Slovo na cestu

Matouš 5:1-48

Ježíš vyslovuje blahoslavenství

1Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu 2a učil je:

3„Kteří lidé jsou skutečně šťastni?

Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,

vždyť těm patří Boží království.

4Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,

vždyť Bůh je potěší.

5Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,

vždyť jim Bůh dá celou zemi.

6Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,

jako žízniví po vodě,

vždyť jejich žízeň bude utišena.

7Šťastni jsou milosrdní,

vždyť Bůh k nim bude také milosrdný.

8Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled naživot,

vždyť oni uvidí Boha.

9Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,

vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem.

10Šťastni jsou ti, kteří mají těžkosti proto,

že poslouchají Boha;

jim se otevírá Boží svět.

11Šťastni jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy. 12Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky.

Ježíš učí o soli a světle

13Vy jste sůl země. Když už sůl by měla ztratit svoji chuť, čím se bude solit? Sůl bez chuti se nehodí k ničemu a může být jen vyhozena a zašlapána.

14Vy jste světlo světa. Město postavené na hoře je odevšad vidět. 15Také svíčku nerozsvěcujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí.

Ježíš učí o zákonu

17Nemyslete si, že jsem přišel proto, abych zrušil, co bylo přikázáno a předpověděno ve Starém zákoně. Naopak, přišel jsem, abych to všechno uskutečnil a dovršil. 18Ujišťuji vás, že dokud trvá nebe a země, ani písmenko nebo čárka z toho, co Bůh přikázal, neztratí svou platnost, dokud se nenaplní. 19A proto každý, kdo by nebral vážně i to nejmenší přikázání a vedl by tak lidi, bude poslední v Božím království. Ale ten, kdo se Božími příkazy řídí a učí tak druhé, bude velký v nebeském království. 20Pamatujte si: chcete-li vejít do nebeského království, musí vám jít o víc než jen o formální plnění příkazů a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizejové.

Ježíš učí o hněvu

21V Desateru stojí psáno: Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud. 22Ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin, a kdo svolává na druhého Boží trest, sám mu propadne.

23Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomíš si, že máš s někým nesrovnalost, 24-26odstraň ji a smiř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Je to tak, jako když tě věřitel vede k soudci. Nedomluvíš-li se s ním cestou, půjdeš do vězení a celý dluh si odpykáš.

Ježíš učí o smyslnosti

27Znáte další přikázání Desatera: Nebudeš cizoložit. 28Já vám však říkám, kdo by se podíval žádostivě na jinou ženu, porušil manželství, byť jenom v myšlenkách.

29-30Učiň všechno pro to, aby k tobě pokušení nepronikalo. Neboj se zříci se něčeho, co se ti dnes zdá pro tvůj život tak nepostradatelné jako oko nebo pravá ruka. Lépe je žít s jedním okem nebo jednou rukou než ztratit věčný život.

Ježíš učí o rozvodu

31Mojžíšův zákon připouští, aby se muž se ženou rozvedl, musí jí to však dát písemně. 32Já však říkám, že kdo se rozvádí se svojí ženou, aniž mu byla nevěrná, sám ji uvádí do nevěry. Kdo se ožení s takovou ženou, cizoloží.

Ježíš učí o přísaze

33A další přikázání: Nepřísahej křivě, ale splň své přísahy jako dané Pánu Bohu! 34Já vám však říkám: Nepřísahejte vůbec; neberte si za svědka nebe, protože je Božím trůnem; 35nedovolávejte se ničeho na zemi, protože je jeho podnoží. Nepřísahejte ani při posvátném Jeruzalému, protože je městem velikého Krále. 36Nepřísahejte ani při své hlavě, protože není ve vaší moci, aby vám rostly bílé nebo černé vlasy. 37Říkejte prostě ano, nebo ne. To stačí. Když zdůrazňujete svoje slova přísahou, dokazujete, že nemluvíte vždycky pravdu a každá lež pochází od zlého.

Ježíš učí o odplatě

38Je také psáno: Oko za oko, zub za zub. 39Já vám říkám, abyste neodpláceli zlým za zlé. Naopak, uhodí-li tě někdo přes pravou tvář, nastav mu i levou. 40A když by se s tebou chtěl někdo soudit a vzít ti šaty, dej mu i kabát; 41jestliže tě někdo nutí, abys s ním šel kus cesty, jdi s ním dvakrát tak daleko. 42Dej tomu, kdo tě prosí, a neodmítej toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.

Ježíš učí o milování nepřátel

43A dále bylo řečeno: Miluj přítele a měj v nenávisti svého nepřítele! 44-45Ale já vám říkám: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete dělat čest svému Otci v nebi. On dovoluje, aby slunce svítilo na zlé i dobré, a déšť sesílá na ty, kdo ho ctí, i na ty, kdo jím pohrdají. 46Jakou máte zásluhu, když projevujete lásku těm, kteří vám ji oplácejí? Copak to nedokážou i sobci? 47A chováte-li se přátelsky jen ke svým blízkým, co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Boha. 48Nevymlouvejte se na hranice svých možností, ale buďte tak dokonalí v lásce, jako je váš nebeský Otec.

New International Reader’s Version

Matthew 5:1-48

Jesus Teaches the Disciples and Crowds

1Jesus saw the crowds. So he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him. 2Then he began to teach them.

