Slovo na cestu

Matouš 8:1-34

Ježíš uzdravuje malomocného

1Velké zástupy se hrnuly za Ježíšem, když sestupoval s hory. 2Tu se k němu přiblížil malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, budeš-li chtít, můžeš mne uzdravit!“

3Ježíš zvedl ruku, dotkl se toho muže a řekl: „Ano, chci. Ať tvá nemoc zmizí!“ A hned byl ten malomocný zdráv. 4Ježíš mu pak řekl: „Nikomu nic neříkej, ale jdi, ukaž se knězi a vezmi s sebou obětní dar, který ustanovil Mojžíš pro uzdravené od malomocenství. To bude veřejné svědectví o tvém uzdravení.“

Římský setník projevuje svou víru

5Když Ježíš přicházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník s prosbou: 6„Pane, můj služebník leží doma ochrnutý a má velké bolesti.“

7Ježíš mu odpověděl: „Přijdu za ním a uzdravím ho.“ 8Setník mu však na to řekl: „Pane, nezasloužím si, aby ses namáhal ke mně domů. Vždyť stačí tvé slovo, a bude uzdraven. 9Já vím, jak to je: sám poslouchám i poroučím. Když vojákovi rozkážu, tak jde, když ho zavolám, přijde. A když uložím svému služebníkovi práci, tak ji vykoná. Takovou moc máš ty i nad nemocemi.“

10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří šli s ním: „Řeknu vám, že s tak velikou vírou jsem se nesetkal v celém Izraeli. 11Je to opravdu tak, že mnozí lidé z celého světa budou přijati do Boží věčné říše, 12zatímco mnozí Izraelci, pro které byla připravena, budou z ní vyloučeni; zbyde jim beznaděj, bolest a pláč.“

13Potom se Ježíš obrátil opět k setníkovi: „Jdi domů. Čemu jsi uvěřil, ať se stane.“ V tu chvíli se služebník uzdravil.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni a mnoho dalších

14Pak Ježíš navštívil Petra a našel jeho tchyni schvácenou horečkou. 15Dotkl se její ruky, teplota klesla a jí se ulevilo natolik, že vstala a obsloužila hosta.

16Večer k němu přivedli mnoho posedlých, on je pouhým slovem zbavil zlého a všechny nemocné uzdravil. 17Tím se naplnilo, co předpověděl prorok Izajáš: „On na sebe vzal naše slabosti a nesl naše nemoci.“

Ježíš učí o ceně následování

18Když Ježíš viděl, jak se kolem něj kupí množství lidí, chtěl se na loďce přeplavit na druhou stranu jezera; 19zadržel ho však ještě jeden učitel zákona: „Mistře, chci být stále s tebou.“

20Ježíš mu odpověděl: „Každá liška má svou noru, pták hnízdo, ale já často nemám kde spát.“

21Jeden z jeho žáků mu zase řekl: „Pane, než půjdu s tebou, dovol mi ještě pohřbít mého otce.“ 22Ale Ježíš mu odpověděl: „Ty pojď se mnou! Poslední službu mrtvému může poskytnout za tebe i ten, kdo se ještě duchovně neprobudil.“

Ježíš utišuje bouři

23Pak vyplul spolu se svými učedníky. 24Nad jezerem se strhla prudká bouře, takže člunu hrozilo potopení ve vlnách. Ježíš však klidně spal. 25Probudili ho: „Pane, zachraň nás. Jde o život!“ 26Ale on jim řekl: „Proč se bojíte? Kde je vaše víra?“ Vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal klid. 27Kteří to viděli, byli naplněni údivem a říkali si: „Kdo to vlastně je, že ho poslouchají vítr i moře?“

Ježíš vyhání démony do stáda vepřů

28Když přistáli na druhém břehu jezera poblíž Gadary, narazili na dva muže posedlé démony. Ti žili ve skalních hrobech a byli tak nebezpeční, že se nikdo neodvážil tudy chodit. 29Na Ježíše začali křičet: „Co je ti do nás, Boží Synu? Ještě na nás nemáš právo!“ 30Opodál se páslo velké stádo vepřů. 31„Když nám bereš moc nad lidmi, nech nám ji aspoň nad těmi vepři,“ prosili démoni.

32On jim řekl: „Zmizte!“ Démoni opustili muže a zmocnili se zvířat. V tom okamžiku se celé stádo splašilo a hnalo se dolů k jezeru, kde se utopilo. 33Pasáci vepřů utekli do města a všude roznesli, co se stalo. 34Celé město se šlo na Ježíše podívat, ale žádali ho, aby z jejich kraje odešel.

