Slovo na cestu

Matouš 1

Ježíšův rodokmen

1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

Abraham – Izák

Izák – Jákob

Jákob – Juda (a bratři)

Juda – Peres a Zerach (matka Támar)

Peres – Chesrón

Chesrón – Rám

Rám – Amínadab

Amínadab – Nachšón

Nachšón – Salmón

Salmón – Bóaz (matka: Rachab)

Bóaz – Obéd (matka: Rút)

Obéd – Jišaj

Jišaj – David (král)

David – Šalomoun (matka: Batšeba)

Šalomoun – Rechabeám

Rechabeám – Abijám

Abijám – Ása

Ása – Jóšafat

Jóšafat – Jóram

Jóram – Uzijáš

Uzijáš – Jótam

Jótam – Achaz

Achaz – Chizkijáš

10 Chizkijáš – Menaše

Menaše – Ámon

Ámon – Jóšijáš

11 Jóšijáš – Jechoniáš

12 Jekonjáš a jeho bratři.

Babylónské zajetí –

Jekonjáš – Šealtíel

Šealtíel – Zerubábel

13 Zerubábel – Abiud

Abiud – Eljakim

Eljakim – Azór

14 Azór – Sádok

Sádok – Achim

Achim – Eliud

15 Eliud – Eleazar

Eleazar – Mattan

Mattan – Jákob

16 Jákob – Josef

Josef (muž Marie)

JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).

Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17 Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19 Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20 Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22 Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23 ‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “

24 Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25 Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

New International Reader's Version

Matthew 1

The Family Line of Jesus the Messiah

1This is the written story of the family line of Jesus the Messiah. He is the son of David. He is also the son of Abraham.

Abraham was the father of Isaac.

Isaac was the father of Jacob.

Jacob was the father of Judah and his brothers.

Judah was the father of Perez and Zerah. Tamar was their mother.

Perez was the father of Hezron.

Hezron was the father of Ram.

Ram was the father of Amminadab.

Amminadab was the father of Nahshon.

Nahshon was the father of Salmon.

Salmon was the father of Boaz. Rahab was Boaz’s mother.

Boaz was the father of Obed. Ruth was Obed’s mother.

Obed was the father of Jesse.

And Jesse was the father of King David.

David was the father of Solomon. Solomon’s mother had been Uriah’s wife.

Solomon was the father of Rehoboam.

Rehoboam was the father of Abijah.

Abijah was the father of Asa.

Asa was the father of Jehoshaphat.

Jehoshaphat was the father of Jehoram.

Jehoram was the father of Uzziah.

Uzziah was the father of Jotham.

Jotham was the father of Ahaz.

Ahaz was the father of Hezekiah.

10 Hezekiah was the father of Manasseh.

Manasseh was the father of Amon.

Amon was the father of Josiah.

11 And Josiah was the father of Jeconiah and his brothers. At that time, the Jewish people were forced to go away to Babylon.

12 After this, the family line continued.

Jeconiah was the father of Shealtiel.

Shealtiel was the father of Zerubbabel.

13 Zerubbabel was the father of Abihud.

Abihud was the father of Eliakim.

Eliakim was the father of Azor.

14 Azor was the father of Zadok.

Zadok was the father of Akim.

Akim was the father of Elihud.

15 Elihud was the father of Eleazar.

Eleazar was the father of Matthan.

Matthan was the father of Jacob.

16 Jacob was the father of Joseph. Joseph was the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah.

17 So there were 14 generations from Abraham to David. There were 14 from David until the Jewish people were forced to go away to Babylon. And there were 14 from that time to the Messiah.

Joseph Accepts Jesus as His Son

18 This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary and Joseph had promised to get married. But before they started to live together, it became clear that she was going to have a baby. She became pregnant by the power of the Holy Spirit. 19 Her husband Joseph was faithful to the law. But he did not want to put her to shame in public. So he planned to divorce her quietly.

20 But as Joseph was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. The angel said, “Joseph, son of David, don’t be afraid to take Mary home as your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit. 21 She is going to have a son. You must give him the name Jesus. That’s because he will save his people from their sins.”

22 All this took place to bring about what the Lord had said would happen. He had said through the prophet, 23 “The virgin is going to have a baby. She will give birth to a son. And he will be called Immanuel.” (Isaiah 7:14) The name Immanuel means “God with us.”

24 Joseph woke up. He did what the angel of the Lord commanded him to do. He took Mary home as his wife. 25 But he did not sleep with her until she gave birth to a son. And Joseph gave him the name Jesus.