Slovo na cestu

Titovi 1:1-16

Za pravdivým evangeliem musí stát věrohodní lidé

1Milý Tite, můj duchovní synu, jsem poslán hlásat víru těm, které si Bůh vyvolil, učit je poznávat Boží pravdy, které proměňují život. 2Kdo je přijme, získá nehynoucí život, 3slíbený od Boha již před dávnými věky. Nyní Bůh svůj slib Kristovým prostřednictvím potvrdil a po celém světě rozhlašuje zprávu o věčném životě. Z jeho příkazu jsem i já byl pověřen účastí na tomto díle.

4Přeji ti, můj synu, aby tě Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Zachránce, obdařil svým pokojem a milostí.

5Nechal jsem tě na Krétě, abys tam uvedl do pořádku, co jsem já už nestihl, a abys podle mých pokynů ustanovil v každém městě starší. 6Připomínám: musí to být muži bezvadné pověsti, jen jednou ženatí, též jejich děti musí být oddány Ježíši Kristu, své rodiče musí mít v úctě a nepohoršovat svou nezvedeností. 7Církevní představený je přece Boží správce, a proto musí být mužem bezúhonným: ani domýšlivec, ani vztekloun, ani pijan, ani rváč, ani ziskuchtivý. 8Musí být pohostinný, dobrosrdečný, rozvážný, nestranný, zbožný a zdrženlivý. 9Jeho život musí být v dokonalém souladu s vírou, kterou hlásá, aby měl právo nabádat k zdravému učení a umlčovat odpůrce.

Falešní křesťané znevažují Kristovo učení

10Je totiž spousta těch, kteří tvrdohlavě překrucují pravdu, hlavně mezi bývalými židy. 11Těm je třeba zavřít ústa. Do mnoha rodin vnesli zmatek, a to jen proto, aby mohli lovit v kalných vodách. 12Konečně sám jeden z nich, považovaný dokonce za proroka, charakterizoval své krajany takto: „Kréťané jsou lháři, dobytek a břicha lenivá.“ 13Opravdu výstižné! Buď na ně co nejpřísnější, aby konečně dostali rozum a přišli ke správné víře. 14Vždyť ty židovské báje a vymyšlené předpisy zatemňují pravdu.

15Kdo má čisté srdce, tomu se všechno jeví dobré a čisté. Ale kdo je uvnitř zlý a bezbožný, nachází totéž i kolem sebe, protože se na svět dívá brýlemi svého vlastního špinavého nitra. 16Takové osoby prohlašují, že znají Boha, ale způsob jejich jednání je usvědčuje ze lži. Jsou protivní, zpupní a neschopní dobrého skutku.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 1:1-16

1Ñucaca, Taita Diosta servij Pablomi cani. Jesucristomi huillagrichun mingahuarca. Taita Diosta crij, Pai agllashcacunaman, Diosta yuyarina shinataj yuyarinata yachachichunmi, ñucataca agllarca. 2Cashcatataj huillaj Taita Diosca, tucuipaj ñaupami, ‘Huiñai causaita cushami’ nishca. Ñucanchijca, chai causaita chasquina yuyaillami shuyacunchij. 3Chaitaca, cunan punllacuna huillachingapajmi charicushca. Chai ña pajtajpimi, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosca, huillachun ñucata mandarca.

4Ñucami, can Titoman quillcani. Canca, ñuca shinallataj crij cashcamanta, ñuca huahua shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, ñucanchijta Quishpichij Apu Jesucristopish jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cuchun.

Titotaca Cretapi crijcunata allichichunmi mandashca

5Cantaca Cretapica, crijcunapurapi imalla allichicushcata, allichishpa catichunmi saquimurcani. Tandanacushca crijcuna tiyan chai tucui pueblocunapimi, ñuca mandashca shinallataj, cunaj yuyajcunata agllashpa churana cangui. 6Ima juchachipajta mana ruraj, shuj huarmiyujlla, crij huahuacunayujta agllangui. Paipaj huahuacunapish ama ‘Maipish cachun purij, mana caźujcuna’ nishpa juchachishca cachun. 7Crijcunata ricujca, Taita Dios mingashcatami Paipaj maquipi charicun. Chaimanta paica, ima juchachipajta mana ruraj, alli causaj, mana jatun tucuj, mana pʼiñarij, mana machaj, mana pihuanpish pʼiñanacuj, mana ima mana allita rurashpa cullquij cachun. 8Huasiman pi chayajpipish alli chasquij, imatapish allita ruraj, alli yuyaiyuj, cashcata ruraj, Diospajlla causaj, tucui millaimanta jarcarij cachun. 9Diosmanta allita yachashcatapish, ima shina yachachishca shinataj huaquichichun. Pai alli yachashpami, Diospaj Shimita ‘Mana chashnachu’ nijcunatapish cashcatataj huillashpa, paicuna pandarishcata ricuchishpa upallachinga.

10Mana caźusha nijcunaca, ñamari achcacuna tiyan. Ashtahuanca, charishca aicha punta carata pʼitichishcacunapuramantami chashnacuna jatarishca. Paicunaca, yanga imatapish rimashpami, umashpa purincuna. 11Chashnacunataca upallachinatajmi. Paicunaca, cullquita japingaraicullami, manapish yachachina cashcata yachachishpa, tauca huasi familiacunata urmachishcacuna.

12Paicunapaj shuj huillajllatajmi, paicunamantaca cashna nishca: «Cai Creta llajta runacunaca, llullapi rijsishcacunami, millai animalcuna shinami, qʼuillacunami, micushpalla sirijcunami» nishcami. 13Chaitaca allillatatajmi nishca. Chaimanta paicunataca, Jesusta alli crijcuna cachun, paicunataca sinchita rimai nini. 14Chashna rimajpica, judiocunapaj parlocunatapish, cashcatataj yachachishcata saquijcunapaj parlocunatapish, ña mana chasquingacunapishchari.

15Chuya shungucunapajca, imapish chuyallatajmi. Ashtahuanpish mapa shungucunapaj, mana crijcunapajca tucui imapish mapallatajmi. Paicunapaj yuyaimanta callarishpa, ucu shungucama mapallatajmi. 16‘Taita Diostaca rijsinchijmi’ nincunami. Chashna nijpipish, paicuna imalla rurashcacunata ricujpica, manapish Diosta rijsijcuna cashcatami ricuchincuna. Millananacuna, mana caźujcuna, ima allitaca mana rurai tucujcunami.