New Russian Translation

Матфея 8:1-34

Исцеление прокаженного

(Мк. 1:40-44; Лк. 5:12-14)

1Когда Иисус спустился с горы, за Ним последовало множество людей. 2Тут к Нему подошел человек, больной проказой, поклонился Ему и сказал:

– Господи, если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

3Иисус протянул руку и прикоснулся к нему, сказав:

– Хочу, очистись!

В тот же миг человек исцелился от проказы. 4Иисус тогда сказал ему:

– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнику и принеси в жертву дар, как это повелел Моисей8:4 См. Лев. 14:1-32.. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми.

Вера офицера

(Лк. 7:1-10; Лк. 13:28-29)

5Когда Иисус пришел в Капернаум, к Нему подошел сотник и попросил о помощи.

6– Господин, – сказал он, – мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается.

7Иисус ответил ему:

– Хорошо, Я приду и исцелю его.

8Сотник возразил Иисусу:

– Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под крышу моего дома. Скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. 9Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: «Ступай!» – и он идет, другому: «Ко мне!» – и тот приходит. Слуге моему говорю: «Сделай это!» – и он делает.

10Иисус, услышав это, удивился и сказал тем, кто шел за Ним:

– Говорю вам истину, что даже в Израиле Я не встречал такой сильной веры. 11Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на пиру с Авраамом, Исааком и Иаковом в Небесном Царстве. 12Сыны же Царства будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов.

13И Иисус сказал сотнику:

– Иди! По твоей вере будет тебе.

И в тот же час слуга выздоровел.

Исцеления больных

(Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41)

14Придя в дом Петра, Иисус увидел, что его теща лежит в горячке. 15Он прикоснулся к ее руке, и жар оставил ее, она встала и начала накрывать для Него на стол. 16С наступлением вечера к Иисусу привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 17Это было исполнением слов пророка Исаии: «Он взял наши немощи и понес наши болезни»8:17 Ис. 53:4..

Будущие последователи Иисуса

(Лк. 9:57-60)

18Когда Иисус увидел, что вокруг Него собралась большая толпа, Он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. 19Тут к Нему подошел один из учителей Закона и сказал:

– Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел.

20Иисус ответил:

– У лисиц есть норы, и у птиц небесных – гнезда, а Сыну Человеческому8:20 Сыну Человеческому – букв.: «Сыну Человека» – это один из титулов Христа, данный пророком Даниилом (см. Дан. 7:13-14). Иисус всегда употреблял этот титул применительно к Себе. Он делал это, чтобы намекнуть на то, что Он и есть Тот Самый, о Ком говорится у Даниила – Царь над всеми народами, Чье Царство будет вечным. негде и голову приклонить.

21А другой человек, из Его учеников, сказал:

– Господи, разреши мне прежде пойти и похоронить отца моего8:21 В первом веке существовал погребальный обычай, по которому тело усопшего на год помещали в пещеру. После этого времени, когда от тела ничего кроме костей не оставалось, их убирали и хоронили в урне. Этот стих может также быть переведен как: Господи, разреши остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрет, я смог похоронить его..

22Но Иисус ответил ему:

– Следуй за Мной, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов.

Иисус усмиряет шторм

(Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25)

23Иисус вошел в лодку, и ученики сели вместе с Ним. 24Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлестывало волнами. А Иисус в это время спал. 25Ученики разбудили Его, говоря:

– Господи, спаси нас! Мы гибнем!

26Иисус ответил:

– Маловеры, ну что вы испугались?

Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. 27Ученики удивленно спрашивали:

– Кто же Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?

Иисус изгоняет демонов в стадо свиней

(Мк. 5:1-17; Лк. 8:26-37)

28Когда Иисус прибыл на другую сторону озера, в Гадаринскую землю, навстречу Ему из гробниц вышли два человека, одержимых демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой.

29– Что Ты от нас хочешь, Сын Божий? – закричали они. – Ты пришел мучить нас еще до назначенного срока?

30Неподалеку от них паслось большое стадо свиней. 31Демоны попросили Иисуса:

– Если Ты нас выгонишь, то пошли нас в это стадо свиней.

32Иисус сказал им:

– Идите!

Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Все стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. 33А свинопасы побежали в город и все рассказали, включая и то, что произошло с одержимыми. 34Тогда все жители города вышли навстречу Иисусу и, увидев Его, попросили покинуть их края.