Slovo na cestu

Skutky 1:1-26

Lukáš pokračuje ve své zprávě

1Milý Teofile, také tuto druhou knihu věnuji tobě. V té první jsem se snažil zachytit vše, co Ježíš dělal a učil od počátku 2-3až do svého odchodu k Bohu. Tehdy dal také poslední pokyny o Duchu svatém úzkému kruhu svých učedníků. V období čtyřiceti dnů od své smrti a zmrtvýchvstání se s nimi setkával, dokázal jim, že je opravdu živ, a pověděl jim, že se vrátí, aby uskutečnil Boží záměr se světem. 4Když byli ještě pospolu, řekl jim, aby po jeho odchodu neopouštěli Jeruzalém, ale čekali tam, až Bůh vyplní svůj slib. 5Vysvětlil jim: „Jan křtil vodou, ale vás Bůh v nejbližších dnech pokřtí svým svatým Duchem.“

6Učedníci se ho také otázali: „Pane, teď už konečně vezmeš do ruky vládu nad Izraelem?“ 7Odpověděl: „Není vaše starost, kdy to bude! Nechte to na Bohu, který jedná podle svých rozhodnutí. 8Teď dostanete Ducha svatého a s ním zvláštní sílu k tomu, abyste se stali mými vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, v Samařsku a po celém světě.“ 9Potom byl před jejich očima zdvižen vzhůru a zakryt oblakem. 10Když se upřeně dívali za ním, objevili se vedle nich dva muži v bílém 11a oslovili je: „Galilejci, co tu tak stojíte a díváte se do oblak? Ježíš od vás odešel do nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem.“

Ježíšovo přání: vydat o něm svědectví

12To se stalo na Olivové hoře, jen asi čtvrt hodiny cesty od Jeruzaléma. 13Vrátili se do města, kde v horní místnosti domu bydleli společně Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub – syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda – syn Jakubův. 14Ti všichni se jednomyslně a vytrvale modlívali a s nimi ještě některé ženy, Ježíšova matka Marie a Ježíšovi bratři.

Matěj je zvolen, aby nahradil Jidáše

15Na jednom shromáždění, kde se sešlo asi sto dvacet Ježíšových následovníků, vystoupil Petr a řekl: 16-17„Bratři, Jidáš byl jeden z nás, dvanácti apoštolů. Dostal stejné pověření jako my, a přece se propůjčil k tomu, že přivedl na Ježíše stráž, aby ho zatkla. Pak se sám zprovodil ze světa tak hrozným způsobem, že mu až vyhřezly vnitřnosti. 18-19Za jeho zrádcovskou odměnu byl koupen pozemek, kterému dnes jeruzalémští obyvatelé říkají ‚Hakeldama‘ – Krvavé pole. Tak se naplnila předpověď Bible. To Duch svatý vložil Davidovi do úst slova o Jidášovi, 20která jsou zaznamenána v Žalmech: ‚ať zpustne jeho dům, ať v něm nikdo nebydlí,‘ a jinde: ‚…jeho pověření ať převezme jiný.‘ 21Je tedy nutné nahradit Jidáše. Vyberme muže, který s námi následoval Pána Ježíše po celou dobu od chvíle, 22kdy ho pokřtil Jan, a byl s ním až do jeho odchodu do nebe. Takový ať se spolu s námi stane jedním ze svědků Ježíšova zmrtvýchvstání.“

23Vybrali dva takové: Josefa Barsabáše, kterému se říkalo Justus, a Matěje. 24Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce každého člověka. Ukaž, kterého z těchto dvou jsi vybral, 25aby byl tvým apoštolem místo Jidáše, který zradil.“ 26Dali jim vytáhnout los, a ten označil Matěje. Tak se tedy připojil k jedenácti apoštolům.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 1:1-26

Jesusca Diospaj Espiritutami cachashca

1Cʼuyashca Teófilo, Jesús tucui imallata rurashcatapish, yachachishcatapish ñami sarunman punta quillcapi huillashpa cacharcani. 2Jesusca, Paita jahua pachaman apana punllacamami, chai tucuitaca rurashca. Shinallataj jucha illaj Espíritu yuyaita cujpimi, huillagrichun Pai agllashpa mingashcacunatapish, imalla ruranata yachachishpa saquishca. 3Paicunamanmi Jesusca, llaquita apashpa huañushca qʼuipa causarishpaca, Pai causacushcatataj alli yachachun, chuscu chunga punllacama, cutin cutin ricurirca. Chai punllacunapica Dios mandacunmantapish ashtahuanmi yachachirca. 4Paicunahuan tandalla cashparajmi cashna nishpa mandashca:

—Jerusalenmantaca, amaraj maiman ringuichijchu. Ñuca sarun huillashca shinallataj, ñuca Yaya cachasha nishca Paipaj Espíritu shamungacama, caipi shuyanguichijlla. 5Juanca yacullahuanmi bautiźarca, ashtahuanpish cancunaca asha punllacuna qʼuipaca, jucha illaj Espirituhuanmi bautiźashca canguichij— nircami.

