1:8 Альфа и Омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12)., – говорит Господь Бог, – Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет, Вседержитель!

Видение Иоанна на острове Патмос

9Я, Иоанн, – ваш брат и соучастник в страдании, в царстве и терпении в Иисусе.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос1:9 Патмос – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции., за слово Божье и за свидетельство об Иисусе, 10я был в духе в день Господень и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11Голос сказал мне:

– Запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли это семи церквам: в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, «как бы Сын Человеческий»1:13 Здесь говорится об Иисусе; выражение «как бы Сын Человеческий» перекликается с видением пророка Даниила, который увидел превознесенного Царя, Чье Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иисус называл Себя Сыном Человеческим, см., напр., Мат. 8:20, Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Даниила, т. е. Мессия.. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь1:14 См. Дан. 7:9.; 15ноги Его – как отполированная бронза1:15 См. Дан. 10:6; Иез. 1:7., раскаленная в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод1:15 См. Иез. 43:2.. 16Он держал в правой руке семь звезд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12..

17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мертвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – Первый и Последний1:17 Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в ст. 2:8., 18Я жив! Я был мертв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!

19– Напиши обо всем, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет потом. 20Тайна семи звезд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звезд – это ангелы1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «ангелы», и как «вестники», то существует несколько толкований: 1) вестниками здесь названы руководители церквей; 2) представители церквей, которые повезли послания Иисуса, записанные Иоанном, в свои церкви; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Бога и отдельными церквами; и др. семи церквей, а семь светильников – это сами семь церквей.