Jesus Gives Blessings

He said,

3“Blessed are those who are spiritually needy.

The kingdom of heaven belongs to them.

4Blessed are those who are sad.

They will be comforted.

5Blessed are those who are humble.

They will be given the earth.

6Blessed are those who are hungry and thirsty for what is right.

They will be filled.

7Blessed are those who show mercy.

They will be shown mercy.

8Blessed are those whose hearts are pure.

They will see God.

9Blessed are those who make peace.

They will be called children of God.

10Blessed are those who suffer for doing what is right.

The kingdom of heaven belongs to them.

11“Blessed are you when people make fun of you and hurt you because of me. You are also blessed when they tell all kinds of evil lies about you because of me. 12Be joyful and glad. Your reward in heaven is great. In the same way, people hurt the prophets who lived long ago.

Salt and Light

13“You are the salt of the earth. But suppose the salt loses its saltiness. How can it be made salty again? It is no longer good for anything. It will be thrown out. People will walk all over it.

14“You are the light of the world. A town built on a hill can’t be hidden. 15Also, people do not light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. Then it gives light to everyone in the house. 16In the same way, let your light shine so others can see it. Then they will see the good things you do. And they will bring glory to your Father who is in heaven.

Jesus Fulfills the Law

17“Do not think I have come to get rid of what is written in the Law or in the Prophets. I have not come to do this. Instead, I have come to fulfill what is written. 18What I’m about to tell you is true. Heaven and earth will disappear before the smallest letter disappears from the Law. Not even the smallest mark of a pen will disappear from the Law until everything is completed. 19Do not ignore even one of the least important commands. And do not teach others to ignore them. If you do, you will be called the least important person in the kingdom of heaven. Instead, practice and teach these commands. Then you will be called important in the kingdom of heaven. 20Here is what I tell you. You must be more godly than the Pharisees and the teachers of the law. If you are not, you will certainly not enter the kingdom of heaven.

Murder

21“You have heard what was said to people who lived long ago. They were told, ‘Do not commit murder. (Exodus 20:13) Anyone who murders will be judged for it.’ 22But here is what I tell you. Do not be angry with a brother or sister. Anyone who is angry with them will be judged. Again, anyone who says to a brother or sister, ‘Raca,’ must stand trial in court. And anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the fire in hell.

23“Suppose you are offering your gift at the altar. And you remember that your brother or sister has something against you. 24Leave your gift in front of the altar. First go and make peace with them. Then come back and offer your gift.

25“Suppose someone has a claim against you and is taking you to court. Settle the matter quickly. Do this while you are still together on the way. If you don’t, you may be handed over to the judge. The judge may hand you over to the officer to be thrown into prison. 26What I’m about to tell you is true. You will not get out until you have paid the very last penny!

Adultery

27“You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’ (Exodus 20:14) 28But here is what I tell you. Do not even look at a woman in the wrong way. Anyone who does has already committed adultery with her in his heart. 29If your right eye causes you to sin, poke it out and throw it away. Your eye is only one part of your body. It is better to lose an eye than for your whole body to be thrown into hell. 30If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. Your hand is only one part of your body. It is better to lose a hand than for your whole body to go into hell.

Divorce

31“It has been said, ‘Suppose a man divorces his wife. If he does, he must give her a letter of divorce.’ (Deuteronomy 24:1) 32But here is what I tell you. Anyone who divorces his wife makes her a victim of adultery. And anyone who gets married to the divorced woman commits adultery. A man may divorce his wife only if she has not been faithful to him.

Promises

33“Again, you have heard what was said to your people long ago. They were told, ‘Do not break the promises you make to the Lord. Keep your promises to the Lord that you have made.’ 34But here is what I tell you. Do not make any promises like that at all. Do not make them in the name of heaven. That is God’s throne. 35Do not make them in the name of the earth. That is the stool for God’s feet. Do not make them in the name of Jerusalem. That is the city of the Great King. 36And do not make a promise in your own name. You can’t make even one hair of your head white or black. 37All you need to say is simply ‘Yes’ or ‘No.’ Anything more than this comes from the evil one.

Be Kind to Others

38“You have heard that it was said, ‘An eye must be put out for an eye. A tooth must be knocked out for a tooth.’ (Exodus 21:24; Leviticus 24:20; Deuteronomy 19:21) 39But here is what I tell you. Do not fight against an evil person. Suppose someone slaps you on your right cheek. Turn your other cheek to them also. 40Suppose someone takes you to court to get your shirt. Let them have your coat also. 41Suppose someone forces you to go one mile. Go two miles with them. 42Give to the one who asks you for something. Don’t turn away from the one who wants to borrow something from you.

Love Your Enemies

43“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor. (Leviticus 19:18) Hate your enemy.’ 44But here is what I tell you. Love your enemies. Pray for those who hurt you. 45Then you will be children of your Father who is in heaven. He causes his sun to shine on evil people and good people. He sends rain on those who do right and those who don’t. 46If you love those who love you, what reward will you get? Even the tax collectors do that. 47If you greet only your own people, what more are you doing than others? Even people who are ungodly do that. 48So be perfect, just as your Father in heaven is perfect.