Slovo na cestu

Matouš 8:1-34

Ježíš uzdravuje malomocného

1Velké zástupy se hrnuly za Ježíšem, když sestupoval s hory. 2Tu se k němu přiblížil malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, budeš-li chtít, můžeš mne uzdravit!“

3Ježíš zvedl ruku, dotkl se toho muže a řekl: „Ano, chci. Ať tvá nemoc zmizí!“ A hned byl ten malomocný zdráv. 4Ježíš mu pak řekl: „Nikomu nic neříkej, ale jdi, ukaž se knězi a vezmi s sebou obětní dar, který ustanovil Mojžíš pro uzdravené od malomocenství. To bude veřejné svědectví o tvém uzdravení.“

Římský setník projevuje svou víru

5Když Ježíš přicházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník s prosbou: 6„Pane, můj služebník leží doma ochrnutý a má velké bolesti.“

7Ježíš mu odpověděl: „Přijdu za ním a uzdravím ho.“ 8Setník mu však na to řekl: „Pane, nezasloužím si, aby ses namáhal ke mně domů. Vždyť stačí tvé slovo, a bude uzdraven. 9Já vím, jak to je: sám poslouchám i poroučím. Když vojákovi rozkážu, tak jde, když ho zavolám, přijde. A když uložím svému služebníkovi práci, tak ji vykoná. Takovou moc máš ty i nad nemocemi.“

10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří šli s ním: „Řeknu vám, že s tak velikou vírou jsem se nesetkal v celém Izraeli. 11Je to opravdu tak, že mnozí lidé z celého světa budou přijati do Boží věčné říše, 12zatímco mnozí Izraelci, pro které byla připravena, budou z ní vyloučeni; zbyde jim beznaděj, bolest a pláč.“

13Potom se Ježíš obrátil opět k setníkovi: „Jdi domů. Čemu jsi uvěřil, ať se stane.“ V tu chvíli se služebník uzdravil.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni a mnoho dalších

14Pak Ježíš navštívil Petra a našel jeho tchyni schvácenou horečkou. 15Dotkl se její ruky, teplota klesla a jí se ulevilo natolik, že vstala a obsloužila hosta.

16Večer k němu přivedli mnoho posedlých, on je pouhým slovem zbavil zlého a všechny nemocné uzdravil. 17Tím se naplnilo, co předpověděl prorok Izajáš: „On na sebe vzal naše slabosti a nesl naše nemoci.“

Ježíš učí o ceně následování

18Když Ježíš viděl, jak se kolem něj kupí množství lidí, chtěl se na loďce přeplavit na druhou stranu jezera; 19zadržel ho však ještě jeden učitel zákona: „Mistře, chci být stále s tebou.“

20Ježíš mu odpověděl: „Každá liška má svou noru, pták hnízdo, ale já často nemám kde spát.“

21Jeden z jeho žáků mu zase řekl: „Pane, než půjdu s tebou, dovol mi ještě pohřbít mého otce.“ 22Ale Ježíš mu odpověděl: „Ty pojď se mnou! Poslední službu mrtvému může poskytnout za tebe i ten, kdo se ještě duchovně neprobudil.“

Ježíš utišuje bouři

23Pak vyplul spolu se svými učedníky. 24Nad jezerem se strhla prudká bouře, takže člunu hrozilo potopení ve vlnách. Ježíš však klidně spal. 25Probudili ho: „Pane, zachraň nás. Jde o život!“ 26Ale on jim řekl: „Proč se bojíte? Kde je vaše víra?“ Vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal klid. 27Kteří to viděli, byli naplněni údivem a říkali si: „Kdo to vlastně je, že ho poslouchají vítr i moře?“

Ježíš vyhání démony do stáda vepřů

28Když přistáli na druhém břehu jezera poblíž Gadary, narazili na dva muže posedlé démony. Ti žili ve skalních hrobech a byli tak nebezpeční, že se nikdo neodvážil tudy chodit. 29Na Ježíše začali křičet: „Co je ti do nás, Boží Synu? Ještě na nás nemáš právo!“ 30Opodál se páslo velké stádo vepřů. 31„Když nám bereš moc nad lidmi, nech nám ji aspoň nad těmi vepři,“ prosili démoni.

