Slovo na cestu

Matouš 1

Ježíšův rodokmen

1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

Abraham – Izák

Izák – Jákob

Jákob – Juda (a bratři)

Juda – Peres a Zerach (matka Támar)

Peres – Chesrón

Chesrón – Rám

Rám – Amínadab

Amínadab – Nachšón

Nachšón – Salmón

Salmón – Bóaz (matka: Rachab)

Bóaz – Obéd (matka: Rút)

Obéd – Jišaj

Jišaj – David (král)

David – Šalomoun (matka: Batšeba)

Šalomoun – Rechabeám

Rechabeám – Abijám

Abijám – Ása

Ása – Jóšafat

Jóšafat – Jóram

Jóram – Uzijáš

Uzijáš – Jótam

Jótam – Achaz

Achaz – Chizkijáš

10 Chizkijáš – Menaše

Menaše – Ámon

Ámon – Jóšijáš

11 Jóšijáš – Jechoniáš

12 Jekonjáš a jeho bratři.

Babylónské zajetí –

Jekonjáš – Šealtíel

Šealtíel – Zerubábel

13 Zerubábel – Abiud

Abiud – Eljakim

Eljakim – Azór

14 Azór – Sádok

Sádok – Achim

Achim – Eliud

15 Eliud – Eleazar

Eleazar – Mattan

Mattan – Jákob

16 Jákob – Josef

Josef (muž Marie)

JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).

Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17 Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19 Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20 Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22 Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23 ‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “

24 Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25 Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

Nueva Biblia al Día

Mateo 1

Genealogía de Jesucristo

1Tabla genealógica de *Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:

Abraham fue el padre de[a] Isaac;
    Isaac, padre de Jacob;
    Jacob, padre de Judá y de sus hermanos;
    Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar;
    Fares, padre de Jezrón;
    Jezrón, padre de Aram;
    Aram, padre de Aminadab;
    Aminadab, padre de Naasón;
    Naasón, padre de Salmón;
    Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rajab;
    Booz, padre de Obed, cuya madre fue Rut;
    Obed, padre de Isaí;
    e Isaí, padre del rey David.

David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías;
    Salomón, padre de Roboán;
    Roboán, padre de Abías;
    Abías, padre de Asá;
    Asá, padre de Josafat;
    Josafat, padre de Jorán;
    Jorán, padre de Uzías;
    Uzías, padre de Jotán;
    Jotán, padre de Acaz;
    Acaz, padre de Ezequías;
10     Ezequías, padre de Manasés;
    Manasés, padre de Amón;
    Amón, padre de Josías;
11     y Josías, padre de Jeconías[b] y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia.

12 Después de la deportación a Babilonia,
    Jeconías fue el padre de Salatiel;
    Salatiel, padre de Zorobabel;
13     Zorobabel, padre de Abiud;
    Abiud, padre de Eliaquín;
    Eliaquín, padre de Azor;
14     Azor, padre de Sadoc;
    Sadoc, padre de Aquín;
    Aquín, padre de Eliud;
15     Eliud, padre de Eleazar;
    Eleazar, padre de Matán;
    Matán, padre de Jacob;
16     y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el *Cristo.

17 Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación a Babilonia, y catorce desde la deportación hasta el Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18 El nacimiento de Jesús, el *Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. 19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.

20 Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,[c]porque él salvará a su pueblo de sus pecados.»

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»[d] (que significa «Dios con nosotros»).

24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo,[e] a quien le puso por nombre Jesús.

Footnotes

  1. Mateo 1:2 fue el padre de. Lit. engendró a; y así sucesivamente en el resto de esta genealogía.
  2. Mateo 1:11 Jeconías. Es decir, Joaquín; también en v. 12.
  3. Mateo 1:21 Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva.
  4. Mateo 1:23 Is 7:14
  5. Mateo 1:25 un hijo. Var. su hijo primogénito.