Slovo na cestu

Zjevení Janovo 15

Píseň vítězů

11-2 Ještě jiné mocné a podivuhodné úkazy jsem uviděl na nebi. Přede mnou se rozprostíralo křišťálově průzračné jezero, jiskřící jako oheň. U něho se shromáždili všichni ti, kdo zůstali věrni Bohu a zvítězili nad ďábelskou šelmou, neuctívali její sochu a nedali se označit jejím číslem. Nyní dostali od Boha harfy, aby hráli a zpívali píseň vysvoboditele Božího lidu a píseň Spasitele světa Ježíše:

„Velké a podivuhodné jsou tvé činy,
    Pane Bože všemohoucí.
Tvoje cesty jsou spravedlivé a přímé,
    Králi všech národů.
Kdo by se tě, Pane, nebál
    a kdo by neuctíval tvoje jméno?
Vždyť ty jediný jsi Svatý.
    Všechny národy přijdu a skloní se před tebou,
všichni poznají, že tvoje soudy jsou spravedlivé.“

Potom jsem viděl: Otevřela se svatyně nebeského chrámu a vyšlo z ní sedm andělů – vykonavatelů sedmi posledních pohrom, kterými se dovrší spravedlivý Boží hněv. Ti andělé měli zářivě čistá kněžská roucha a byli přepásáni zlatými šerpami. 7-8 Jedna ze čtyř bytostí od Božího trůnu jim předala sedm zlatých číší naplněných hněvem od Boha, živého od věků na věky.