32On jim řekl: „Zmizte!“ Démoni opustili muže a zmocnili se zvířat. V tom okamžiku se celé stádo splašilo a hnalo se dolů k jezeru, kde se utopilo. 33Pasáci vepřů utekli do města a všude roznesli, co se stalo. 34Celé město se šlo na Ježíše podívat, ale žádali ho, aby z jejich kraje odešel.

New International Reader’s Version

Matthew 8:1-34

Jesus Heals a Man Who Had a Skin Disease

1Jesus came down from the mountainside. Large crowds followed him. 2A man who had a skin disease came and got down on his knees in front of Jesus. He said, “Lord, if you are willing to make me ‘clean,’ you can do it.”

3Jesus reached out his hand and touched the man. “I am willing to do it,” he said. “Be ‘clean’!” Right away the man was healed of his skin disease. 4Then Jesus said to him, “Don’t tell anyone. Go and show yourself to the priest, and offer the gift Moses commanded. It will be a witness to everyone.”

A Roman Commander Has Faith

5When Jesus entered Capernaum, a Roman commander came to him. He asked Jesus for help. 6“Lord,” he said, “my servant lies at home and can’t move. He is suffering terribly.”

7Jesus said, “Shall I come and heal him?”

8The commander replied, “Lord, I am not good enough to have you come into my house. But just say the word, and my servant will be healed. 9I myself am a man under authority. And I have soldiers who obey my orders. I tell this one, ‘Go,’ and he goes. I tell that one, ‘Come,’ and he comes. I say to my slave, ‘Do this,’ and he does it.”

10When Jesus heard this, he was amazed. He said to those following him, “What I’m about to tell you is true. In Israel I have not found anyone whose faith is so strong. 11I say to you that many will come from the east and the west. They will take their places at the feast in the kingdom of heaven. They will sit with Abraham, Isaac and Jacob. 12But those who think they belong in the kingdom will be thrown outside, into the darkness. There they will weep and grind their teeth.”

13Then Jesus said to the Roman commander, “Go! It will be done just as you believed it would.” And his servant was healed at that moment.

Jesus Heals Many People

14When Jesus came into Peter’s house, he saw Peter’s mother-in-law. She was lying in bed. She had a fever. 15Jesus touched her hand, and the fever left her. She got up and began to serve him.

16When evening came, many people controlled by demons were brought to Jesus. He drove out the spirits with a word. He healed all who were sick. 17This happened so that what Isaiah the prophet had said would come true. He had said,

“He suffered the things we should have suffered.

He took on himself the sicknesses that should have been ours.” (Isaiah 53:4)

The Cost of Following Jesus

18Jesus saw the crowd around him. So he gave his disciples orders to go to the other side of the Sea of Galilee. 19Then a teacher of the law came to him. He said, “Teacher, I will follow you no matter where you go.”

20Jesus replied, “Foxes have dens. Birds have nests. But the Son of Man has no place to lay his head.”

21Another follower said to him, “Lord, first let me go and bury my father.”

22But Jesus told him, “Follow me. Let the dead bury their own dead.”

Jesus Calms the Storm

23Jesus got into a boat. His disciples followed him. 24Suddenly a terrible storm came up on the lake. The waves crashed over the boat. But Jesus was sleeping. 25The disciples went and woke him up. They said, “Lord! Save us! We’re going to drown!”

26He replied, “Your faith is so small! Why are you so afraid?” Then Jesus got up and ordered the winds and the waves to stop. It became completely calm.

27The disciples were amazed. They asked, “What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him!”

Jesus Heals Two Men Controlled by Demons

28Jesus arrived at the other side of the lake in the area of the Gadarenes. Two men controlled by demons met him. They came from the tombs. The men were so wild that no one could pass that way. 29“Son of God, what do you want with us?” they shouted. “Have you come here to punish us before the time for us to be judged?”

30Not very far away, a large herd of pigs was feeding. 31The demons begged Jesus, “If you drive us out, send us into the herd of pigs.”

32Jesus said to them, “Go!” So the demons came out of the men and went into the pigs. The whole herd rushed down the steep bank. They ran into the lake and drowned in the water. 33Those who were tending the pigs ran off. They went into the town and reported all this. They told the people what had happened to the men who had been controlled by demons. 34Then the whole town went out to meet Jesus. When they saw him, they begged him to leave their area.