6Chashna nijpimi, chaipi tandanacushcacunaca:

—Apunchij Jesús, ¿cunanllatajchu cai llajtataca Israelcunallataj mandachun cugringui?— nishpa tapurcacuna.

7Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

—Chaitaca, ñuca Yayallamari yachan. Cancunaca, ima huata, ima punlla Pai chaita ruranataca mana yachanachu canguichij. 8Shina cajpipish jucha illaj Espíritu shamushpami, cancunamanca ñucamanta huillai tucunata cunga. Chaimantami Jerusalenpi, tucui Judeapi, tucui Samariapi, tucui caru llajtacunapipish ñucamanta huillagringuichij— nircami.

9Chashna nishca qʼuipami, paicuna ricucujpi, Jesustaca jahua pachaman huichi aparca. Chaimantaca, pʼuyuhuan pacajpimi, ña mana ricui tucurcacuna. 10Jesús chashna rijta paicuna huichilla ricuracujpica, yurajlla churanata churarishca ishqui runacunaca, ñapish paicunapaj ñaupajpi shayarircallami.

11Paicunaca:

—Galilea runacuna, ¿ima nishpataj huichilla chaparacunguichijlla? Cancunapajmanta jahua pachaman apashca cai Jesusllatajmi tigramunga. Ima shinami rijta ricurcanguichij, chashnallatajmi tigramunga— nircacunami.

Matiastami Judaspaj randi agllashcacuna

12Chai qʼuipami Olivos urcumantaca, Jerusalenman tigramurcacuna. Chai urcuca, Jerusalenmantaca shuj kilómetro shinallapimi. 13Ña Jerusalenman chayashpaca, paicuna poźacushca huasi altibajomanmi huichiyarcacuna. Paicunaca Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeopaj churi Jacobo, Zelote nishca Simón, Jacobopaj huauqui Judaspishmi carcacuna. 14Tucui paicunami huarmicunahuanpish, Jesuspaj mama Mariahuanpish, Paipaj huauquicunahuanpish, Diostaca tucui shunguhuan shuj yuyailla mañaracurcacuna.

15Chai punllacunapi Jesusta crijcunaca, patsaj ishqui chunga shinami tandanacushca carca. Chaicunapaj chaupipimi, Pedroca shayarishpa cashna nirca: 16«Huauquicuna, jucha illaj Espiritumi, Jesusta japinaman shamujcunata pushamuj Judasmantaca Davidta huillachishca. Chaica pajtanatajmi carca. 17Judasca, ñucanchijpurami carca, ñucanchijhuanmi huillashpa purirca. 18Chashna cashpapish pai millaita rurashpa chasquishca cullquihuanca, allpatami randirca. Chaillapitajmi uriman uma urmashpa, huijsa tugyajpi chunllullicunapish tucui tallirirca. 19Tucui Jerusalenpi causajcuna chaita yachashpami, chai allpataca paicunapaj quiquin rimaipi, Acéldama shutita churarcacuna. (Acéldama nishcaca, “Yahuar Allpa” nisha ninmi). 20Chashna tucunatami Salmos Libropica, cashna quillcashca:

“Pai causashca huasica shitashca saquirichun,

chai huasipica pi ama causachun” ninmi.

Shinallataj:

“Pai ruracushcataca shujtaj runa japichun” nicunpishmi.

21Chaipi nicushca shinallataj Jesús ñucanchijhuan cajpiraj, punllanta ñucanchijhuan purij runacuna tiyanmi. 22Paicunaca, Jesusta Juan bautiźashcamantapacha, Jesús jahua pachaman ringacamami ñucanchijhuan puricurcacuna. Jesús causarishcata ñucanchijhuan huillachunca, paicunamanta maijantapish shujta agllashunchij» nircami.

23Pedro chashna nijpica, ishquitami chʼicanchircacuna. Shujtaca, Justo nishca José Barsabasta, caishujtaca Matiastami agllarcacuna. 24Paicunamantami cashna mañarcacuna: «¡Mandaj Dioslla, Quiquinmi tucuicunapaj shunguta rijsingui! Cunanca, cai ishquimanta maijantapish Quiquin agllashcata ñucanchijman ricuchihuai. 25Quiquin agllashca runaca, huillagrichun Quiquin mingashcata ñucanchijhuan rurachun. Judasca mana caźushcamantami, pai maiman rina cashcallamantaj rirca» nishpami mañarca.

26Chashna mañashpa suerteta rurajpica, Matiaspajmi urmarca. Chaimantami Matiastaca, huillagrichun Jesús mingashca chunga shujcunahuan tandachircacuna.