Slovo na cestu

Skutky 1:1-26

Lukáš pokračuje ve své zprávě

1Milý Teofile, také tuto druhou knihu věnuji tobě. V té první jsem se snažil zachytit vše, co Ježíš dělal a učil od počátku 2-3až do svého odchodu k Bohu. Tehdy dal také poslední pokyny o Duchu svatém úzkému kruhu svých učedníků. V období čtyřiceti dnů od své smrti a zmrtvýchvstání se s nimi setkával, dokázal jim, že je opravdu živ, a pověděl jim, že se vrátí, aby uskutečnil Boží záměr se světem. 4Když byli ještě pospolu, řekl jim, aby po jeho odchodu neopouštěli Jeruzalém, ale čekali tam, až Bůh vyplní svůj slib. 5Vysvětlil jim: „Jan křtil vodou, ale vás Bůh v nejbližších dnech pokřtí svým svatým Duchem.“

6Učedníci se ho také otázali: „Pane, teď už konečně vezmeš do ruky vládu nad Izraelem?“ 7Odpověděl: „Není vaše starost, kdy to bude! Nechte to na Bohu, který jedná podle svých rozhodnutí. 8Teď dostanete Ducha svatého a s ním zvláštní sílu k tomu, abyste se stali mými vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, v Samařsku a po celém světě.“ 9Potom byl před jejich očima zdvižen vzhůru a zakryt oblakem. 10Když se upřeně dívali za ním, objevili se vedle nich dva muži v bílém 11a oslovili je: „Galilejci, co tu tak stojíte a díváte se do oblak? Ježíš od vás odešel do nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem.“

Ježíšovo přání: vydat o něm svědectví

12To se stalo na Olivové hoře, jen asi čtvrt hodiny cesty od Jeruzaléma. 13Vrátili se do města, kde v horní místnosti domu bydleli společně Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub – syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda – syn Jakubův. 14Ti všichni se jednomyslně a vytrvale modlívali a s nimi ještě některé ženy, Ježíšova matka Marie a Ježíšovi bratři.

Matěj je zvolen, aby nahradil Jidáše

15Na jednom shromáždění, kde se sešlo asi sto dvacet Ježíšových následovníků, vystoupil Petr a řekl: 16-17„Bratři, Jidáš byl jeden z nás, dvanácti apoštolů. Dostal stejné pověření jako my, a přece se propůjčil k tomu, že přivedl na Ježíše stráž, aby ho zatkla. Pak se sám zprovodil ze světa tak hrozným způsobem, že mu až vyhřezly vnitřnosti. 18-19Za jeho zrádcovskou odměnu byl koupen pozemek, kterému dnes jeruzalémští obyvatelé říkají ‚Hakeldama‘ – Krvavé pole. Tak se naplnila předpověď Bible. To Duch svatý vložil Davidovi do úst slova o Jidášovi, 20která jsou zaznamenána v Žalmech: ‚ať zpustne jeho dům, ať v něm nikdo nebydlí,‘ a jinde: ‚…jeho pověření ať převezme jiný.‘ 21Je tedy nutné nahradit Jidáše. Vyberme muže, který s námi následoval Pána Ježíše po celou dobu od chvíle, 22kdy ho pokřtil Jan, a byl s ním až do jeho odchodu do nebe. Takový ať se spolu s námi stane jedním ze svědků Ježíšova zmrtvýchvstání.“

23Vybrali dva takové: Josefa Barsabáše, kterému se říkalo Justus, a Matěje. 24Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce každého člověka. Ukaž, kterého z těchto dvou jsi vybral, 25aby byl tvým apoštolem místo Jidáše, který zradil.“ 26Dali jim vytáhnout los, a ten označil Matěje. Tak se tedy připojil k jedenácti apoštolům.

New Russian Translation

Деяния 1:1-26

Вознесение Иисуса на небеса

1В моем первом повествовании, Феофил, я написал обо всем, что Иисус делал и чему Он учил от начала 2до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им апостолам, Он вознесся на небеса. 3После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение сорока дней и говорил о Божьем Царстве. 4Однажды, обедая вместе с ними1:4 Или: «Однажды, собрав их»., Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом.

– Это то, о чем вы и слышали от Меня. 5Потому что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом.

6Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Господи, не настало ли время Тебе восстановить царство Израиля?1:6 В те времена Израиль находился под властью римской империи, и народ надеялся, что Христос избавит их от гнета завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Иисус, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путем.

7Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил Своей властью. 8Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли.

9Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11– Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иисус, Который был взят от вас в небеса, придет точно таким же образом, каким вы видели Его возносящимся.

Избрание нового апостола вместо Иуды

(Мат. 10:2-4; Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16)

12После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути1:12 То есть примерно в 1 100 метрах. от Иерусалима. 13Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петр и Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Зилот и Иуда, сын Иакова. 14Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Иисуса Мария1:14 Греч.: «Мариам». и Его братья.

15В те дни Петр встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через Давида об Иуде, который вел тех, кто шел арестовать Иисуса. 17Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18(На деньги, полученные за совершенное им зло, он купил поле1:18 Он купил поле – имеется в виду, что поле было куплено священниками на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7)., но, упав вниз головой1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась веревка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю., он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле, на своем языке1:19 То есть на арамейском языке. Акелдама1:19 На арамейском языке «Хакал Дема»., то есть «Кровавое поле».) 20Ведь в книге Псалмов написано:

«Пусть его жилище будет в запустении,

пусть никто там больше не живет»1:20 См. Пс. 68:26.

и

«Пусть другой займет его положение»1:20 См. Пс. 108:8..

21Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас все то время, когда Господь Иисус был среди нас, 22начиная от крещения Иоанна и до того дня, когда Иисус был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23Предложили двоих: Иосифа, которого еще называют Варсавой или Иустом, и Матфия. 24И помолились:

– Господи, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25на это служение: быть Твоим апостолом вместо Иуды, который ушел, куда ему суждено.

26Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати апостолам.